פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 16/2018

דוח סקירה לאחר יישום בגין תקן דיווח כספי בינלאומי 13

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

פרסום דוח סקירה לאחר יישום בגין תקן דיווח כספי

בינלאומי 13 "מדידת שווי הוגן" (IFRS 13, Fair Value Measurement)

רקע

כזכור, בחודש מאי 2011 פורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 13, "מדידת שווי הוגן" (IFRS 13) (להלן - "התקן") העוסק במדידת שווי הוגן בדוחות הכספיים אשר נכנס לתוקף ב- 2013. פרסומו של IFRS 13 יצר לראשונה מקור אחד לאופן קביעת מדידת שווי הוגן וקבע הנחיות כיצד למדוד שווי הוגן בכל אותם מקרים בהם לפי תקני IFRS נדרש או מתאפשר למדוד פריט לפי שווי הוגן וכן קבע דרישות גילוי חדשות באשר למדידות שווי הוגן.


בחודש דצמבר 2018, ה-IASB פרסם דוח סקירה לאחר-יישום (Post-implementation Review או PIR) (להלן - "הדוח") של התקן.
 
סקירות כאמור מהוות שלב חיוני בתהליך פרסום תקני IFRS חדשים או עדכונים לתקנים קיימים הכוללים תיקונים משמעותיים לתקני IFRS.

הסקירות מבוצעות בדרך כלל רק עם חלוף תקופה של כשנתיים לאחר יישום לראשונה של תקן חדש (או של תיקון משמעותי לתקן קיים) ברחבי העולם, דהיינו, לאחר פרק זמן של כ- 30-36 חודשים ממועד התחילה. היבט זה מבטיח מחד יישום של ההליך לאחר התפתחות של ניסיון די משמעותי בפרקטיקה, אך מאידך מאפשר מהירות תגובה לזיהוי ותיקון של כשלים אפשריים כתוצאה מיישומו של תקן חדש (או של תיקון משמעותי לתקן קיים).

 המטרות של הדוח כאמור הינן כדלקמן:

  • לוודא שהתקן מיושם כהלכה בפרקטיקה;
  • לבחון האם המידע המדווח בדוחות הכספיים בהתאם להנחיות התקן הינו שימושי למשתמשי הדוחות הכספיים;
  • תחומים בגינם זוהו אתגרים ביישום העלולים לגרום ליישום לא עקבי במדידות שווי הוגן; וכן
  • לבחון האם נוצרו עלויות בלתי צפויות בעת היישום, הביקורת והאכיפה של דרישות התקן או בעת השימוש במידע הדרוש מכוח דרישות התקן.

 
הסקירה התבצעה בהליך דו-שלבי כדלקמן:

  • השלב הראשון היה כרוך בזיהוי והערכה של היבטי היישום הנדרשים להיבחן. שלב זה מבוסס בעיקרו על מידע אודות הרשמים שעלו בפרקטיקה אצל ישויות מיישמות כתוצאה מיישום התקן והוא נאסף מהציבור באמצעות בקשות למידע מצד ה- IASB (Request for Information או RFI).
  • בשלב הבא, ה- IASB בחן את המידע שהתקבל מהציבור כמו גם מידע נוסף שהצטבר אצלו כתוצאה מפעילויות מקצועיות אחרות שהוא מקיים.

 
כפועל יוצא, הדוח אשר פורסם לציבור כולל סקירה תמציתית של עיקרי התקן ותיאור קצר של הממצאים שעלו במסגרת הליך הסקירה שקוים וכן של הראיות והמסקנות שהתגבשו בגינם.
 
ממצאי הדוח העלו כי הנחיות התקן יושמו כנדרש, המידע המדווח בדוחות הכספיים של החברות לפי דרישות התקן אכן נמצא שימושי עבור משתמשי הדוחות ולא נוצרו עלויות בלתי צפויות בהחלת התקן.
אמנם, היבטי יישום מסוימים בתקן זוהו כמאתגרים ליישום, וזאת, בדרך כלל בכל הנוגע להיבטים הכרוכים בהפעלה של שיקול דעת. אולם, נמצאו ראיות המצביעות כי התפתחו בפרקטיקה דרכי התמודדות נאותות עבור היבטים מאתגרים אלו.
 
 ה-IASB ממשיך לבצע מעקב אחר התפתחויות בנוגע לאתגרים ביישום התקן.