פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 13/2018

גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע

בחודש ינואר 2016 פרסמה הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) (להלן - "התקן"), המחליף את ההנחיות הקיימות כיום בנושא חכירות תחת התקינה הבינלאומית (המבוססת על תקן חשבונאות בינלאומי 17, חכירות (IAS 17)) אשר קובע מודל כולל לזיהוי הסדרי חכירה ולטיפול החשבונאי בהם בדוחות הכספיים.

ליישום התקן עשויות להיות השלכות משמעותיות על דוחות כספיים של חברות רבות הפועלות בתחומים שונים כגון השפעה על מצבת הנכסים וההתחייבויות שיוכרו בדוחות הכספיים של חברות, על סעיפי דוח רווח והפסד שלהן, וכנגזרת - על יחסים פיננסיים ונתונים תפעוליים שונים (כגון נתון ה- EBITDA). התקן יחול לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו.

ביום 3 בדצמבר 2017 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן- "סגל הרשות") את עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (להלן - "עמדת סגל 19-2").

עמדת סגל 19-2 הבהירה כי מקום בו השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות, על חברות לכלול כבר בדוחותיהן הכספיים לשנת 2017, מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו העיקריות הצפויות של התקן, ואת ההשלכות הצפויות של יישומו, כפי שפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום IFRS 15 (להלן - "עמדת סגל 11-4") שפורסמה בחודש דצמבר 2016 ובשאלה ותשובה לעמדת סגל 11-4 שפורסמה בחודש אוגוסט 2017, בשינויים המחויבים.

כזכור, במסגרת עמדת סגל 11-4, במסגרת הגילוי הנדרש לעמדת הסגל בקשר עם השפעות היישום לראשונה של IFRS 15 (ובהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות [1](IAS 8)), ישויות נדרשו לכלול את ההתייחסויות כדלקמן בדוחותיהן הכספיים השנתיים לשנת 2016:

  1. מדיניות חשבונאית - גילוי בדבר השינויים המהותיים הצפויים במדיניות ההכרה בהכנסה.
  2. השפעה כמותית - גילוי בדבר ההשפעות הכמותיות של התקן, ככל שמידע זה ניתן לאמידה באופן סביר.
  3. השפעות מהותיות נוספות - גילוי בדבר השפעות מהותיות נוספות של התקן על עניינים נוספים הקשורים לעסקי החברה, לרבות עמידת החברה באמות מידה פיננסיות, חוזים עם לקוחות או ספקים ועוד (להלן - "גילוי השפעות מהותיות נוספות").

בהתאם לעמדת סגל 19-2, נדרש היה ליישם בדוחות הכספיים לשנת 2017, עקרונות דומים וכן, בנוגע להשפעות העיקריות הצפויות של התקן, לכלול גילוי עקבי לזה שתואר לעיל, בשינויים המחויבים.

אם לא היה בידי החברה למועד דוחות אלה את מלוא המידע בדבר השפעות יישום התקן, על החברה היה לציין עובדה זו ולעדכן מידע זה, לכל המאוחר, במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018, בהתאם לעמדת הסגל, בשינויים המחויבים כאמור.

היות וכאמור מועד התחילה של התקן הינו לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו (קרי הדוחות הכספיים לשנת 2019), הרי שדרישות הגילוי מכוח עמדת סגל 19-2 הינן רלוונטיות לדוחות הכספיים לשנת 2018 (השנתיים ולתקופות ביניים).

שאלה ותשובה מיום 18 בנובמבר  2018 לעמדת סגל 19-2

לאור שאלות שעלו באשר לגילוי השפעות מהותיות נוספות הנדרש כמצוין לעיל, פרסם סגל הרשות ביום 18 בנובמבר 2018 שאלה ותשובה לעמדת סגל 19-2 כמפורט להלן:

שאלה

  1. האם, במסגרת הגילוי אודות השפעות מהותיות איכותיות, יש לכלול גילוי על השפעת יישום התקן על תגמולים לנושאי משרה, כגון מענקים הנגזרים מפרמטרים תוצאתיים?
  2. מהי "השפעה מהותית" על עמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות בגין הלוואה מהותיתלעניין הגילוי הנדרש על פי עמדת הסגל?

תשובה

  1. כן. ככל שיישום התקן משפיע על חישוב תגמולים לנושאי משרה, יש לכלול גילוי בדבר השפעה זו.
  2. "השפעה מהותית" לעניין זה - לרבות שינוי בתוצאת החישוב של אמת מידה פיננסית אשר מעביר את התאגיד ממצב של עמידה באמת המידה הפיננסית למצב של הפרה ולהיפך, וכן שינוי בתוצאת חישוב אמת המידה הפיננסית אשר מרחיק את התאגיד מהפרה של אמת המידה באופן משמעותי, או מקרב את התאגיד להפרה של אמת המידה באופן משמעותי


לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית בדבר עמדת סגל חשבונאית 19-2 בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לחוזרים מקצועיים הכוללים סקירה תמציתית בדבר עמדת סגל 11-4 ובשאלה ותשובה לעמדת סגל 11-4, לחץ/י בפורמט PDF כאן ו-כאן.

להורדת עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2 במתכונתה המעודכנת בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.
 

[1] כזכור, IAS 8 קובע, בין היתר, כי במקרה והישות טרם יישמה תקן דיווח כספי בינלאומי חדש אשר פורסם, אך טרם נכנס לתוקף, על הישות לתת גילוי לעובדה זו ולמידע הידוע בדבר הערכת ההשפעה האפשרית שתהיה ליישומו בתקופה של היישום לראשונה.