article banner
חוזר מקצועי מס' 04/2018

כנס תאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך (2017)

חוזר מקצועי 04/2018 כנס תאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך (2017)

ביום 4 בדצמבר 2017, קיימה רשות ניירות ערך את כנס התאגידים השנתי, התשיעי במספר (להלן - "הרשות" ו- "הכנס", בהתאמה). את הכנס פתח השנה עו"ד מוטי ימין, מנהל מחלקת תאגידים ברשות וזאת בסימן סיום תקופת הכהונה שלו ושל יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר בתפקידם. עו"ד ימין הציג את האסטרטגיה, החזון, הדגשים ותכנית העבודה של מחלקת התאגידים, כסיכום תמציתי אודות שוק ההון הישראלי בשנים האחרונות, החל מגיבוש אסטרטגיית הרשות בדגש על פרויקט "מפת הדרכים" שפורסמה בשנת 2012 ועד תיאור ההתפתחויות שחלו בשנתיים האחרונות (2016-2017). שלושת היעדים המרכזיים של מחלקת תאגידים אשר נסקרו בקצרה: הראשון, להמשיך להגן על המשקיעים בשוק ההון ולהבטיח שקיפות נאותה, תוך שילוב כלי פיקוח, ביקורת ואכיפה. השני, היבט ההקלות ומדרג הדה-רגולציה והשלישי, פיתוחו ושכלולו של שוק ההון. לדברי מוטי ימין, ארבע שנים לאחר התחלת גיבוש היעדים ניתן לראות שינויים בפועל בשטח: גידול בהיקף ההנפקות לראשונה בבורסה (IPOs), נרשמו הקלות משמעותיות לתאגידים מדווחים והושקו מוצרים פיננסיים חדשים למיניהם בשוק ההון לרבות בתחום של מוצרים פיננסיים עתידיים (בחלקם כבר הושקו בפועל וכאלה שמחויבים עדיין בשינויי חקיקה). במקביל לכך, הוקמה תשתית פיקוח על חברות דירוג אשראי, גובשופתרונות מימון לעסקים קטנים ובינוניים וכן הוחל בתהליכי פיקוח הנדרשים להגנה על ציבור המשקיעים בדמות מענה רגולטורי לאתגרים המורכבים בנושא המטבעות הדיגיטליים. בנוסף, צוינו תחומי פעולה נוספים הנמצאים ב"צנרת" ובהם ניתן למנות את המשך קידום פעילותה של הבורסה בארץ (לרבות בדרך של הקמת בורסה ייעודית לגופים קטנים ובינוניים) וקשרים אל מול בורסות במזרח, נושא האיגוח והקמת ה- PCAOB כפיקוח על פירמות ראיית חשבון בישראל.

בהמשך החלק הפותח של הכנס, הציג מנהל מערך גילוי ודיווח במחלקת התאגידים, רו"ח אילן ציוני, את הליכי הקמת בורסה ייעודית לחברות קטנות בישראל. הודגש כי כללן כעיקרן שלמטרות הקמת בורסה משנית בישראל כאמור הינן להנגיש לאותן חברות קטנות אפשרויות צמיחה בכדי שתוכלנה להגיע לשווקי ההון הראשיים תוך גיוון מקורות ההשקעה למשקיעים בשווקי ההון. הוצגה פעילות צוות שהוקם לטובת הדיון בנושא אשר עיקרי המלצותיו פורסמו במסגרת דוח ביניים בסוף חודש נובמבר 2017 ובהן המלצות להקמת בורסה ייעודית למסחר עבור תאגידים קטנים ובינוניים (בין אם כגוף נפרד בבורסה בת"א או מחוצה לה), בפיקוחה של הרשות לניירות ערך, תוך מינוי ספונסר (פונקציה אשר תפקידה העיקרי הוא ללוות את החברות בביצוע בדיקת הנאותות טרם הרכישה, עבור דרך ההנפקה והחיבור לשוק ההון). כמו כן, נכללו המלצות לגבי זהות החברות שתוכלנה להיסחר בבורסה זו, מאפייניהן והקלות מוצעות בחובות גילוי ודיווח, בהיבטי ממשל תאגידי ובעסקאות בעלי שליטה כמו גם החלת תמריצים שונים.

את החלק הפותח נעל יו"ר הרשות, פרופ' האוזר, אשר דבריו התאפיינו בסיכום תקופת כהונתו ברשות לאחר כשש שנים וחצי ובהם נסקרו חלק מן השינויים העיקריים שחלו בשנים האחרונות בפעילות שוק ההון, כפועל יוצא של שורה ארוכה של מאות יוזמות חקיקה, מהלכים ורפורמות שמהותן ותכליתן הינן יצירת מדרג רגולציה והקלות ברגולציה (יוזמות אלה כוללות את שינוי מבנה הבורסה והפיכתה למנגנון הדומה לחברה ציבורית תוך מתן מענה לסוגיית ניגודי העניין בו מצוי המנגנון הקיים בבורסה, הסדרת הפעילות בתחומי זירות סוחר, אופציות בינאריות ותעודות הסל והגברה מידתית של צעדי האכיפה המנהלית). לצד זאת, נסקרו אתגרי המחר שעיקרם בהגשמת החזון שהבורסה בת"א תהווה מרכז פיננסי בינלאומי כמו גם נוכח היבטי השעה והטענות אודות קיומה של בועה, לעניין ביצוע אסדרה בתחום במטבעות דיגיטליים לאור הגידול המסחרר בהיקף המסחר (צמיחה פי 16 במרוצת השנה) באפיק זה. לצד זאת, ציין פרופ' האוזר כי נדרש כל העת להמשיך ולשקול את האיזון הנכון בין השמירה על רגולציה המאפשרת קיום ממשל תאגידי איכותי ועצם החשיבות העליונה של שקיפות החברות הציבוריות בעיניי הציבור לבין המשך מתווה ההקלות ברגולציה.

במהלך הכנס, התארחו שר האוצר, מר משה כחלון ושר הכלכלה והתעשייה, מר אלי כהן אשר נשאלו והשיבו על שורה ארוכה של שאלות בסוגיות והיבטים העומדים על הפרק בכלכלה הישראלית. הכנס נחתם בפאנל בהשתתפות יזמים ומנהלים בתחום האינטרנט ומנהלת היחידה למימון עסקים קטנים ובינוניים במחלקת תאגידים ואשר בו נדונו האפיק של מימון המונים וכן תחום המטבעות הדיגיטליים.

במהלך הכנס הוצגו ונסקרו מגוון נושאים כלהלן (לא בהכרח בהתאם לסדר העברתם הכרונולוגי):

  • המושב החשבונאי: היבטים באכיפה החשבונאית - הנושאים שנדונו במושב זה כללו, בין היתר, סוגיות חשבונאיות שונות (לרבות בקשר להיערכות ליישום הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS 15, IFRS 9 ו- IFRS 16), אומדנים, פרופורמה, ביקורת ומה שביניהם, סוגיות במכשירים פיננסיים והערכות שווי, גילוי אפקטיבי - היבטים מעשיים, קשיי נזילות ואי וודאויות פיננסיות, תכנוני מס - היבטי גילוי ומדידה, ביקורת בתאגידים ועוד.
  • המושב המשפטי: גילוי, דיווח וממשל תאגידי - הנושאים שנדונו בתחום זה כללו, בין היתר, את רפורמת מדרג הרגולציה, גיוון הנפקות ומכשירים פיננסיים, אפקטיביות עבודת הדירקטוריון, מסחר דואלי בעידן הגלובלי, אג"ח וחברות בהסדר, יזמות בשותפות ציבורית, מדירוג ועד סייבר (הפיקוח על חברות דירוג האשראי והיבטים הנגזרים מסיכונים בתחום הסייבר) ועוד.

 
להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הנושאים וההיבטים העיקריים אשר נדונו במסגרת הכנס לחץ/י כאן.
 
לקישור באתר הרשות לניירות ערך למצגות שהוצגו במסגרת הכנס לחץ/י כאן.