פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 09/2018

עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP)

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

בחודש מאי 2018 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "המוסד לתקינה") מספר פרסומים חשבונאיים כדלקמן:

תיקון תקן חשבונאות מספר 24 בדבר תשלום מבוסס מניות -  
בחודש מאי 2018, פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה תיקון לתקן חשבונאות מספר 24 (להלן - "התקן") בעקבות עדכונים שבוצעו בתקן דיווח כספי בינלאומי 2, תשלום מבוסס מניות (IFRS 2) עליו מבוסס התקן.  
להלן פירוט עיקרי השינויים שבוצעו במסגרת התקן:

  • התיקון מבהיר כי נדרש ליישם את הוראות התקן, בין אם הישות יכולה לזהות באופן ספציפי חלק מהסחורות או מהשירותים שהתקבלו או את כולם ובין אם לאו.
  • שונו הגדרות של "תנאי הבשלה" (vesting condition) ו- "תנאי שוק" (market condition) ולצורך יישום נאות של עקרונות התקן בהקשר להגדרות המתוקנות, נוספו שתי הגדרות חדשות: "תנאי ביצוע" (performance conditions) ו- "תנאי שירות" (service conditions), אשר טרם התיקון נכללו במסגרת ההגדרה של "תנאי הבשלה".
  • נוספו דרישות לטיפול החשבונאי המתייחס לעסקאות תשלום מבוסס מניות בין חברות בקבוצה.
  • נוספה התייחסות להשפעות של תנאי הבשלה על מדידת עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים.
  • נוספה התייחסות להשפעות של תנאי הבשלה על מדידת עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן.
  • נוספה התייחסות לטיפול החשבונאי בעסקאות תשלום מבוסס מניות הכוללות מאפיין סילוק נטו עבור מחויבויות לניכוי מס במקור.
  • נוספה התייחסות לטיפול החשבונאי בשינוי סיווג של עסקת תשלום מבוסס מניות מעסקה המסולקת במזומן לעסקה המסולקת במכשירים הוניים.
  • נוספו דוגמאות להמחשת מרבית ההיבטים שפורטו לעיל אשר בגינם התבצעו שינויים בתקן.

מועד תחילה - התיקון יחול על תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי בכפוף למתן גילוי.

לקישור לתקן כפי שפורסם באתר המוסד לתקינה לחץ/י כאן

מסמך ריכוז הבדלים עיקריים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית לבין התקינה החשבונאית הישראלית - 
כזכור, תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), שפורסם בחודש יולי 2006 קבע כי ישויות שכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) לתקופות המתחילות החל ביום 1 בינואר 2008. ישויות שאינן כפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ואינן מחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה, אינן מחויבות לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ובמקרה זה חלים עליהם כללי החשבונאות המקובלים בישראל.

תכנית לימודי החשבונאות הקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובחינות מועצת רואי חשבון כוללים אך ורק את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. כפועל יוצא, בוגרי לימודי החשבונאות אינם בקיאים בתקני החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל אשר אומצו על ידו. אולם בפרקטיקה חלק ניכר מעבודתם של מדווחים ושל רואי חשבון מבקרים עוסק בדוחות כספיים של חברות שחייבות בדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל. כתוצאה מכך, התגבשה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ההבנה כי עולה הצורך בהכנה של מסמך מרכז הכולל זיהוי של ההבדלים העיקריים בכללי ההכרה, המדידה וההצגה בין תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לבין תקני החשבונאות בישראל.

על רקע זה פורסמה בחודש ינואר 2016, חוברת הדרכה שכותרתה "ההבדלים העיקריים בין התקינה החשבונאית הבינלאומית לבין התקינה החשבונאית בישראל" (להלן - "חוברת ההדרכה"). בחודש מאי 2018 פורסם עדכון לחוברת ההדרכה. חוברת ההדרכה, אשר הוכנה על ידי חברים ומשתתפים בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה, מתנדבים נוספים וצוות המוסד לתקינה, נועדה לסייע בזיהוי ההבדלים העיקריים כאמור, אך אינהמתיימרת להקיף את כלל ההבדלים בין התקינות בכל נושא, כך שייתכנו הבדלים נוספים מעבר לאלו הכלולים בחוברת. כמו כן, יצוין כי, על פי רוב, היקף הגילוי הנדרש בתקינה הבינלאומית, נרחב בהרבה לעומת היקף הגילוי הנדרש בתקינה הישראלית המיועדת לחברות פרטיות ולכן חוברת ההדרכה כוללת פירוט חלקי בלבד בקשר עם ההבדלים בדרישות הגילוי בין התקינות.

לקישור לחוברת ההדרכה באתר המוסד לתקינה לחץ/י כאן.

קובץ דוגמאות ליישום התקינה הישראלית - 
בחודש מאי 2018 פרסם המוסד לתקינה קובץ דוגמאות ליישום התקינה הישראלית על מנת לסייע ביישום תקני החשבונאות. הדוגמאות ממחישות את אופן היישום של חלק מתקני החשבונאות אשר בתוקף ביום 1 בינואר 2018.  
הדוגמאות האמורות נועדו לשמש כמעין מורה דרך למשתמשים והן מבוססות על הבנה מסוימת של העובדות המתוארות בהן. יש לזכור כי יש להפעיל שיקול דעת בכל מקרה, בהתחשב בעובדות המקרה ובהנחות מסוימות הקיימות באותן נסיבות. בכוונת המוסד לתקינה להמשיך בהכנת דוגמאות נוספות במהלך התקופה הקרובה,  אשר יוספו לקובץ הדוגמאות הנוכחי.

לקישור לקובץ הדוגמאות באתר המוסד לתקינה לחץ/י כאן.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הפרסומים המקצועיים לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של הפרסומים הנזכרים לעיל ולבחינת מכלול ההשלכות האפשריות של יישומם. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.