פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 17/2018

דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הצעה לביטול חובת דיווח על שעות ביקורת 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") פרסמה להערות הציבור ביום 23 בדצמבר 2018 הצעה לביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר (להלן - "ההצעה"). הציבור מוזמן להעביר הערות ותגובות לנוסח ההצעה עד ליום 6 בפברואר 2019.
 

רקע

תקנה 10ב(12) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן - "התקנות"), קובעת חובת גילוי פרטים מסוימים ביחס לרואה החשבון המבקר של תאגיד הכוללים בתמצית: 

  • שמו;
  • פירוט שכר ושעות עבודה (תוך הבחנה בין שירותי ביקורת ושירותים אחרים);
  • עקרונות לקביעת שכר הטרחה לשנת הדיווח והגורמים אשר אישרו את שכר הטרחה;
  • הסברי דירקטוריון לשינוי מהותי בשכר הטרחה/ בשעות העבודה והחלפת המבקר.

הוראות גילוי אלה נקבעו במקור במטרה להשיג שקיפות של התגמולים הניתנים לרואה החשבון המבקר בקשר עם עבודת הביקורת ועם השירותים הנלווים, בין היתר על רקע חשש לתלות של רואה החשבון המבקר במבוקר. בנוסף, נועדו ההוראות להתמודד עם תופעת שחיקת שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון שבעקיפין עשויה להעיד על שחיקת איכות הביקורת שנעשית.
 
עם זאת, הדרישה הנוכחית לגילוי בדבר היקף שעות העבודה שהושקעו במתן השירותים אינה מעידה בהכרח על איכות הביקורת המבוצעת על ידי המבקר. יתרה מכך, עלתה טענה כי גילוי בדבר שעות הביקורת, אשר מאפשר חישוב שכר טרחה לשעה, תרם לשחיקה של שכר הטרחה, אשר עלולה להתבטא גם בפגיעה באיכות הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר.
 
בשים לב לאמור לעיל, בשנת 2014 פרסמה הרשות הצעה לתיקון התקנות, במסגרתה הוצע, בין היתר, לבטל את דרישות הגילוי אודות שעות הביקורת. כעת הרשות חוזרת ומפרסמת הצעה זו להערות הציבור.
 

בהתאם להסדר המוצע, מתכונת הדיווח הנוכחית תעודכן כדלקמן:

  1. דרישת הגילוי לגבי השכר המשולם לרואה החשבון המבקר תיוותר בעינה תוך הבחנה בין שירותי ביקורת לשירותים נלווים. מרכיב זה מתמרץ את החברות להשקיע סכום משמעותי בהליך הביקורת, ובעקיפין תורם לביקורת איכותית וראויה.
  2. דרישת הגילוי לגבי היקף שעות הביקורת תבוטל. כך שלאחר תיקונה דרישת הגילוי תעלה בקנה אחד עם הגילוי הנדרש במדינות שונות בעולם.

 

לקישור לפרסום אודות ההצעה ולנוסח ההסדר המוצע בפורמט PDF לחץ/י כאן.