article banner
חוזר מקצועי מס' 03/2018

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים

חוזר מקצועי 03/2018

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2015-2017 (Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle)

בחודש דצמבר 2017 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן - "IASB") במסגרת פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2015-2017 (Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle), תיקונים לארבעה תקני חשבונאות ותקני דיווח כספי בינלאומיים. כזכור, פרויקט השיפורים מכיל תיקונים ממוקדים וצרי היקף, במגוון היבטים בתקינה הבינלאומית.
 
התיקונים יידרשו ביישום החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2019 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי בכפוף למתן גילוי. אופן היישום של התיקונים השונים מתואר במסגרת החוזה המקצועי המצורף.

התיקונים המטופלים במסגרת פרויקט השיפורים עוסקים בנושאים להלן:

התקן המושפע

נושא התיקון

תקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים    (IFRS 3) בנסיבות בהן רוכש המהווה צד להסדר משותףהמהווה 'פעילות משותפת' כהגדרתה בתקן דיווח כספי בינלאומי 11, פעילויות משותפות (IFRS 11), דהיינו, מוקנות לו זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות המיוחסות להסדר, משיג לראשונהשליטה בהסדר המשותף (המהווה 'עסק' כהגדרת מונח זה ב- IFRS 3), מדובר בצירוף עסקים שהושג בשלבים. בהתאם, הרוכש נדרש למדודמחדש את כלל הזכויות שהחזיק קודם להשגת השליטה בפעילות המשותפת בשווין ההוגן למועד הרכישה ולהכיר ברווח או הפסד שנוצר כתוצאה מהשגת השליטה כאמור.
תקן דיווח כספי בינלאומי 11, הסדרים משותפים (IFRS 11) בנסיבות בהן רוכש המחזיק בזכויות בפעילות משותפת המהווה עסק אולם לא מוקנית לו שליטה משותפת לגביה, משיג לראשונה שליטה משותפתבפעילות המשותפת, הרוכש לא ימדוד מחדש את החזקותיו הקודמות בפעילות המשותפת.
תקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (IAS 12) הטיפול החשבונאי בכל המקרים בהם נגרמות השלכות מס כתוצאה מתשלומי דיבידנדים (חלוקות של רווחים למחזיקים במכשירים הוניים באופן יחסי לאחזקותיהם בסוג מסוים של הון), יתבצע בהתאם לעיקרון עקבי ואחיד - הכרה ברווח או הפסד, ברווח כולל אחר, או ישירות בהון וזאת בהתבסס על האירועים או העסקאות בעבר אשר גרמו להיווצרות השלכות מס כתוצאה מחלוקת דיבידנד.
תקן חשבונאות בינלאומי 23, עלויות אשראי  (IAS 23) אשראי ספציפי אשר נלקח בעבר במיוחד לצורך השגת נכס כשיר יובא בחשבון במסגרת חישוב שיעור ההיוון המשוקלל של עלויות אשראי כללי(אשראי שאינו ספציפי), החל מנקודת הזמן בה נשלמו באופן מהותי (Substantially all) כל הפעילויות הדרושות לשם הכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

לחוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ כאן.

 
יודגש כי הסקירה לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התיקונים ולבחינה פרטנית של מידת השפעתם.