תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 23/2023

חוק דחיית מועדים ופיצוי למעסיק - מלחמת חרבות ברזל

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

נבקש להביא לידיעתכם כי פורסמו שני עדכונים נוספים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הראשון - חוק דחיית מועדים שמאפשר דחיית מועד לאדם הזכאי לכך. והשני - פיצוי למעסיק בגין שכר ששילם לעובד שביתו פונה במסגרת החלטות הממשלה.
 

1. חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023

חוק דחיית מועדים (להלן: "החוק") מציע פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית. במידה ונקבע בחוזה מועד לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, והמועד האמור חל בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 עד 7 בנובמבר 2023 (להלן: "התקופה הקובעת"), יידחה המועד בשלושים יום ("תקופת הדחייה"), ובלבד שהאדם הזכאי לדחיית המועד או מי מטעמו הודיע על כך לצד שעימו התקשר בחוזה.

עוד נקבע כי במידה וחל מועד לתשלום לרשות (לפי חוק, לרבות תשלום חובה או קנס ולמעט עיצום כספי), בתקופה הקובעת שחב בו האדם הזכאי לדחיית המועד, יידחה המועד האמור בשלושים יום.
ההגדרה בחוק ל"אדם הזכאי לדחיית מועד" כוללת בין היתר: חיילים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, נעדרים, חטופים או שבויים, מי שהתגורר ביישוב שהתפנה, פצועים מפגיעת איבה שאושפזו וחברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל המניות בה מחזיק בלפחות 50% מאמצעי השליטה והוא אדם המנוי בנאמר לעיל.

יצוין, כי דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
ובנוסף יצוין, כי לא ניתן לדחות את מועד הביצוע של הפעולה שנקבעה בחוזה במקרים הבאים: חוזה עבודה או הסכם לתשלום מזונות, בחוזה שבו כל הצדדים זכאים לדחייה במועד וכן בחוזה שנחתם בתקופה הקובעת.

יש לשים כי בסעיף 9 לחוק נקבע כי אין בהוראות החוק כדי לגרוע מהוראה לפי כל דין אחר המאפשרת דחיית מועדים.

למעבר להוראת השעה - לחץ/י כאן.
 
יש לציין כי מאחר ומדובר בסוגיה משפטית, יש להתייעץ בעניין זה באופן פרטני.

 

2. פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג - 1973 (להלן: "החוק"), מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו בשל היום שבו לא עבד העובד.

לאור מכלול האיומים על האוכלוסייה האזרחית המצויה בסמוך לגבול רצועת עזה ובגבול הצפון, ניתנה הוראה במסגרת החלטות הממשלה לפינוי מאורגן של תושבים אלו על ידי מערכת הביטחון וזאת בהתאם לרשימות הישובים שפורטו בהחלטות הממשלה.

לפיכך, מעסיק של עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפורטו בהחלטות הממשלה, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששילם לעובד.

יודגש, כי לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.

לפי הוראות החוק, תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע.

רשות המסים הודיע כי בימים הקרובים תפתח מערכת ייעודית שבה ניתן יהיה להגיש את בקשות הפיצויים.

להוראה של רשות המסים, הכוללת רשימה של הישובים שעליהם היא חלה לחץ/י כאן.