תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 22/2023

אישור שורת הקלות וסיוע לתעשייה ולעסקים בתחומי שדרות ועוטף עזה

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

 

 אישור שורת הקלות וסיוע לתעשייה ולעסקים בתחומי שדרות וישובי עוטף עזה

ברצוננו לעדכן כי מנהל הרשות להשקעות אישר מספר הקלות המיועדים לעסקים בתחומי שדרות והיישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול (עוטף עזה), אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (לרבות אזורי תעשייה),  להם תכניות השקעה מאושרות או מבוקשות במסלולי מענקים והון אנושי. עיקרי ההקלות כדלהלן:

  • מסלול מענקים על פי חוק עידוד השקעות הון:

1. תשלום מלוא המענק למפעלים כנגד עמידה ב-50% מתכנית הביצוע, במקום דרישה לעמידה ב-80% מתכנית הביצוע כיום.

2. הגדלת שיעור המענק הראשוני שניתן למפעלים הזכאים לכדי 90% מהמענק, במקום תשלום ראשוני של 65% כיום. היתרה תשולם לאחר בחינת עמידה ביעדי התכנית.

3. עדכון אמות המידה בכללים להקצאת תקציב לצורך תיעדוף בקשותכך שיינתן ניקוד גבוה יותר לבקשות מפעלים ביישובי עוטף עזה.

4. אפשרות למתן מענק מוגדל במדרגה אחת מדרגת גודל החברה, כך לדוגמה חברה קטנה (הכנסות בין 10-75 מיליון ₪) תהיה זכאית לתקרת השקעה של חברה בינונית, קרי השקעה של עד 50 מיליון ₪ במקום עד 20 מיליון ₪.

5. הגדלת יחס השקעות במבנים לעומת ציוד בתוכניות חדשות כך שהשקעות במבנים יהוו עד 60% מסך ההשקעה שאושרה בתכנית, במקום 50% כיום, במטרה לאפשר השקעה בשיקום ומיגון מבנים. 

6. אישור שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כח האדם בעקבות המלחמה בעת בחינת עמידה ביעדי תכנית.

7. מתן ארכה להגשת דוח ביצוע סופי תוך 6 חודשים מסיום ביצוע השקעות, במקום 3 חודשים כיום.

8. מתן סמכות לרשות להקפיא טיפול בדוח ביצוע סופי לשנתיים, במקום שנה כיום, וכך לסייע למפעלים לעמוד ביעדי התכנית המאושרת.

9. הארכת מועד ביצוע בכתבי אישור פעילים או בתוכניות חדשות בשנה אחת נוספת, מה שיאפשר למפעלים תקופה נוספת להשלמת ההשקעות ועמידה ביעדיה.

10. הקטנת שיעור הדרישה להחזר מענק מצד המפעל במקרה של ביטול תכנית.

  •  תכניות הון אנושי:

ההקלות למעסיקים להם תכנית פעילה באחר ממסלולי התעסוקה וכן על הבקשות שיאושרו עד סוף השנה:

1. הארכת תקופת הקמה: חברות להן אושר מענק יוכלו להגיש בקשה להארכת תקופת ההקמה. חברות הנמצאות בתהליך אישור יזכו לתקופת הקמה מקסימלית וזאת על מנת לעמוד ביעדים ולמקסם את אפשרותם לזכות במלוא המענק שאושר להן.

2. הקפאת התכניתעסקים אשר נמצאים כבר בתוך תקופת התכנית, וכתוצאה מהמצב שנוצר נפגעה עמידתם בתנאי התכנית יוכלו לבקש את הקפאת התכנית ולהמשיכה במועד עתידי כך שיוכלו לממש את מלוא המענקים שאושרו להן.

3. חילוט ערבויות והחזר מענקיםחברות שנפגעו כתוצאה מהמלחמה אשר יבחרו שלא להמשיך בתכנית, תושב להן ערבות הביצוע.

4. שינויים בכתבי אישוריאושרו שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כח האדם בעקבות המלחמה.

 

אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין - מנהל תחום חוקי עידוד

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com

עו"ד מיתר קליין - סניור, מחלקת מסים                                                                       

טל': 03-7106617

Metar.Klein@il.gt.com