article banner
מבזק מס 8/2017

דיווח בגין נקיטת עמדה החייבת בדיווח – פרסום העמדות החייבות בדיווח וטפסי הדיווח

יגאל רופא יגאל רופא

מבזק מס 8/2017

במסגרת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 נקבעו מספר תיקונים אשר מטרתם להגביר את רמת הדיווח החלה על נישומים וביניהם נכללה חובת דיווח ביחס לנקיטת עמדה שהינה בניגוד לעמדת רשות המסים ביחס למספר חוקי מס.
ביחס לאמור לעיל יצוין, כי ביום 26 בדצמבר 2016 פרסמה רשות המסים את עמדותיה החייבות בדיווח ביחס לחוקי מס מסוימים.

לקישור להורדת רשימת העמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי לחץ כאן.
לקישור להורדת רשימת העמדות בנושא מס ערך מוסף לחץ כאן.
לקישור להורדת רשימת העמדות בנושא מכס לחץ כאן.
 
כמו כן, ביום 12 בינואר 2017, פורסמו על ידי רשות המיסים טופס מס הכנסה מס' 1346, טופס מס ערך מוסף מס' 1346 וטופס מכס מס' 1346 "דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח", באמצעותם יש להגיש את הדיווחים השנתיים לרשות המיסים.
לקישור להורדת טופס מס הכנסה מס' 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לחץ כאן.
לקישור להורדת טופס מס ערך מוסף מס' 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווחלחץ כאן.
לקישור להורדת טופס מכס מס' 1346 – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לחץ כאן.

בין העמדות שפורסמו בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי, ניתן למנות את העמדות בנושאים הבאים:

 • דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך;
 • זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד;
 • הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר;
 • הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר;
 • שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק;
 • דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה;
 • קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה;
 • חישוב רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה זרה;
 • רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה;

בין העמדות שפורסמו בנושא מס ערך מוסף, ניתן למנות את העמדות בנושאים הבאים:

 • שיעור מס התשומות שיותר בניכוי בחברת החזקות;
 • חבות המע"מ בייבוא שירותים מחו"ל;
 • איסור ניכוי מס תשומות בגין רכישת דירת מגורים על ידי חברה, מקום בו הדירה מושכרת למגורים (לרבות לאורגן בחברה);
 • שיעור המס החל על מתן שירותים הכלולים בערך טובין הפטורים ממע"מ בייבוא;
 • החבות במע"מ בשל תקבול המשולם לעוסק מכוח חוזה בקרות אירוע בעל אופי נזיקי או בעת הפסקת התקשרות;
 • אי תחולת הפטור הקבוע בסעיף 31(4) לחוק מע"מ כאשר בפועל נוכה מס התשומות בשל הרכישה או הייבוא של הנכס הנמכר.

להורדת המבזק המלא לחץ/י כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:
 
יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com
 
עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com