article banner
עלון יעוץ כלכלי

השקעה בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

הוראת מנכ"ל 41.4 :מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני

משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד האוצר פרסם מקצה חדש במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני באופן ישיר או עקיף.

במקצה זה יינתן מענק לחברות ולרשויות!

הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית במסגרת שני מסלולים ייעודיים.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 8 בנובמבר 2022 בשעה 14:00.

במסגרת המסלולים מבקש הסיוע יוכל ליהנות ממענק בהיקף של עד 5.3 מיליון ₪ לכלל בקשותיו המוגשות במקצה זה.

פנו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות

כיצד פאהן קנה תוביל אותך להצלחה?

אנו נסייע בגיבוש התוכניות  הפנימיות הרלוונטיות שלכם ונכין עבורכם את הבקשה לסיוע בצורה מיטבית כמעט ללא השקעת תשואות מצדכם וזאת לאור ניסיון רב שלנו בליווי לקוחות במסלולי בקשות סיוע מורכבים וכן בניצול הידע הרב שצברנו בייעוץ בנושאים סביבתיים עבור משרדים ממשלתיים, רשויות מוניציפליות ושחקנים עסקיים ומסחריים הגדולים ביותר במשק הישראלי.

מה מקבלים?

בהיקף השקעה של עד 2.1 מיליון ₪ -25% מסך ההשקעות המזכות.

בגין כל תוספת השקעה של 1 מיליון ₪ מעבר ל- 2.1 מיליון ₪, - %20 מסך ההשקעות המזכות, ולא יותר מתקרת הסיוע.

 • תקופת הפרויקט בהיקף השקעה של עד 2.1 מיליון ₪ הינו עד 18 חודשים.
 • תקופת הפרויקט בהיקף השקעה מעל 2.1 מיליון ₪ הינו עד 36 חודשים.

מסלול א' - ביצוע פרויקטים בתחום הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית

המסלול מיועד לחברות שמתכננות לבצע פרויקט/ים להפחתה של צריכת חשמל, אנרגיה או פליטות גזי חממה באמצעות אחת החלופות:

 1. התייעלות אנרגטית באופן ישיר או עקיף על ידי חסכון בדלק או בחשמל, לרבות מעבר מצריכת דלקים פוסילים לחשמל ולרבות אגירת אנרגיה.
 2. הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה.
 • הפחתה עקיפה של פליטות גזי חממה באמצעות חסכון בחומרי גלם או במשאבים.

החרגות:

 • מבקש הסיוע הינו יזם או יזם אסקו ועיקר עיסוקו הוא מאחד מענפי הכלכלה הרלוונטיים.
 • היקף מחזור המכירות של מבקש הסיוע בשנת 2021 לא עלה על 800 מיליון ₪, אלא אם כן מבקש הסיוע הוא מוסד להשכלה גבוהה או בית חולים שאינו בבעלות ממשלתית.
 • לא תוכרנה השקעות במתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, השקעות בפרויקטים חדשים שאין בהם שיפור לעומת מצב קיים, או השקעות שמטרתן הינה מעבר משימוש במזוט, סולר או גפ"מ לשימוש בגז טבעי.

*יזם - תאגיד או עוסק מורשה שלו זכות בעלות או זכות שכירות של 5 שנים לפחות על קרקע.

**יזם אסקו - תאגיד המספק שירותי אנרגיה לתאגיד אחר ורשום במאגר המידע באתר משרד האנרגיה.

 ***אינו אחד מאלה: תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב בהתאם לחוק יסודות התקציב, רשות מקומית או חברה ממשלתית.

מסלול ב' - ביצוע פרויקטים בתחום צמצום תופעת אי החום העירוני וייצור אנרגיה מתחדשת

המסלול מיועד למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרויקט ליצירת הצללה בשטחים ציבוריים במרחב העירוני בתוך שילוב מתקן קירוי סולארי, הרחבת מתקן הצללה קיים תוך שילוב מתקן קירוי סולארי, שילוב מתקן אגירת אנרגיה במתקן קירוי סולארי.

מבקש הסיוע הינו יזם או קבלן משנה אשר מבצע את הפרויקט עבור יזם אשר עיקר עיסוקו הוא באחד מענפי הכלכלה המוכרים, והוא אינו אחד מאלה: תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב בהתאם לחוק יסודות התקציב או חברה ממשלתית;

 • יובהר כי חברות עירוניות ורשויות מקומיות זכאיות להגיש בקשה במסגרת מסלול זה.
 • הפרויקט ממוקם במקום בו הסבירות לחיבור מתקני ייצור חדשים לרשת החשמל הינה בינונית גבוהה או גבוהה מאוד בהתאם למפה העדכנית באתר חברת החשמל או שהפרויקט אינו עולה בהיקפו על 10 קילו וואט.
 • לא תוכרנה ההשקעות במתקנים לייצור חשמל מדלקי מאובנים לרבות גז מחצבים, השקעות בהצללה בשטחים אשר אינם נגישים לציבור ועלויות תחזוקה לאחר הקמה והפעלה.

 

יודגש כי ביחס לשני המסלולים, היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרויקט, לא יכול לעלות על 140 ₪ לטון.

 

פנו אלינו עוד היום

ליבי נויפלד

054-2661245

Libi.noyfeld@il.gt.com

 

אלי דליצקי

050-7922306

Eli.dalitski@il.gt.com