article banner
מאמרים בתחום הבקרה

אי יישום נרחב של חוק חופשה שנתית

אי יישום נרחב של חוק חופשה שנתית פוגעת בצבירה ותשלום 

פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel מעריכה שהפרקטיקה הרווחת בחברות לחישוב ימי חופשה פוגעת בשכירים בישראל, ומציגה ממצאי דגימה שביצעה בחברות מבוקרות.

רו"ח רועי שמחי, מנהל תחום בקרת שכר בפאהן קנה: "מכסת ימי החופשה שנקבעה בחוק חופשה שנתית במתכונתו הנוכחית הפכה ללא רלבנטית. יש לשנות את החוק או לחילופין לוודא שמשרד העבודה והרווחה יבדוק ויאכוף את יישום החוק הקיים כיום. בו בזמן, על חשבי השכר למסד בקרות תקופתיות המוודאות כי תשלום דמי החופשה לעובדים תואם את הוראות החוק וכולל את כלל הרכיבים הנדרשים"

אי יישום נרחב של חוק חופשה שנתית פוגע בצבירה ובתשלום של ימי חופשה לשכירים בחברות במשק. כך אמר רואה החשבון וחשב השכר הבכיר רועי שמחי, מנהל תחום בקרת שכר בחברת פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel, שערכה בדיקה מדגמית בנושא.

חוק חופשה שנתית מגדיר את מכסת ימי החופשה לעובדים לשנת עבודה. על פי החוק, שנת עבודה הינה פרק זמן של שנים עשר חודשים, שתחילתו בינואר כל שנה.

בהתאם לכך, צבירת ימי החופשה מתחשבת בשנה קלנדרית ולא במועד תחילת עבודת העובד במהלך השנה. על בסיס ההגדרה בחוק, לא קיים הבדל במכסת ימי החופשה השנתית לשני עובדים שהחלו לעבוד בחברה בשני מועדים שונים באותה שנה קלנדרית, אף שהוותק שלהם שונה. 

"המציאות בשטח שונה לחלוטין מהנדרש בחוק", אמר רועי שמחי. "הפרקטיקה הרווחת במשק היא לצבור לעובדים את מכסת ימי החופשה על פי הוותק בחברה בפועל ולא על פי הוותק הקלנדרי וכתוצאה מכך עובדים לא צוברים את ימי החופשה המגיעים להם. מכסת ימי החופשה שנקבעה בחוק חופשה שנתית במתכונתו הנוכחית הפכה ללא רלבנטית".

בדיקה מדגמית שערכה פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel הובילה את שמחי להעריך שהפרקטיקה הרווחת בחברות פוגעת ביותר משליש מהשכירים בישראל.

שמחי וצוותו בחנו תלושי שכר של 100 עובדי קבלן המועסקים ב-15 חברות קבלן שונות. הבחינה העלתה שהחברות צברו לכל העובדים במדגם את מכסת ימי החופשה בהתאם לוותק העסקתם בחברה ולא לוותק העסקתם הקלנדרי כפי שנקבע בחוק חופשה שנתית. בעקבות זאת, ל-37% מן העובדים נצברו ימי חופשה בחסר.

יתרת העובדים במדגם לא נפגעו, כיוון שזכאותם על פי החוק ועל פי השיטה הקלנדרית הייתה זהה, במידה וזכאותם על פי חוק ועל פי השיטה הקלנדרית הייתה שונה, היינו צפויים לראות ליקויים בצבירת ימי החופשה גם לעובדים אלה.

"מבירורים שערכנו עם מנהלים בחברות, נוכחנו לדעת כי מרביתם לא מודעים להגדרות הקבועות בחוק וכלל לא ידעו שהפרו אותן", ציין שמחי. "המפתיע הוא שתוכנות השכר המקובלות בשוק תומכות

בפרקטיקה שהשתרשה ולא נצמדות להוראות החוק. לכן אנו מעריכים שהפגיעה בעובדים אינה מוגבלת לחברות קבלן מהסוג שדגמנו, אלא תקפה גם בחברות נוספות במשק".

חלק מהמעסיקים אליהם פנתה פירמת רואי החשבון הצטיידו בחוות דעת משפטיות המצדדות בשיטתם. אך לדברי פאהן קנה, "עיון באותן חוות דעת מעלה כי הטיעונים בהן מתייחסות להבנתם את 'תכלית החוק' או נובעות מ'עיון בהסברים לטיוטת החוק'. חוות הדעת בהן עיינו אינן חולקות על העובדה שעל פי חוק חופשה שנתית, הגדרת 'שנת עבודה' הינה 'פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה'".

גם בתשלום דמי החופשה נמצאו לא מעט הפרות. מבדיקה של 100 העובדים במדגם של חברות הקבלן נמצא כי ל-23% מן העובדים התשלום בגין דמי החופשה שולם בחסר, למרות שפורמלית תוכנות השכר אמורות לחשב את דמי החופשה לעובדים בהתאם לכללים המקובלים. עם זאת, מציינים בפאהן קנה ניהול בקרה, מרבית החברות בהן נמצאו הליקויים ביצעו את התיקונים הנדרשים בעקבות הממצאים.

מסקנתו של רו"ח שמחי ברורה: "חובה לשנות את המצב. אני קורא למחוקק לתקן את חוק חופשה שנתית. לחילופין, על משרד העבודה והרווחה לבדוק ולאכוף את יישום החוק הקיים כיום. בו בזמן, על חשבי השכר למסד בקרות תקופתיות המוודאות כי תשלום דמי החופשה לעובדים תואם את הוראות החוק וכולל את כלל הרכיבים הנדרשים".

עורך הדין ויועץ המס גלעד סולמי, מרצה לדיני עבודה וזכויות עובדים, חיזק את טענותיה של פאהן קנה ניהול בקרה: "הבלבול הרב השורר בעניין זה נובע מכך שבדיני העבודה השונים הותק של העובד נקבע מתאריך התחלת  עבודתו של העובד, לעומת זאת בחוק חופשה שנתית 'שנת ותק' נקבעת על פי ההגדרה של 'שנת עבודה'.

במילים אחרות, הוותק של העובד לעניין חוק חופשה שנתית משתנה בכל תחילת שנה, ללא קשר לתאריך התחלת העבודה של העובד. המחוקק נותן מענה לתאריך תחילת העבודה במהלך השנה בדרך של זכאות למספר ימי חופשה המחושבת פרופורציונית לתקופת עבודת העובד. חוק חופשה שנתית במתכונתו הנוכחית יוצר ממשקי חיכוך רבים בין הפרקטיקה הנוהגת ותוכנות השכר, לבין דרישות החוק. על המחוקק להסדיר חוק זה ולהתאימו לימים אלה". 

המאמר נכתב ע"י רו"ח רועי שמחי, מנהל תחום בקרת שכר בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ.