hero banner
יזהר קנה
תל-אביב
שותף מנהל

יזהר קנה

תקציר

רו"ח יזהר קנה, שותף מנהל (משותף) בפאהן קנה Grant Thornton Israel.
לרו"ח קנה ניסיון מקצועי רב שנים בתחומי החשבונאות והביקורת הן במסגרת המגזר הממשלתי, הציבורי ובתחום המלכ"רים, והן במגזר של החברות ה"מדווחות" בהתאם לתקנות ניירות ערך וחברות פרטיות.
רו"ח קנה פועל גם בתחומי השירותים הנלווים כגון: מתן חוות דעת מומחה לרבות משפטן, שימש כבעל תפקיד מטעם בית משפט ובתחום הייעוץ הכלכלי.
בנוסף, הינו מרצה בכיר לביקורת במוסדות להשכלה גבוהה, בכנסים וימי עיון חיצוניים.

במסגרת פעילותו הציבורית היום, רו"ח קנה מכהן כחבר דירקטוריון המוסד לסקר עמיתים, יו"ר הדירקטוריון במרכז הספורט של אוניברסיטת תל אביב וחבר הוועדה המקצועית של מועצת שמאי המקרקעין.
בעבר בין השנים 2015-2018 כיהן רו"ח קנה כנשיא לשכת רואי חשבון בישראל, ובמסגרת זאת פעל מטעמה בכנסת ישראל ואצל הרגולטורים השונים. רו"ח קנה כיהן כיו"ר דירקטוריון - דיונון, חבר ועדות ביקורת ומאזן של הועד המנהל, היה נציג ישראל בועדה הבינלאומית של רואי חשבון לכתיבת גילויי דעת בינלאומיים בביקורת חשבונות ונשיא מועצת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א שנה"ל תשמ"ח, תשמ"ט.

התמחויות

  • משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים.
  • חברות מסחריות, מלכ"רים ומוסדות ציבור.
  • ניתוחים כלכליים ויעוץ כלכלי.
  • ביקורת ובקרה.
  • חוק ניירות ערך ותשקיפים.
  • ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית.
  • הדרכת העובדים המקצועיים, המנהלים והשותפים בפירמה בדבר חידושי תקינה חשבונאית ישראלית ובינלאומית.
  • עריכת ביקורת על הדוחות הכספיים שהנתונים בגינם מנוהלים במערכות ERP בעדיפות למערכת SAP.
  • הטמעת רפורמות בנושאי חשבונאות.

השכלה

1992-1996: תואר שני מנהל עסקים (מימון), אוניברסיטת בר-אילן

1990: רואה חשבון מוסמך

1988: לשכת רו"ח, קבלת מדליה על הצטיינות בלימודים -ממוצע ציונים הגבוה ביותר במחזור המסיים באוניברסיטת ת"א

1988- 1985: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב (סיום בהצטיינות)

קרא עוד
הכר את אנשינו