מבזק מס 8/2019 הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים
ביום 3 ביולי, 2019, פרסמה רשות המסים עדכון לטופס 1385 בנוגע להצהרה בדבר עסקאות בין לאומיות. טופס 1385 מצורף לדו"ח המס של חברה, בו מציינים כי קיימות עסקאות בין
מבזק מס 2/2019 חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי
הרינו להביא לידיעתכם כי בחודש פברואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה המאפשרות חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי בהתאם לתקן ה- CRS. בהתאם לתקנות מדינת
מבזק מס 17/2018 ייחוס הכנסת ריבית הגלומה בדמי חכירה אשר הוונו לצורך קביעת שווי מכירה – פסק דין אהרוני
בפסק דין אהרוני (ע"א 6914/15) נדונה השאלה האם יש למסות במס הכנסה תשלומי ריבית שכביכול היו גלומים בדמי החכירה ששולמו במהלך תקופת החכירה, וזאת בנוסף למס השבח
מבזק מס 16/2018 דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ ולמס הכנסה בגין חודש 05/2018.
הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 31 במאי 2018 פרסמה רשות המיסים הודעה על מתן אורכה בדיווח ובתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים לחודש מאי
מבזק מס 15/2018 רפורמה במיסוי הכנסת עבודה בחו"ל
ביום 10 באפריל 2018, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התיקון לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשע"ח - 2018 (להלן: "התיקון"), שמשמעותו רפורמה מקיפה
מבזק מס 8/2018 דחיית מועד הגשת דיווח בגין נקיטת עמדה - מכס ומע"מ
מחלקת המסים של פאהן קנה Grant Thornton Israel מביאה לידיעת היבואנים והעוסקים ביבוא כי מועד הדיווח על נקיטת עמדה הינו עד ל- 1/7/18 או עד למועד הגשת הדוח השנתי
מבזק מס 7/2018 רפורמת המס בארה"ב
ישראלים שהינם אזרחי ארה"ב צריכים לבחון את חשיפתם באופן מידי לחלק מחבויות המס החדשות! מבזק מס זה של פאהן קנה Grant Thornton Israel מפרט את עיקרי השינויים כתוצאה
מבזק מס 10/2019 דיווח על מטבעות וירטואליים בדוח הדיווח על חשבונות זרים (FBAR)
למטבעות מבוזרים (המוכרים יותר כ-"מטבעות וירטואליים") ישנם מספר מאפיינים אשר מקשים על סיווגם ועל הגדרת כללי הדיווח בגינם על ידי הגופים הרגולטוריים בארה"ב. כך
מבזק מס 30/2018 הוראות ביצוע מס הכנסה
ביום 11 בנובמבר 2018 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 על ידי רשות המיסים (להלן: "הוראת הביצוע") ביחס להשמדת מלאי. לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר
מבזק מס 29/2018 האפשרות להעברת דירה בבעלות חברה צפויה להסתיים
כזכור, במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "התיקון") התווסף סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961
מבזק מס 28/2018 ביטול עמדה חייבת בדיווח
הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם להודעת רשות המסים מיום 20.9.2018, עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בעניין החבות במע"מ בגין פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון –
מבזק מס 27/2018 פנסיה חובה לעצמאים
הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן - "חוק