הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - עדכון מס' 2
מבזק מס 16/2023 הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - עדכון מס' 2
הרינו מבקשים לעדכן כי רשויות המדינה השונות פרסמו מספר הנחיות נוספות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים
פרסומי רשות המסים - הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
מבזק מס 15/2023 פרסומי רשות המסים - הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
הרינו מבקשים לעדכן כי רשות המסים פרסמה מספר הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים: 1. הארכת תוקפת אישורי פטור מניכוי מס במקור עקב המצב הביטחוני ובמטרה להקל, ככל האפשר, על ציבור הלקוחות והמיַיצגים, רשות המסים הודיעה על הארכת תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.9.2023, וזאת עד ליום 30.11.2023 (לצפייה בהודעה - לחץ/י כאן). נישומים שאין ברשותם את האישורים יכולים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות ציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייצגים המקושרים לשע"מ. 2. הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים (לצפייה במכתב לחץ/י כאן). המכתב מיועד לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין וממוני מע"מ. המכתב עוסק, בין היתר, בעניינים הקשורים לדיוני שומה, חובות נישומים לרשויות המס ושחרור יתרות זכות.
working at the offce
חוזר מקצועי 08/2023 תקן חשבונאות 45 - טיפול חשבונאי במענקים ממשלתיים
הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", בהתאמה) אישרה בחודש אפריל 2023, את תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (להלן - "תקן 45" או "התקן"). תקן 45 מבוסס בעיקרו על ההוראות העיקריות בתקן חשבונאות בינלאומי 20, הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי (IAS 20, להלן - "התקן הבינלאומי") ובפרשנות מספר 10 של הוועדה המתמדת לפרשנויות, סיוע ממשלתי ללא קשר לפעילויות תפעוליות (SIC 10). עם זאת, התקן כולל מספר הבדלים ביחס לתקן הבינלאומי (ראה להלן).
הקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים
מבזק מס 07/2023 הקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים
חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר לאחרונה בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים (להלן: "מודל הקצאת חשבוניות"). מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות "פיקטיביות"), במסגרת המאבק בהון השחור.
ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות - פברואר 2024
מבזק מס 6/2023 הנחיות בעניין היבטי המס בהשקעה באמצעות SAFE
ביום 16 במאי 2023, רשות המסים פרסמה הנחיות המבהירות את עמדתה לאופן המיסוי שיחול בהשקעה בחברה באמצעות השקעת SAFE (Simple Agreement for Future Equity) (להלן: "ההנחיות"). ההנחיות פורסמו כמענה לפניה מצד האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. השקעה באמצעות הסכם SAFE מאפשר מענה מהיר ויעל לגיוס הון בחברות פרטיות, כאשר אין אינדיקציה לשווי החברה (שכיח בחברות הזנק), ולכן נקבע כי הקצאת המניות למשקיע תידחה עד למועד עתידי בו יקבע שווי לחברה במסגרת גיוס הון משמעותי במועד עתידי. בתקופה בין הזרמת ההון לבין המרתו למניות, הזרמת ההון אינה נושאת ריבית. ההטבה למשקיע ה- SAFE תינתן בעת ההמרה למניות בגיוס הרחב, במסגרתו תוקצה למשקיע כמות מניות גדולה יותר ביחס למשקיעים באותו סבב (משקף הנחה על מחיר המניה לעומת משקיעים אחרים).
וובינר חוק ההסדרים 2023
מבזק מס 5/2023 רכישה עצמית של מניות כדיבידנד
נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 13 בפברואר 2023 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בית חוסן בע"מ (להלן: "החברה") ובעניין מאיר סיידה (להלן: "סיידה"). בפסק הדין של בית המשפט המחוזי שניתן ביום 1 בנובמר 2020 מפי כבוד השופטת א. וינשטיין (להלן "השופטת") בעניין חברת בית חוסן בע"מ (להלן: "החברה") עיקרי הדברים היו כדלקמן: החברה היא איגוד מקרקעין והכנסותיה הם מהשכרת מבנים. בעקבות סכסוך בין אחת מבעלי המניות בחברה, ציפורה נוישטאט, (להלן: "ציפורה") לבין יתר בעלי המניות (להלן: "יתר בעלי המניות") אשר אף הובילו בשנת 2012 להגשת תובענה על-ידי ציפורה נגד החברה, ובעלי המניות בחברה (להלן: "התובענה"). הצדדים לתובענה הגיעו להסכם פשרה ביום 11.8.2013, בגדרו הוסכם כי ציפורה תמכור לחברה את מניותיה, אשר היוו %18.75 מכלל מניות החברה, תמורת סך של 2,486,000 ש"ח (להלן: "עסקת הרכישה העצמית"). הרכישה העצמית מומנה באמצעות לקיחת הלוואה מהבנק. על הרכישה כאמור שילמה החברה מס רכישה כנדרש. על ההלוואה האמורה נוצרו הוצאות ריבית והחברה דרשה בניכויים.
עדכון עמדה משפטית מספר 105-33: גילוי בנושא סייבר
חוזר מקצועי 04/2023 עדכון עמדה משפטית מספר 105-33: גילוי בנושא סייבר
עמדת הסגל פורסמה לאור טיבם ומאפייניהם הייחודיים של סיכוני הסייבר - גודל הסיכון הפוטנציאלי, מערכות וגורמי הגנה שהנם בשלבי התהוות והתמקצעות, ההיקף ההולך וגדל של הגורמים המעוניינים לנצל את הסייבר ככלי עוין או כלי פשע, האפשרות להפעילו ממיקום חוץ טריטוריאלי ועוד ומטרת פרסומה היה להגביר את מודעות התאגידים המדווחים לסיכון זה ולתת דגש להיבטים מסוימים אשר הגילוי לגביהם עשוי להידרש על פי הוראות דיני ניירות ערך.
תמונה עם אנשים עובדים על השולחן
מבזק מס 3/2023 טיוטה ראשונית של חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 – חלק המע"מ
במזכר זה נבקש לעדכנכם בדבר מספר תיקונים אשר נכללו במסגרת טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, כמו גם, הצעה לתיקון חוק מע"מ בדבר חובת רישום ודיווח לצרכי מע"מ בישראל על-ידי תושב חוץ בגין שירותים דיגיטליים המסופקים לאדם פרטי בישראל.
שינוי יעוד מרכוש קבוע למלאי של נכסי מקרקעין
עדכונים מקצועיים בתחום המס שינוי יעוד מרכוש קבוע למלאי של נכסי מקרקעין
סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") דן בפעולות נוספות אשר נחשבות כמכירה לעניין החוק בנוסף לפעולות הנכנסות להגדרת מכירה בסעיף 1 לחוק. באחת הפעולות הנוספות הללו, עוסק סעיף 5(ב) לחוק והיא נקראת "שינוי יעוד" של נכס מקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי. אחת הדוגמאות לשינוי יעוד הינה, קבלן אשר מחליט לשנות את ייעוד הבניין ששימש אותו כרכוש קבוע וממנו ניהל את משרדו ועסקיו, לחלק ממלאי הבניינים שאותם הוא מתכוון למכור במסגרת עסקו. שינוי יעוד היא פעולה שאינה מתרחשת בין 2 צדדים שונים אלא ע"י אישיות משפטית אחת, בינה לבין עצמה, כך שהדבר היחידי שמשתנה בשינוי הייעוד – הוא המהות הכלכלית שלשמה מוחזק הנכס אצל אותה אישיות משפטית, ללא מימוש הנכס וללא רווח כתוצאה משינוי היעוד.
Real_estate
שינויי מבנה בעולם הנדל"ן שינויי מבנה בעולם הנדל"ן
פקודת מס הכנסה מעניקה מספר אפשרויות לביצוע שינויי מבנה מגוונים שמטרתם לפתור צרכים עסקיים. יצוין, כי לא תמיד השימוש בסעיפים הנ"ל הינו הפתרון המיטבי לאור מורכבות התנאים ולכן יש לבחון את יישום הסעיפים ביחד עם בחינת מכלול ההיבטים הנלווים לשינוי המבנה וצורכי העסק ובעלי המניות בהם.
working at the offce
מבזק מס 14/2023 אישור החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)
מטרת חוק העידוד הינה לעודד את הצמיחה של חברות הזנק ישראליות אשר הקניין הרוחני ומרכז פעילותן היינו בישראל וזאת באמצעות מתן הטבות מס. נזכיר כי חוק העידוד מחדש את הטבות המס שהיו נהוגות עד שנת 2019, במסגרת החוק שזכה לכינוי "חוק האנג'לים". ככלל, חוק העידוד חוקק כהוראת שעה עד לתום שנת 2026. חוק העידוד מרכז מסלולי הטבות מס הניתנים למשקיעים בעלי פרופיל השקעה שונה. להלן יפורטו בתמצית עיקרי הטבות המס במסגרת חוק העידוד:
הקצאת מספרי חשבוניות (המשך)
מבזק מס 12/2023 הקצאת מספרי חשבוניות
בהמשך לחוזר שפורסם בנושא, נבקש לעדכנכם כי הופצו שני מסמכים לבתי תוכנה, ביחס לאפיון התוכנה המתייחס למודל הקצאת החשבוניות. לנוחיותכם מצורפים בזאת שני המסמכים. כאמור, תחולת הוראת השעה היא מיום 1 בינואר, 2024.
ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות - פברואר 2024
מבזק מס 17/2018 ייחוס הכנסת ריבית הגלומה בדמי חכירה
בפסק דין אהרוני (ע"א 6914/15) נדונה השאלה האם יש למסות במס הכנסה תשלומי ריבית שכביכול היו גלומים בדמי החכירה ששולמו במהלך תקופת החכירה, וזאת בנוסף למס השבח ששולם מראש בעת כריתת ההסכם. בית-המשפט העליון, מפי כבוד השופט י' עמית (בהסכמת כבוד השופטים נ' סולברג וי' וילנר), קיבלו את הערעור. לעמדתו של כבוד השופט עמית עצם היוון התמורה לצורך תשלום מס שבח, אינו מלמד על קיומה של עסקת אשראי בין המחכיר לחוכר וכי שאלת קיומה של עסקת אשראי בין המחכיר לחוכר היא שאלה עובדתית נפרדת ואין לומר כי נכרתה בין הצדדים עסקת אשראי. ובכל מקרה, אין למסות את המחכיר בנוסף במס הכנסה בגין ריבית שכביכול שולמה לו כחלק מדמי החכירה
US
מבזק מס 20/2023 דחיית מועד להגשת דיווחים לרשויות המס בארה"ב
בעקבות מתקפת הטרור בדרום ישראל ב 7 לאוקטובר 2023, פרסמו רשות המס האמריקאית, ומשרד האוצר האמריקאי, הודעות על דחיית המועדים כמפורט להלן. ביום ה 13 לאוקטובר פרסם ה- IRS כי תושבי ישראל המדווחים לרשויות המס בארה"ב יזכו לאורכה עד ליום ה-7 באוקטובר 2024 להגשת הדו"ח השנתי לשנת 2022 (במקור היה להגיש עד ליום 16 לאוקטובר 2023). הארכה ניתנת ביחס לכל פעולה הנדרשת מכוח חוקי המס, כולל דיווח על הכנסה, נכס, מתנה, כספי ירושה או תשלום של מסים
מענקים, פיצויים וביטוח לאומי - לשכת רואי חשבון
מבזק מס 19/2023 מענקים, פיצויים וביטוח לאומי - לשכת רואי חשבון
לשכת רואי חשבון פרסמה ריכוז בעניין "חרבות ברזל" - ריכוז עדכונים ממוסדות המדינה עד תאריך 17.10.2023.
הקלות רשות המסים וריכוז עדכונים ממוסדות המדינה
מבזק מס 18/2023 הקלות רשות המסים וריכוז עדכונים ממוסדות המדינה
רשות המסים פרסמה ביום 16.10.2023 מספר הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל": הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪ להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע"מ בלבד לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני, 27.11.2023 ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. (המשמעות היא כי מי שאינו נכנס לגדר הקלה זו נדרש להגיש את הדיווח עד ל- 26.10.2023. בעניין זה יצוין כי לשכת רואי חשבון פרסמה (באופן לא פורמאלי) בעניין זה הבהרה שהתקבלה מסמנכלית רשות המסים גב' נטע סבח, כדלקמן (ציטוט של השאלות והתשובות כלשונן): "נטע ושלמה בוקר טוב שתי שאלות בבקשה: 1. שהמעמ נדחה - זה מתעדכן אוטמטית בשעמ לכל ההרשאות כך גם מי ששידר כבר עכשיו החיוב יהיה במועד שנקבע (החדש)? 2. מי שרוצה להקדים ולשלם לפני המועד - כיצד ואיך יוכל לשלם את המעמ?" תודה רבה, ג׳ק בלנגה התשובות של גב׳ סבח: 1. לא מדובר בדחיית מועד אלא רק בהקלה. לכן ההרשאות ירדו ב 26.10 2. ניתן לשלם בכל מועד עד ה 27.11 ללא חיובים נוספים. מי שמעוניין לנצל את ההקלה של דחיית התשלום במעמד הדיווח שלא יעבור למסך התשלומים. במועד שיבחר לשלם שיכנס לתשלום. ככל שישולם עד ה 27.11 יהנה מההקלות. מי שמדווח ורוצה להנות מההקלה שלא יכנס לאפשרות התשלום. לגבי מי שכבר דיווח וללקוח יש הרשאה לחיוב חשבון ומעוניין לנצל את ההקלה, צריך להכנס למערכת המייצגים ולבטל את התשלום הספציפי הזה. בהמשך במועד שיבחר לשלם עד ה 27.11 יכנס לתשלום חובות וישלם בהרשאה. המועד החוקי נשאר ב 26.10 וההקלה לגבי עוסקים מתחת למחזור שנתי של 50 מיליון שדווח בשנת 2022, שידווחו וישלמו עד ה 27.11."
הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
מבזק מס 17/2023 הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
הרינו מבקשים להביא לידיעתכם כי פורסמו הנחיות אשר מטרתם להקל על גיוס תרומות במהלך המלחמה, כדלקמן:
הקצאת מספרי חשבוניות (חוזר מס' 3)
מבזק מס 13/2023 הקצאת מספרי חשבוניות (חוזר מס' 3)
בהמשך לשני חוזרים שפרסמנו בנושא זה, נבקש לעדכנכם כי באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא (40 שאלות), והנחיות ליצרני תוכנה לתפעול המודול. מודל חשבוניות ישראל נועד למצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרת המודל, נקבע כי החל מיום 1.1.2024, רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה ידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבע בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למתווה הרשום בחוק. לשאלות בנושא ניתן לפנות לרשות המיסים בדוא"ל invoices@taxes.gov.il.

טופס השארת פרטים