אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 13/2022

מסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג IXBRL

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

מסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג iXBRL

רקע

כזכור, בחודש ספטמבר 2019 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות"), מסמך היוועצות בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL שהינה מתכונת דיווח המקובלת בעולם (להלן - "מסמך ההיוועצות") אשר נועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם.

iXBRL הינו סטנדרט דיווח בינלאומי, המאפשר קריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה. דיווח באופן זה מאפשר הנגשה של כמות נתונים גדולה יותר מהקיים היום בדוחות הכספיים וכן משיכה של כל הנתונים המתויגים בדוחות ללא צורך בהקלדה ידנית. כיום, תאגידים מדווחים נדרשים לצרף את הדוחות הכספיים בקובץ PDF.

דיווח במתכונת iXBRL נועד לתת מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים מדווחים כיום. עוד יצוין כי הרשות רואה במעבר לדיווח במתכונת iXBRL נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם אשר צפוי להציב את שוק ההון המקומי בשורה אחת עם שאר השווקים המובילים בעולם.

לקישור לחוזר המקצועי שפורסם על ידי המחלקה המקצועית בחודש אוקטובר 2019 - לחץ/י כאן.

ממועד פרסום מסמך ההיוועצות, וכחלק מההיערכות למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL ביצעה הרשות צעדים משמעותיים, לרבות פיילוט מצומצם לא פומבי עם תאגידים מדווחים (במסגרתו השתתפו 7 חברות מדווחות אשר הכינו דוחות מובנים לרשות) לקידום המעבר לדיווח מחייב של דוחות תקופתיים בדרך של iXBRL והשלמת התאמת התשתיות הנדרשות לקראת דיווח במתכונת זו. בפיילוט נעשה שימוש במוצרים משלושה ספקים שונים שנבחרו על ידי הרשות. זאת, תוך שימוש בטכנולוגיית iXBRL המקובלת כאמור בשווקים מפותחים, ובעיקר באירופה ובארצות הברית.

ביום 26 בדצמבר 2021 פרסמה הרשות הצעת תיקון להסדרת דיווח באמצעות iXBRL להערות ותגובות הציבור עד ליום 09 בפברואר 2022 (להלן - "ההצעה לתיקון").

בהמשך לאמור, בחודש אפריל 2022 פרסמה הרשות מדריך מקצועי המפרט בדבר דגשים לתהליך הדיווח במתכונת iXBRL ובדבר תהליך המיפוי והתיוג.

לקריאת חוזר הכולל סקירה של עיקרי ההצעה לתיקון לחץ/י כאן.

לקישור למדריך המקצועי לחץ/י כאן.

פרסום מסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג במתכונת iXBRL

בתחילת דצמבר 2022 פרסמה הרשות מסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג במתכונת iXBRL (להלן - "המסמך") אשר מטרתו לקבוע עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג, אשר יתמכו בתאגידים בהליך המיפוי והתיוג.

המסמך מהווה מסמך עקרונות ולכן לצד יישומו על הדירקטוריון וההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהעריך את נאותות ומהימנות התיוגים, תוך הבאה בחשבון של כלל העובדות והנסיבות הייחודיות לתאגיד. העקרונות המפורטים במסמך אשר תמציתם יובא להלן מיועדים לאזן בין שני שיקולים עיקריים בבחירת תגיות - דיוק והשוואתיות. ככלל, התאגידים יידרשו למפות ולתייג את הסעיפים השונים כך שמחד התגית תשקף את מהות הסעיף בדיווח הכספי באופן המדויק ביותר ומאידך תוביל ותסייע בהשוואתיות בין התאגידים השונים.

המסמך מונה את הנושאים להלן:

תיאור הטקסונומיה - הטקסונומיה מורכבת מ"קבוצות" תגיות שונות המתייחסות לחלקי הדוחות הכספיים. המסמך מבהיר כי ביחס לכל תגית כוללת הטקסונומיה מידע שנועד לסייע לתאגיד להחליט האם התגית מתארת בצורה מהימנה את הסעיף המתויג.

עוד כולל תיאור הטקסונומיה טבלה המפרטת את קבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים ולצידם כוללת הטקסונומיה קבוצה נוספת של תגיות לביאורים השונים של הדוחות הכספיים.

הכלל - שימוש בתגית מקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים - לאור השמירה על עיקרון של איזון בין השוואתיות ודיוק, הכלל העומד בבסיס הדיווח במתכונת iXBRL הינו כי יש להשתמש בתגית הנאותה והמהימנה ביותר מבין התגיות הכלולות בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים. לעניין זה, הקבוצות השונות הנכללות ברשימת קבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים הינן כולן באותו מעמד ולא קיימת עדיפות אפריורית לקבוצה מסוימת.

תגית נאותה ומהימנה היא תגית שעומדת בכל התנאים להלן:

  • היא משקפת באופן מדויק ומהימן את מהות הסעיף.
  • היא אינה "תגית כללית" (דהיינו, תגית הכוללת את תיאור העובדה שמדובר בנכס או התחייבות, הכנסה או הוצאה וכדומה בלבד).
  • לא קיימת תגית נאותה ומהימנה שהיא ספציפית יותר.

החריג - שימוש בתגית שאינה נכללת בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים - אם לאחר בחינת התיוגים הנכללים בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים, הסיק התאגיד כי לא קיימת בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים תגית שהיא נאותה ומהימנה, ישתמש התאגיד בתגית נאותה ומהימנה שאינה בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים לפי סדר הקדימות הבא:

  • שימוש בתגית מקבוצות אחרות בטקסונומיה.
  • שימוש בהרחבה.

עם זאת, מובהר במסמך כי שימוש בהרחבה הינה החלופה הכי פחות רצויה. לכן לדוגמא, יש להעדיף תגית הכוללת תיאור של מהות הסעיף ורכיב נוסף (גם ככל שאינו קיים אצל החברה) על פני שימוש בהרחבה.

הקלה - שימוש בתגיות כלליות - כהקלה פרקטית, בעת תיוג סעיף שאינו מהותי מבחינה כמותית ואיכותית (ואף אינו צפוי להיות בעתיד מהותי מבחינה כמותית או איכותית), יהיה זה נאות לדעת סגל הרשות להשתמש בתגית כללית אף במקום שקיימת אפשרות להשתמש בתגית שאינה תגית כללית. עם זאת, יצוין כי תאגיד לא יכול להשתמש באותה תגית כללית פעמיים באותו הדוח ולכן, אם תאגיד מבקש לעשות שימוש בתגית כללית, לדוגמא תגית הכוללת את המונח Other, יש לוודא שלא נעשה בתגית זו שימוש בדוח הראשי המדובר.

הערה בנוגע לתיוג סעיפים בדוח על תזרימי המזומנים - במיפוי ותיוג של סעיפי הפעילות השוטפת, המוצגת תוך שימוש בגישה העקיפה, מצופה מתאגיד לעשות הבחנה בין תגיות שמשקפות כניסה או יציאה של מזומנים (כדוגמת, דיבידנד ששולם/התקבל, ריבית ששולמה/התקבלה) לבין תגיות שמשקפות התאמות שאינן מהוות כניסה או יציאה של מזומנים כאמור. בהתאם לאמור, תאגיד ימפה סעיפי פעילות שוטפת שמשקפות התאמות שאינן מהוות כניסה או יציאה של מזומנים תוך שימוש בתגיות המבטאות את העובדה שמדובר בהתאמות (תוך תיאורם כ- Adjustments for).

 לקישור למסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג לחץ/י כאן.

 יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של המסמך ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.