article banner
חוזר מקצועי 1/2022

הצעת תיקון בנושא iXBRL ועדכון בנוגע לדיווח במתכונת iXBRL

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הצעת תיקון להסדרת דיווח באמצעות iXBRL

עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים

רקע

כזכור, בחודש ספטמבר 2019 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות"), מסמך היוועצות בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL שהינה מתכונת דיווח המקובלת בעולם (להלן - "מסמך ההיוועצות"), אשר נועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם.

iXBRL הינו סטנדרט דיווח בינלאומי, המאפשר קריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה. דיווח באופן זה מאפשר הנגשה של כמות נתונים גדולה יותר מהקיים היום בדוחות הכספיים וכן משיכה של כל הנתונים המתויגים בדוחות ללא צורך בהקלדה ידנית. כיום, תאגידים מדווחים נדרשים לצרף את הדוחות הכספיים בקובץ PDF. מוצע לשנות זאת כך שהדוחות הכספיים ידווחו באמצעות iXBRL.

מתכונת הדיווח נועדה לתת מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים מדווחים כיום. עוד יצוין כי הרשות רואה במעבר לדיווח במתכונת iXBRL נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם אשר צפוי להציב את שוק ההון המקומי בשורה אחת עם שאר השווקים המובילים בעולם.

לקישור לחוזר המקצועי שפורסם על ידי המחלקה המקצועית בחודש אוקטובר 2019 - לחץ/י כאן.

ממועד פרסום מסמך ההיוועצות, וכחלק מההיערכות למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL ביצעה הרשות צעדים משמעותיים, לרבות פיילוט מצומצם לא פומבי עם תאגידים מדווחים (בו השתתפו 7 חברות מדווחות אשר הכינו  דוחות מובנים לרשות) לקידום המעבר לדיווח מחייב של דוחות תקופתיים בדרך של iXBRL והשלמת התאמת התשתיות הנדרשות לקראת דיווח במתכונת זו. בפיילוט נעשה שימוש במוצרים משלושה ספקים שונים שנבחרו על ידי הרשות. זאת, תוך שימוש בטכנולוגיית iXBRL המקובלת כאמור בשווקים מפותחים, ובעיקר באירופה ובארצות הברית.

ביום 26 בדצמבר 2021 פרסמה הרשות הצעת תיקון להסדרת דיווח באמצעות iXBRL להערות ותגובות הציבור עד ליום 09 בפברואר 2022 (להלן - "ההצעה לתיקון").

עיקרי התיקון המוצע במסגרת ההצעה לתיקון:

תקנה 12 לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג - 2003  (להלן - "תקנות דיווח אלקטרוני") קובעת כי מסמך המצורף לטופס דיווח יוכן כקובץ PDF.

בדיווח iXBRL לא יידרש עוד צורך בצירוף קובץ כאמור, לפיכך מוצע למחוק את המילים "PDF". כך, התיקון האמור, יסיר את המגבלה לדיווח באמצעות  iXBRL.

עם זאת, אופן הדיווח ב-iXBRL  יוסדר בכללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא לפי חוק  ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. כללים אלה יגובשו בהמשך התהליך בהתאם לתובנות והמסקנות שיוסקו מהשלב הוולונטרי (ראו להלן). קביעת הכללים תעשה אף היא בהמשך לפי נוהל ייזום חקיקה של הרשות. אגב התיקון המוצע לתקנות דיווח אלקטרוני מוצע לערוך מספר תיקונים נוספים כדלקמן:

  • דיווח בידי מורשה חתימה אלקטרוני - כיום, התקנות קובעות כי מי שחתימתו נדרשת על מסמך המוגש לרשות חייב להסמיך מורשה חתימה אלקטרונית יחיד של הגורם המדווח, שחותם בשם כל אלו שחתימתם נדרשת. בתיקון מוצע לעגן בתקנה 2 לתקנות את עמדת הסגל שלפיה בכל דיווח, בנוסף לחתימתו של החותם האלקטרוני, נדרש לציין במפורש את שם החותם ותפקידו בתאגיד.
  • הכללת קישורים בדיווח - תקנה 11 לתקנות דיווח אלקטרוני קובעת איסור גורף לכלול קישוריות בדיווחים מתוך חשש לאבטחת מידע או לאמינות וזמינות המידע. מוצע לצמצם את האיסור האמור כך שיותר לצרף קישוריות לדיווחים קודמים של אותו תאגיד שדווחו במגנא וכן יותר לכלול קישוריות למיקום אחר במסמך, שכן החששות האמורים אינם מתקיימים בקישורים מסוג זה.
  • הכללת תמונות בדיווח - תקנה 12(ג) לתקנות דיווח אלקטרוני קובעת איסור לכלול תמונות בדיווחים שמקורו במגבלת נפח התעבורה במגנא והחשש כי צירוף תמונות יעלה את נפח/משקל הדיווח ויקשה על שליחתו ופתיחתו באתר הפצה. אולם, עם התפתחות המערכות ותשתיות האינטרנט ניתן כיום לאפשר צירוף תמונות כאמור ולפיכך מוצע לתקן את התקנה בהתאם. עם זאת יצוין כי ככל שנידרש לקבוע מגבלת גודל מסוימת ניתן יהיה לעשות כן במסגרת כללי המגנא.
  • תקנה 21(ד)(2) לתקנות דיווח אלקטרוני קובעת את התקופה בה רשאי מורשה חתימה אלקטרונית לפנות למשרדי מאשר החתימה לצורך הנפקת תעודה אלקטרונית. סגל הרשות קיבל פניות ממורשי חתימה אלקטרונית, אשר התעצמו בתקופת משבר הקורונה, כי התקופה הקבועה בתקנות קצרה מדי ואינה מאפשרת זמן התארגנות מספק. לאור האמור, מוצע להאריך את התקופה ל- 30 ימים במקום 14 ימים הקבועים כיום בתקנות.

לקישור לנוסח ההצעה לתיקון לחץ/י כאן.

פרסום עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL והשקת תהליך הרישום לדיווח הוולונטרי

במקביל לאמור, ביום ה-26 בדצמבר 2021, פרסמה הרשות עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL והשקת תהליך הרישום לדיווח הוולונטרי (להלן - "פרסום הרשות").

בהתאם לפרסום הרשות, הדיווח במתכונת iXBRL יהפוך מחייב רק לאחר שהחקיקה הרלוונטית תתוקן. יחד עם זאת, סגל הרשות פונה לציבור להצטרף לאימוץ מוקדם של דיווח iXBRL באופן וולונטרי ובכך להשפיע על גיבוש התהליך והמעבר לדיווח בפורמט iXBRL.

במסגרת תהליך הרישום לדיווח הוולנטרי, החל מתחילת המועד לדיווח וולונטרי ובתיאום מול הרשות, יתאפשר לתאגיד לצרף לדיווחיו דיווח iXBRL. למעשה, תאגיד יוכל להתנסות בתשתיות החדשות ולדמות תהליך דיווח iXBRL מלא לפני שהושלמו החקיקה והכללים לדיווח מחייב של iXBRL.

מבין התאגידים שיצטרפו לדיווח הוולונטרי תעניק הרשות עד 30 רישיונות להטמעת iXBRL (רישיון אחד לתאגיד) למשך שנה, וכן, סל שעות תמיכה. התאגידים יבחרו באמצעות הליך הגרלה. עוד יצוין כי ההרשמה לשלב הוולונטרי נדרשת להתבצע באמצעות מייל או שליחת טופס מגנא ת206 עד 15 בינואר 2022. לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות אל אנשי הקשר המפורטים בפרסום הרשות.

עוד יצוין כי בעקבות פניות ושאלות בנושא המעבר לדיווח במתכונת IXBRL שהתקבלו ברשות מאז פרסום, הרשות פרסמה אודות כוונתה לקיים וובינר (מפגש דיגיטאלי), בתאריך 9 בינואר 2022 בשעה 10:00 כדי להסביר אודות אימוץ שיטת הדיווח ולאפשר שיח ישיר עם סגל הרשות, וזאת לטובת אותן חברות הבוחנות הצטרפות לשלב הוולונטרי או כאלה שמבקשות להתעדכן בנושא המעבר לדיווח iXBRL.  

במסגרת הוובינר יינתן הסבר על שיטת הדיווח החדשה, דוגמאות לתוצרים ומענה לשאלות שכיחות שהתקבלו ברשות או שיועלו ע"י המשתתפים.  

במסגרת הפרסום, כללה הרשות נספח המתייחס באריכות לחשיבות המעבר לדיווח iXBRL והתהליך כולו.

הנספח האמור מתייחס לעיקרי הדברים להלן:

    1. חשיבות המעבר לדיווח iXBRL.

    2. אבני דרך עיקריות שהושגו בשנה החולפת:

        2.1. התאמת מערכת המגנא לקליטה והפצה של דיווחי iXBRL.

        2.2. בחינת התאמות כלים לתיוג (POC - Proof Of Concept).

        2.3. פיילוט מצומצם בו השתתפו שבעה תאגידים מדווחים.

        2.4. הקמת לשכת שירות ראשונה.

     3. אבני דרך בביצוע:

       3.1 דיווח וולונטרי פומבי.

       3.2 קידום הליך חקיקה לקראת דיווחי iXBRL מנדטוריים.

     4. היערכות התאגידים המדווחים וגורמים נוספים בשרשרת הדיווח הכספי.

     5. דיווח וולונטרי פומבי:

       5.1. תקופת הדיווח הוולונטרי.

       5.2. מה נדרש בדיווח הוולונטרי.

       5.3. הענקת 30 רשיונות במימון הרשות להטמעת שיטת הדיווח iXBRL בשלב הוולונטרי.

       5.4. היקף של עד 50 תאגידים בשלב הוולונטרי.

       5.5. אחריות והבהרת משמעות דיווחי ה-iXBRL.

הרשות קוראת לנצל את תקופת המעבר ולהיערך למעבר לדיווח דוחות כספיים בפורמט החדש, ולהתנסות בדיווח כאמור לתקופה מסוימת. בכך למעשה לתאגיד תהיה הזדמנות להכשיר את מנגנוני הדיווח הפנימיים לשלב המנדטורי ולהסיר מחסומים שיכולים למנוע ממנו עמידה בחובותיו על פי דין בבוא העת.

לקישור לעדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL והשקת תהליך הרישום לדיווח הוולנטרי כפי שפורסם על ידי סגל הרשות - לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של הנושא ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא של ההצעה לתיקון ושל הודעת הרשות, לרבות הנספח שנכלל במסגרתה ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם.