פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 16/2019

IXBRL - פרסום רשות ניירות ערך להערות הציבור

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

IXBRL - פרסום רשות ניירות ערך להערות הציבור (ספטמבר 2019)

בשלהי חודש ספטמבר 2019 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות"), מסמך היוועצות המפרט אודות הצעה למדיניות שמטרתה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים לנתונים המופיעים בהם, ולתת מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים מדווחים כיום (להלן - "מסמך ההיוועצות" או - "המסמך").

כפי שהמסמך מתאר ומנמק בהרחבה, במסגרת המדיניות המוצעת יידרשו תאגידים לדווח את כלל חלקי הדוח התקופתי שלהם באופן מובנה, כאשר פרקים שונים בדוח יתויגו ברמות שונות של פירוט. זאת, תוך שימוש בטכנולוגיה המכונה iXBRL אשר מקובלת בשווקים מפותחים, ובעיקר באירופה ובארצות הברית.

לדעת הרשות, המעבר לדיווח מובנה של כלל חלקי הדוח התקופתי אינו מהווה סוגיה טכנית גרידא, אלא ראוי כי האופן בו הדבר ייעשה ייגזר ממדיניות מוגדרת. המסמך מציג הן את שיקולי המדיניות העיקריים העומדים בבסיס שינוי מתכונת דיווח כאמור, והן את השיקולים הטכניים המרכזים הקשורים ביישום של המדיניות המוצעת. בנוסף, הרשות מבקשת לקבל את תגובות הציבור לסוגיות מסוימות כמפורט במסגרת המסמך.

כידוע, דיווחי התאגידים, ובייחוד הדוחות הכספיים, מהווים אחד ממשאבי המידע החיוניים ביותר בשוק ההון. כיום, התאגידים בישראל מדווחים את דוחותיהם התקופתיים באמצעות קובץ PDF. לצד זאת, עם אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ב-2008, הוחלה עליהם גם דרישה להזין מספר שדות מהדוחות הכספיים בטופס אינטרנטי, המתורגם ל- XBRL. לאורך השנים צומצם מספר השדות המחויבים בדיווח בשיטה זו, כך שכעת הוא חל על היקף מוגבל של שדות מסכמים.

המצב הנוכחי מציב בפני המשתמשים בדוחות מספר קשיים. בין היתר, אופן הדיווח מקשה על היכולת לשלוף במהירות נתונים כספיים כדי לבצע בהם ובאמצעותם ניתוחים והשוואות. בנוסף, העובדה שהדוחות מפורסמים בשפה העברית מקשה על משקיעים זרים לקרוא ולנתח אותם, במטרה לקבל החלטה האם להיחשף לשוק. יתרה מכך, במצב הנוכחי עולות גם סוגיות בנוגע למהימנות הנתונים בהם שחקני השוק משתמשים בפועל.

כמענה לאמור, המדיניות המוצעת מבקשת להשיג מספר מטרות. ראשית, להקל על היכולת לגשת למידע המופיע בדוחות התקופתיים ולאפשר למשתמשים במידע ללקט ולנתח אותו באמצעות כלים המבצעים אוטומציה. בנוסף, המדיניות תאפשר להקל על ההשוואה בין דוחות של תאגידים שונים.

מטעמים אלה ונוספים, הרשות מציעה להחיל את המדיניות על כלל הדוחות התקופתיים של כל התאגידים הנמנים על מדד תל אביב 125, שדוחותיהם ערוכים בהתאם ל- IFRS. עם זאת, בשלב זה מדיניות זו איננה מתוכננת לחול על תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח וחברות ברישום כפול ("דואליות").

מוצע כי המדיניות תיושם בשלבים. ראשית, באופן וולונטרי, שיאפשר לתאגידים שיבחרו בכך לצבור ניסיון בהדרגה. בהמשך, עם התקדמות הליכי החקיקה והתקינה בנושא, כמו גם הניסיון שיצברו שחקני השוק, המדיניות תיושם באופן מנדטורי. בפרט, הרשות מתכוונת לפעול לקידום הליכי חקיקה שיאפשרו להחיל באופן מנדטורי דיווח זה עבור תקופות פיסקליות המתחילות בינואר 2023 ואילך.

בנוסף, מוצע כי המדיניות תחול על כלל הפרקים המופיעים בדוחות התקופתיים. עם זאת, בשלב הראשוני, חלק מהפרקים יוכלו להיות מתויגים באופן מפורט פחות מאחרים.

לדעת הרשות, הפתרון הטכני ליישום המדיניות נדרש לעמוד במספר דרישות פונקציונליות:

  • הדיווח נדרש להיות פשוט וזול עבור התאגידים;
  • הדיווח נדרש לתמוך בהזנה של נתונים בשפה העברית ולאפשר פיתוחים עתידיים בקלות;
  • הפתרון נדרש להקל את הגישה למידע הכספי ואת היכולת לנתח ולהשוות בין דוחות כספיים.

לגישת הרשות, האמור יתאפשר באמצעות שימוש בטקסונומיה[1] אחידה. אולם לצד האחידות, על הפתרון להיות די גמיש כדי להעניק מענה לכך שתאגידים וענפי פעילות מסוימים נדרשים לדווח פריטים ייחודיים.

נוכח מטרות המדיניות והדרישות הפונקציונליות, הרשות סבורה כי יש לבסס את הפתרון המוצע ככל הניתן על פורמט של מידע מובנה. אולם, עד שהיישום המנדטורי של המדיניות יוסדר בחקיקה, התאגידים שיישמו את המדיניות באופן וולונטרי, ידווחו את דוחותיהם התקופתיים במקביל גם בפורמט ה-PDF הקיים והמחייב משפטית.

לאחר בחינה של הטכנולוגיות המרכזיות הרלוונטיות למימוש מדיניות זו, מציעה הרשות לעשות זאת באמצעות טכנולוגיית XBRL Inline (iXBRL), זאת, בין היתר לאור המענה שהיא מעניקה לאתגרים שתוארו לעיל ומשום שהיא הפכה לסטנדרט בינלאומי בתחום הדיווח הכספי. ככל שהדבר יוסדר משפטית, הדיווח באופן זה יוכל בעתיד להחליף לחלוטין את חובת הדיווח בפורמט PDF.

במסגרת טכנולוגיה זו מוטמעות תגיות XBRL בתוך קובץ דף אינטרנט (XHTML), המכיל את התוכן של הדוח התקופתי. תגיות אלה "מסמנות" במסמך את הנתונים עצמם, כך שניתן לשלוף אותם ממנו באופן אוטומטי. במקביל, הדוח יהא קריא על ידי אדם (Human-Readable) באמצעות דפדפנים סטנדרטיים (מתכונת הצגה כאמור הודגמה במסגרת נספח למסמך ההיוועצות).

משום שהמדיניות המוצעת חלה רק על תאגידים המדווחים בהתאם ל-IFRS, מוצע כי המידע יתויג במסגרתה על בסיס טקסונומיה סטנדרטית המבוססת על הטקסונומיה הישראלית של IFRS. זאת, בהתאם לפרקטיקות המקובלות בעולם. לצד זאת, הרשות סבורה כי לא ניתן להעריך מראש את זהותם של כלל הפריטים שתאגידים עשויים להידרש לדווח במסגרת דוחותיהם. על כן, מוצע כי ככל שהדבר נחוץ, תאגידים יהיו רשאים להרחיב את גרסת הטקסונומיה הסטנדרטית בהתאם לכללים אחידים.  

מבחינה מעשית, התאגידים המדווחים יכולים ליישם את הפתרון האמור במגוון דרכים. בין היתר,  באמצעות תוכנות ייעודיות להמרת דיווחים מפורמט מסורתי לפורמט iXBRL, תיוג על ידי חברה חיצונית או הטמעת תיוג הנתונים במערכות המידע שלהם. להערכת הרשות, תאגידים מדווחים שונים עשויים להעדיף להשתמש בגישות שונות, וראוי להעניק להם את החירות לבחור את גישת הדיווח המתאימה להם. עם זאת, יש לציין כי למיטב ידיעת הרשות לא קיימים כיום שירותים ותוכנות כאמור התומכים בשפה העברית ואחד  האתגרים של המדיניות האמורה הוא עידוד הנגשת כלים מעין אלה לשוק המקומי.

בשלב זה קשה להעריך את העלות המדויקת ליישום הפתרון, שכן הוא טרם נבחר. אולם מחקר מקיף שנערך על ידי רשות ניירות ערך האירופית (European Securities and Markets Authority - ESMA), העלה כי העלות התוספתית הסופית של הפתרונות למדווח עשויה להגיע לכל היותר לסכום של עשרות אלפי דולרים לדיווח, וזאת עבור תאגידים מורכבים במיוחד.

להערכת הרשות, הדיווח הראשון צפוי להיות יקר יותר, בעיקר לנוכח היעדר גורמים המספקים מוצרים ושירותים כאמור בעברית. עם זאת, לאור מאפייני מרבית החברות הציבוריות בישראל, סביר כי עבור הדיווחים השוטפים סכום זה יהא חסם עליון ושמרני כך שעבור מרבית התאגידים העלות בפועל צפויה להיות נמוכה יותר באופן משמעותי.

פרסום הרשות כולל סקירה של האתגרים המרכזיים הנעוצים בסטטוס הדיווח הנוכחי לרבות היעדר היכולת לשלוף נתונים כספיים מהימנים במהירות, מחסום השפה המקשה על משקיעים זרים להיחשף לשוק, הקשיים הטכניים הכרוכים בעיבוד של מידע מדווח בפורמט PDF, היבט הפוגם במהימנות הנתונים אשר מומרים ידנית ל-XBRL.

כמו כן כולל מסמך ההיוועצות סקירה של מטרות המדיניות המוצעת, מועדי התחילה הצפויים של המדיניות המוצעת והאופן בו היא צפויה לענות על האתגרים שצוינו לעיל.

עוד כולל המסמך מספר נספחים המפרטים בדבר מושגי יסוד הנוגעים למדיניות המוצעת, היבטים הנוגעים ליישום XBRL בעולם, סקירת טכנולוגיות מרכזיות המאפשרות דיווח פיננסי מובנה, גישות יישום המדיניות והעלויות הצפויות תחת הגישות השונות כמו גם מספר דוגמאות להמחשת השימוש ב- iXBRL.

סגל הרשות מזמין את הציבור להעביר הערותיו למסמך ההיוועצות וזאת עד יום 28 לנובמבר 2019.

לקישור למסמך כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של פרק "תקציר המנהלים" אשר נכלל במסגרת פתיח למסמך ההיוועצות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

 

[1] טקסונומיה היא מילון אלקטרוני המגדיר את רכיבי הדיווח העסקי ואת הקשרים בין הרכיבים הללו.