תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 10/2023

מחירי העברה - הרחבת דרישות הדיווח לתאגידים רב-לאומיים

שי מויאל שי מויאל

מחירי העברה - הרחבת דרישות הדיווח לתאגידים רב-לאומיים - עדכון תקנות מחירי העברה ופרסום טפסי מחירי העברה חדשים 1385 ו- 1585

בהמשך למבזקנו מיום 26 ליולי 2022, בתאריך 22 בספטמבר 2022, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 וזאת בהמשך לתיקון 261 לפקודת מס הכנסה  [נוסח חדש]  התשכ"א 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה" או "התיקון") המרחיב את חובת הדיווח בנושא מחירי העברה בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה, והתקנות מכוחה.

התקנות והשינויים החדשים ובהם סעיפים 85ב ו85ג לפקודת מס הכנסה וכן פרסום טפסי 1385 ו- 1585 חדשים, מתייחסים לדרישות החדשות בנוגע לחובת דיווח עסקאות בינ"ל בין צדדים קשורים החל משנת המס 2022 כדלהלן:

Local File

דוח מקיף המספק מידע אודות עסקאות שביצעה ישות מקומית בקבוצה הרב לאומית. חובת תיעוד זו דומה במהותה לחובת הדיווח שהייתה קיימת בתקנות טרם תיקונן, אולם נוספו בתקנות רכיבי מידע מהותיים נוספים.

נזכיר כי רק עבודת מחירי העברה מלאה העומדת בכל דרישות התקנות נחשבת לחקר תנאי שוק אשר מעביר את נטל הראיה לפקיד השומה וכן מסייע במניעת קנסות (כגון קנס גירעון). ראו למשל גישת רשות המיסים בחוזר מ"ה 1/2020 שפורסם בעקבות פסק הדין שניתן בביהמ"ש העליון בעניין קונטירה(1).

עדכון טופס מחירי העברה 1385: לעניין חקר תנאי שוק ודיווח על עסקה ספציפית בדוח המס, יצוין כי רשות המיסים פרסמה טופס 1385 מעודכן ("הצהרה על עסקה בין-לאומית"), במסגרתו נדרש לסמן האם קיים דוח חקר תנאי שוק למועד הגשת דוח המס.

כזכור על טופס 1385 חותם בעל תפקיד בחברה המצהיר באופן אישי, בין היתר, כי העסקה "נערכה בהתאם לתנאי השוק כפי שהוגדרו בסעיף 85 א לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו וכי כל הפרטים בטופס זה נכונים, שלמים ומדויקים".

כמו כן, בהתאם לתיקון לתקנות, יש להמציא את עבודת מחירי העברה תוך 30 יום מיום בקשת רשויות המס בישראל (בעבר זה היה תוך 60 יום).

Master File

ליישות בקבוצה רב לאומית אשר מחזור העסקאות של הקבוצה עולה על 150מ' ₪ בשנה, חלה חובת דיווח נוספת. הדוח יכלול מידע מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה ועל העסקאות הבינחברתיות בין כלל החברות בקבוצה (ולא רק על העסקאות הקשורות לישראל), על מיקום הנכסים הבלתי מוחשיים, מימון בינחברתי וכו'.

 

CBCR - Country by Country Report

סעיף 85ג' החדש מחייב ישות אם תושבת ישראל, שמחזור המכירות שלה עולה על 3.4 מיליארד ש"ח (שווה ערך ל-750 מיליון יורו) להצהיר ולהגיש דו"ח CBC על הקבוצה ופעילותה בכל אזור שיפוט.

חובת ההגשה חלה על כל שנת מס, החל משנת הכספים 2022. יש להגיש את דוח CBC בתוך 12 חודשים לאחר סוף שנת הכספים.

פרסום טופס מחירי העברה חדש 1585: לצורך זיהוי חברות החייבות בדוח Master File או בדיווח CBCr, פרסמה רשות המיסים טופס מחירי העברה חדש מספר 1585: "הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית".

בהתאם על חברה המשתייכת ל"קבוצה רב-לאומית" כפי שהיא מוגדרת בפקודה(2), לצרף טופס זה כנספח לדוח המס, לספק פרטים כלליים על הקבוצה, לרבות פרטים לגבי מחזור הקבוצה בשנה שקדמה לשנת המס (האם פחות מ- 150 מ' ₪, מעל 150מ' אך פחות מ 3.4 מיליארד ₪ או יותר מ 3.4מ' ₪). גם על טופס זה חותם בעל תפקיד בחברה המצהיר באופן אישי כי כל פרטי הדיווח נכונים.

להשלמת התמונה לעניין דרישות הדיווח במסגרת דוח המס, נזכיר כי רשות המיסים פרסמה בעבר את טופס 1485 (הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות) במסגרתו יש לדווח על "שטרי הון" שהונפקו על ידי צדדים קשורים.

לאור תיקוני החקיקה המהותיים ופרסום הטפסים החדשים אנו ממליצים לכל לקוחותינו לבחון את דיווחיהם בנוגע לעסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים, ולגבות אותן בחקר תנאי שוק בהתאם לחקיקה החדשה ולדווח עליהן כנדרש במסגרת הטפסים החדשים בדוחות המס.

למשרדנו ניסיון רב בליווי, ייעוץ ובהכנת דיווחי חקר תנאי שוק (local file, Master file, CbCR), ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

הערת שוליים (1) - חוזר מ"ה 1/2020: מחירי העברה - סעיף 85א(ג) לפקודה

5. כאמור, חובת הגשת עבודת חקר מקורה בהוראות סעיף 85א(ג)(1) ובתקנה 5 לתקנות קביעת תנאי שוק. יודגש כי עצם הגשת המסמכים המפורטים בחוק ובתקנות קביעת תנאי שוק על ידי הנישום אין בה כדי להעביר את חובת הראיה לפקיד השומה, אלא יש לבחון האם המסמכים שהוגשו עומדים בתנאי הסעיף ועולים לכדי עבודת חקר.

6. בע"א 943/16 קונטירה טכנולוגיות בע"מ נגד פקיד שומה ת"א 3 (ניתן ביום 22.4.2018) (להלן: "פס״ד קונטירה") נקבע כי: "נטל השכנוע בהקשר לסעיף 85א לפקודה ולתקנות מכוחו, מוטל אפוא על כתפו של הנישום אשר נדרש לבסס כי מחיר ותנאי העסקה הנדונה עולים בקנה אחד עם תנאי השוק.

באותו אופן, בהתאם להוראות סעיף85א(ג)(1), על הנישום מוטל בשלב הראשוני גם נטל הבאת הראיה" (רישא פסקה 48 לפס״ד קונטירה).

כמו כן נקבע בעניין זה כי: "... אין די בשיתוף פעולה ובאספקת המסמכים כשלעצמם, אלא נדרש כי המסמכים יבססו באופן מספק את טענת הנישומות, לפיה מחיר העסקה ותנאיה נקבעו על פי המחיר והתנאים שהיו מתקבלים במשא ובמתן בין צדדים בלתי קשורים הכפופים לכוחות השוק" (פסקה 50 לפס״ד קונטירה)."

הערת שוליים (2) – סע' 85א(ב) לפקודה

"קבוצה רב-לאומית" - קבוצה המורכבת משתי ישויות או יותר אשר מתקיימים לגביהן שני אלה:

(1)      אחת מהן לפחות היא תושבת חוץ;

(2)     אחת מהן מחזיקה, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה של כל אחת מהישויות האחרות, כך שמתקיים בהן אחד מאלה:

(א)      יש ביניהן יחסים מיוחדים;

(ב)     בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים או בהתאם לדין החל עליהן היה עליהן להכין דוחות כספיים מאוחדים, או שהיו נדרשות לעשות זאת אם אחת מהן הייתה נסחרת בבורסה;

""יחסים מיוחדים" - לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר;

"שליטה" - החזקה, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד מאמצעי השליטה ביום אחד לפחות בשנת המס;"