תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 11/2023

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

שי מויאל שי מויאל

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא הגדרת התושבות

בתאריך 24 ביולי 2023 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא הגדרת התושבות של יחיד (להלן: "תזכיר החוק").

מטרת התזכיר המפורט להלן, הינו לקבוע חזקות חלוטות המתבססות על ימי השהייה של היחיד בישראל  אשר ישמשו לקביעת היותו "תושב ישראל" או "תושב חוץ" ובכך לצמצם את היקף המקרים שבהם ישנה מחלוקת בין עמדת מס הכנסה לבין הנישום לגבי מקום תושבותו.

יוזכר כי "תזכיר החוק" הינו חלק מרפורמה רחבה בתחום המיסוי הבינלאומי שהונחה על שולחנו של מנהל רשות המיסים בנובמבר 2021.

תושב ישראל

ההגדרה הנוכחית שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה למונח "תושב ישראלבוחנת את מקום מושבו של היחיד על פי עקרון "מרכז החיים", הבוחן את זיקתו של היחיד לישראל תוך התחשבות בשלושה גורמים עיקריים: קשריו המשפחתיים , הכלכליים והחברתיים, לרבות מקום בית הקבע שלו, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או מקום העסקתו הרגיל, מרכז האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.  

בנוסף, ישנן בהגדרה חזקות הניתנות לסתירה לפי מבחן ימי השהייה בשנת המס בישראל כמפורט להלן: 

  • היחיד שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
  • היחיד שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע את החזקות החלוטות הבאות (להלן: "הדין המוצע") שקיומן של כל אחת מהן יקבע באופן שאינו ניתן לסתירה (חלוט) שהיחיד הינו תושב ישראל כדלקמן:

תושב ישראל

(*) היחיד תושב מדינה אשר חתומה על אמנת מס עם ישראל ושהה בה במשך כל אחת משלוש שנות המס האמורות 183 ימים או יותר.

היחיד יחשב תושב מדינה גומלת (אמנה) בשנת מס רק אם יש בידו אישור תושבות משלטונות המס באותה המדינה.

 

תושב חוץ

בדין הקיים , תושב חוץ מוגדר כמי שאינו "תושב ישראל" וכן יחיד שהתקיים בו כל אלה:

  • היחיד שהה מחוץ לישראל ל-183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה.
  • מרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות.

במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע את החזקות החלוטות הבאות שקיומן של כל אחת מהן יקבע באופן שאינו ניתן לסתירה (חלוט) שהיחיד הינו תושב חוץ וזאת אף אם מרכז חייו היה בישראל באותה שנה

לעניין זה, "שנות המס הנבחנות" – אחד מאלה:

- שנת המס ושלוש שנות המס שלאחר שנת המס;

- שנת המס, שנת המס שלפניה ושנת המס שאחריה;

- שנת המס, ושתי שנות מס שלפניה.

תושב חוץ