פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מבזק מס 6/2022

שיפוי מחברת ביטוח בגין חובות של לקוחות אינו חייב במע"מ

אסף בהר אסף בהר

ביום 3 בפברואר, 2022 פורסם פס"ד תנובה בדבר זכות העוסק להוציא תעודת זיכוי בשל חוב אבוד עת החוב מבוטח אצל חברת ביטוח אשר משלמת לעוסק את החוב.

עוסק רוכש פוליסת ביטוח אשראי מחברת ביטוח. בקרות אירוע ביטוחי עקב חדלות הפירעון של הקונה, מקבל העוסק כספים מחברת הביטוח בגין החוב שלא שולם לו על ידי הקונה. האם בנסיבות אלה רשאי העוסק להוציא "תעודת זיכוי" ולקבל את החזר המע"מ ששילם בגין עסקאותיו עם הקונה בטענה לקיומו של "חוב אבוד", או שמא אין מדובר כלל ב"חוב אבוד" משעה שהעוסק קיבל בסופו של יום את התמורה מחברת הביטוח ? זו בתמצית הסוגיה שעלתה בפס"ד.

מנהל מע"מ (המשיב) חלק על זכותה של תנובה להוציא הודעות זיכוי ולקבל החזר מס העסקאות. לשיטתו, אין לראות בחלק החוב של מגה כלפי תנובה, בגינו התקבלו תגמולי הביטוח (כ-85% מסך חובה של מגה לתנובה) כ"חוב אבוד", מאחר ולא נגרם במקרה זה "כשל תמורה" שהרי התמורה שולמה. לפיכך, הוציא המשיב למערערת שומת מס עסקאות ביחס לשנת המס  2017 .

המערערת טענה כי תשלום תגמולי הביטוח נעשה במסגרת מערכת היחסים שבין המערערת לחברת הביטוח. תגמולי הביטוח "מתחילים" רק במקום שבו החוב הופך "חוב אבוד", ולפיכך זכאית היא להשבת המע"מ ששילמה, לפי סעיף 49 לחוק. והפיצויים המתקבלים בשל אירוע ביטוחי שמקורו בנזק, אינם מהווים עסקה, ואינם חייבים בתשלום מע"מ. בדומה, גם בעת קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בביטוח אשראי, בקרות אירוע ביטוחי, זכותו של המבוטח לקבלת כספים מחברת הביטוח אינה ראויה להוות "תמורה" עבור "עסקה" לפי חוק מס ערך מוסף.

בית המשפט קיבל את טענת המערערת תוך שהוא קובע כי: "מקובלת עליי טענת המערערת כי החוב הפך אבוד כתוצאה מכישלון התמורה עקב חדלות הפירעון של הקונה וקבלת התגמולים מחברת הביטוח עקב פוליסת ביטוח אשראי היא חיצונית למערכת היחסים שבין הקונה לעוסק למערערת, וזכות המערערת בענייננו לקבלת תגמולי ביטוח עומדת בפני עצמה. 

תגמולי הביטוח להם זכאית המערערת אינם מהווים תמורה השוללת את החזר מס העסקאות המגיע למערערת לנוכח קיומו של החוב האבוד, ותגמולים אלו התקבלו ממערכת יחסים חוזית חיצונית ונפרדת בינה לבין חברת הביטוח מכוח פוליסה שרכשה בעצמה ועל חשבונה."

סיכומו של דבר, תגמולי הביטוח להם זכאית המערערת אינם מהווים תמורה השוללת את החזר מס העסקאות המגיע למערערת לנוכח קיומו של "החוב האבוד". תגמולים אלו הועברו למערערת במסגרת מערכת יחסים חוזית חיצונית ונפרדת בינה לבין חברת הביטוח מכוח פוליסת הביטוח שרכשה בעצמה ועל חשבונה. אין כל הצדקה כי חלף ההכרה בחוב האבוד, תינתן עדיפות למגה, או לקופת הפירוק, על פניהמערערת או חברת הביטוח הבאה בנעליה בדרך של הקטנת תביעת החוב במסגרת הליכי חדלות הפירעון.

 

לקריאת פסק הדין המלא  בפורמט PDF לחץ כאן [ 185 kb ].