פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מבזק מס 10/2022

מלכ"רים הניגשים למכרזים של המדינה

אסף בהר אסף בהר

ביום 15 באוגוסט, 2022 פרסמה רשות המיסים הנחיות לפעולה ביחס למלכ"רים המשתתפים במכרזים שפורסמו על-ידי המדינה לרבות גופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן: "החוזר").

החוזר פורסם בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון ב-עע"מ 6466/19 (להלן: "פסק הדין") בו נדונה בין היתר שאלת הסיווג לצורך חוק מע"מ של פעילות מלכ"ר במתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על-ידי משרד הביטחון.

בפסק הדין קבע בית המשפט העליון שעל מלכ"ר המציע מועמדותו למתן שירותים במסגרת מכרז להצטייד באישור מאת רשות המיסים לצורך סיווג פעילותו לצורכי חוק מע"מ במסגרת המכרז כמלכ"ר. ובלשון פסק הדין:

"רשויות המס אינן צד לדיון, ודומה כי המשמעות האופרטיבית של המצאת אישורן לעניין הפטור לא התבררה בפנינו עד תום. עם זאת, לאחר ששקלנו את הנתונים כפי שהוצגו לנו על-ידי הצדדים, אנו סבורים כי הדרך שהתווה בית המשפט המחוזי אמורה להיות דרך המלך, וככלל, על מלכ"ר שמגיש הצעה להצטייד מראש באישור מרשויות המס. עם זאת, וכחריג, ועדת המכרזים תהא רשאית להמיר דרישה זו בהמצאת אישור של עורך דין או רואה חשבון חיצוני בעל התמחות בנדון, במקרים שבהם יצרף המציע להצעתו פנייה לרשות המיסים שנעשתה מבעוד מועד ולא יאוחר מ- 45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז."  

 לאור זאת, פרסמה הרשות הנחיות, כלהלן, באשר להשתתפות מלכ"ר במכרז אשר פורסם על ידי המדינה ושאר הגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, למתן שירות:

  • מלכ"ר המגיש הצעה למתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה כאמור ואשר מסווג כמלכ"ר לצורכי חוק מע"מ ורואה במתן השירות כאמור כחלק מפעילותו המלכ"רית, נדרש לקבל את אישור רשות המיסים כי השירות אשר יינתן על ידו במסגרת המכרז אכן עונה להגדרת פעילות מלכ"ר בהתאם לחוק מע"מ.
  • על המלכ"ר לקבל אישור מאת רשות המיסין כאמור בסעיף א' לעיל ולהגישו לוועדת המכרזים במסגרת הגשת מועמדותו במכרז.
  • מלכ"ר אשר לא פנה לרשות המיסים כאמור לעיל, לא יסווג לצורכי חוק מע"מ במסגרת פעילותו במכרז כמלכ"ר.

להלן יפורט הליך הגשת הבקשה לרשות המיסים:

  1. על המלכ"ר לפנות להחלטת מיסוי מקדמית למחלקה המקצועית מע"מ .
  2. נושא הפנייה יהא אישור סיווג כמלכ"ר לצורכי חוק מע"מ לעניין השתתפות במכרז.
  3. הפנייה כאמור לעיל תהא מבעוד מועד ולא יאוחר מ- 45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  4. יש לפרט את כלל העובדות בצורה ברורה וכן לצרף את מסמכי המכרז והשירות המוצע על ידי המלכ"ר במסגרת המכרז.
  5. לאחר בחינת הבקשה להחלטת מיסוי כאמור תתקבל החלטה על-ידי רשות המיסים.
  6. ככל ולא התקבלה החלטה על-ידי רשות המיסים ועל המלכ"ר להגיש מועמדותו במכרז רשאי המלכ"ר לצרף אישור מייצג כי פנה לרשות המיסים בנושא. על המייצג לצרף את הפנייה להחלטת המיסוי בצירוף מספרה אשר ניתן לו על ידי המערכת בצורה אוטומטית.

 

לחוזר נחיות לפעולה ביחס למלכ"רים המשתתפים במכרזים המלא בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 45 kb ]