פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מבזק מס 11/2022

סיווג לצרכי מע"מ במתן הלוואה יחידה

אסף בהר אסף בהר

המערערת פנתה למע"מ לרישומה כ"עוסק"

ברק תמ"א ים סוף 8 בע"מ (להלן: "המערערת") היא חברה שהתאגדה בשנת 2017, כחברת בת ייעודית של חברת ברק הס החזקות בע"מ (להלן: "חברת האם") והיא התקשרה בהסכם הלוואה יחיד מיום 25.1.17 עם חברת התחדשות עירונית בשם ב.ע.י. ים סוף 8 בע"מ (להלן: "ההסכם" ו- "היזם"). 

במסגרת ההסכם נקבע כי המערערת תעניק שירותים לאיתור גורמי מימון לפרויקט, ושירותים לתחזוקת הקשרים הפיננסיים ושירותי בקרה שוטפים.

בהמשך לכך, נטען כי המערערת הצליחה לגייס את המימון הנדרש ליזם בהתאם להסכם ביניהם. במסגרת זו נטען גם כי חברת האם התקשרה עם היזם בהסכמים שלובים הכוללים השקעה ומתן שירותים, הכוללים הן תשואה קבועה ומובטחת והן תמורה השווה ל- 4% מרווחי היזם.

המערערת פנתה למע"מ לרישומה כ"עוסק". מע"מ החליט בהתאם לסמכותו בסעיף 58 לחוק מע"מ ("המנהל רשאי, לפי בקשת מי שנמנה עם סוג פלוני של חייבי מס או ביזמת עצמו, לרשום אותו כנמנה עם סוג אחר, הן לכלל עיסוקיו או פעילותיו והן למקצתם, אם ראה שמהותם קרובה יותר לסוג האחר"), כי החברה תסווג לצרכי מע"מ כמוסד כספי – "לעמדתנו, וכפי שעולה מהרקע העובדתי ומההסכמים שצורפו, עיקר פעילותה של החברה הינו בתחום מתן האשראי והשירותים הנוספים הניתנים על ידה ללווה, הינם טפלים ואינטגרליים לפעילות מתן האשראי".


בית המשפט המחוזי:


"אין מחלוקת בין הצדדים כי המערערת אינה עונה על אף אחת מההגדרות שבסעיף 1 לחוק (וראו בקשר לכך סעיפים 19 ו-26 לתשובת המשיב). יחד עם זאת, כמפורט לעיל, המשיב טוען כי יש לבחון את מהות פעילותה של המערערת לצורך קביעת סיווגה.

כאמור, משהצדדים חלוקים לגבי מהות עיסוקה ודרך פעילותה של המערערת, ובחרו שלא לעסוק כך במסגרת הליך זה, אין מקום להכריע במחלוקת זו.

יחד עם זאת, נראה שגם בחינה מהותית של עיסוקיה, כפי שתעשה להלן, במה שלמעלה מן הצורך, תביא למסקנה כי המערערת אינה עומדת בהגדרות של "מוסד כספי"
אין מחלוקת כי המשיב רשאי לבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני ולפעול לשינוי הסווג של העוסק בהתאם למהות פעילותו (וראו בקשר לכך ע"א 767/87 עמותת "בשערייך ירושלים" נ' מנהל המכס ומע"מ, פ"ד מד(4), 800 (1990) ועניין עין לבן הנ"ל).


המשיב כרשות מנהלית פועל באופן תדיר לביצוע שינויי חקיקה, הן ראשית והן חקיקת משנה שבסמכות שר האוצר. טוב ייעשה המשיב אם יפעל בדרך המלך על מנת לבצע שינויים והתאמות בחוק, או על ידי שינוי הוראות הצו, על מנת להתאים את החקיקה למקרים הראויים לכך ועליו לפעול בהתאם להוראת סעיף 58 רק באופן זהיר וחריג (כדברי כב' השופט ביין הנ"ל).  
 
התוצאה היא כי לאור כל האמור, הערעור מתקבל. על המשיב לרשום את המערערת כעוסק.
 

לפס"ד בפורמט PDF לחץ כאן