article banner
מבזק מס 8/2022

הרחבת דרישות הדיווח לתאגידים רב-לאומיים

שי מויאל שי מויאל

בתאריך 30 ביוני, 2022 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון 261 לפקודת מס הכנסה  [נוסח חדש]  התשכ"א 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה" או "התיקון") המרחיב את חובת הדיווח בנושא מחירי העברה בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה, והתקנות מכוחה.

תיקון 261 לפקודת מס הכנסה מתווה שינויים בחובת דיווח ותיעוד של תאגידים רב-לאומיים. בין היתר:

1. חובת דיווח Country by Country report (CbCR).

2. Local File - הרחבת המידע אודות עסקאות שביצעה ישות מקומית בקבוצה הרב לאומית.

3. Master Fileדוח נוסף הדורש מידע מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה.

בהתאם לתיקון הנ"ל תאגידים שחברת האם שלהן ישראלית, המוגדרת כ"ישות אם סופית", והמחזור המאוחד שלהן הוא 3.4 מיליארד ₪ (750 מיליון אירו) ומעלה תחול עליהן חובת דיווח המכונה Country by Country report (CbCR). חובה זו מבוססת על הנחיות ה-OECD, במסגרת פרויקט ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), Action 13, אשר הוחלה כבר במדינות רבות.

"ישות-אם סופית" – חבר בני אדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, ברוב אמצעי השליטה בישויות האחרות בקבוצה רב-לאומית, כך שהיה עליו להכין דוחות כספיים מאוחדים, לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, או שהיה נדרש לעשות זאת אם היה נסחר בבורסה, ובלבד שלא מחזיק בו חבר בני אדם אחר הנכלל בקבוצה הרב- לאומית שמתקיים בו התנאי האמור.

ישות-אם סופית ישראלית תגיש למנהל, באופן מקוון, בכפוף לתקנות ולטופס שיפורסמו בעתיד, דוח על אודות הקבוצה ופעילותה בכל מדינה לכל שנת מס, בתוך שנה מתום שנת המס.

הטופס צפוי לכלול את הפרטים הבאים:

  •              הכנסות, לרבות פירוט סכומים שהתקבלו מגורמים לא קשורים וקשורים;
  •              רווח או הפסד לפני מס הכנסה;
  •              מיסי הכנסה ששולמו (כולל ניכוי מסים מסוימים במקור);
  •              מיסי הכנסה שנצברו עבור השנה הנוכחית;
  •              הון מוצהר;
  •              עודפים;
  •              מספר העובדים;
  •              נכסים מוחשיים.

דו"ח זה יועבר כחלק מהסכם חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות אחרות שהינן צד להסכם מולטילטרלי שעליו חתומה ישראל.

עוד יצוין, כי גם נישום (חברה) שהוא ישות בקבוצה רב-לאומית, יצהיר על כך בטופס שיקבע המנהל במסגרת הדוח השנתי.

הוראות תיקון זה יחולו על דוחות שיש להגישם לגבי שנת המס 2022 ואילך, אומנם תהיה אפשרות להגיש באופן וולונטרי גם לגבי דוחות לשנת מס 2021 עד תאריך 31/03/2023.

לצד החקיקה, צפוי כי יאושר בקרוב תיקון ל תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 ("תקנות מחירי העברה") מכוח החקיקה האמור לעיל, אשר ישפיעו על חובת הדיווח בדוחות המפורטים מטה:

Local File- מידע אודות עסקאות שביצעה ישות מקומית בקבוצה הרב לאומית. חובת תיעוד זו דומה במהותה לחובת הדיווח הקיימת היום בתקנות, בתוספת רכיבי מידע נוספים החיוניים לקביעת תנאי השוק בעסקאות אלו.

Master File – מידע מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה. מקורם של נתונים אלו בדרך כלל יהיה בחברת האם הסופית של הקבוצה, כאשר החברות הבנות יוכלו להגיש את המידע במדינת תושבותן, אם יתבקשו לעשות זאת.

לא ניתן פירוט בחקיקה הראשית לשני דוחות אלו, אולם הונחה התשתית המשפטית לפרסום תקנות בנושא.

 

נקודות נוספות:

בכוונת רשות המיסים לקצר את מועד הגשת תיעוד מחירי העברה ואף לקבוע בתקנות כי הנישומים נדרשים לתיעוד עד המועד הקבוע בפקודה לגשת דוח המס השנתי (נכון להיום בהתאם תקנות מחירי העברה, על הנישום להגיש את עבודת מחירי העברה תוך 60 ימים מדרישת פקיד השומה).

צפוי עדכון לטופס 1385 על דיווח עסקאות בינלאומיות וזאת על בסיס הקריטריונים שאושרו לאחרונה בתיקון 261 לפקודת מס הכנסה.

יוזכר כי בעקבות מספר פסקי דין בנושא, רשות המיסים פרסמה במהלך שנת 2020 חוזר המדגיש את העמידה הקפדנית בדרישות תקנות מחירי העברה לצורך עבודות חקר תנאי שוק.

בהתאם לדברי ההסבר לחוק (שפורסם במקור בינואר 2017), התיקון המוצע יאפשר לרשות המסים לקבל מידע רחב יותר על תאגידים רב־לאומיים הפועלים בישראל ופעילותם בעולם. המידע יאפשר לרשות המסים לטפל בנישומים אלה באופן יעיל יותר. דיווח ה- CBCr יכלול מידע על כלל הישויות בקבוצה רב־לאומית, ויאפשר ניתוח של הפעילות העולמית שלה כדי לוודא שמחירי עסקאותיה המדווחות.

תיקון הפקודה הינו הזדמנות לבחון את עמידת חברתכם בתנאי מחירי העברה בהתאם לחקיקה החדשה ובכלל. למשרדנו ניסיון בהכנת דיווחי CBCr, ובעבודת חקר תנאי שוק (Transfer Pricing Study), ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

ליצירת קשר:

רו"ח ויליאם לוי

03-7106624

 William.Lavi@il.gt.com