עמדה משפטית 105-32: דוחות כספיים כמידע פנים ודיווח נתונים כספיים חלקיים

מחלקה מקצועית - אפריל 2016

באפריל 2016, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 105-32: דוחות כספיים כמידע פנים ודיווח נתונים כספיים חלקיים (להלן - "העמדה המשפטית" או "עמדת הסגל"). העמדה המשפטית עוסקת במספר היבטים הנוגעים לרוח הפסיקה הפלילית לפיה  קיימת חזקה כי מידע הכלול בדוחות כספיים בסמוך לפרסומם הינו מידע פנים, לרבות ביחס לנתונים חלקיים מתוך הדוח הכספי והקביעה לפיה נתוני הדוח הכספי הינם בגדר מידע פנים.

להלן סקירה של עיקרי העמדה המשפטית: 

רקע

בשנים האחרונות נדונה על ידי ועדת אכיפה מנהלית שאלת מעמדם של דוחות כספיים כמידע  פנים. כך לדוגמה, בהחלטת ועדת האכיפה המנהלית 2/13 (להלן - "החלטת הוועדה") יוחסה אחריות למנכ"ל בגין הפרה רשלנית של שימוש במידע פנים, בשל כך שכעשרה ימים לפני פרסום דוחות כספיים, בהחזיקו בנתוני הטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים קנה מניות של החברה. החלטה זו הינה עקבית לרוח הפסיקה הפלילית לפיה קיימת חזקה כי מידע הכלול בדוחות כספיים (לרבות נתונים חלקיים מתוך הדוח הכספי) בסמוך לפרסומם הינו מידע פנים.

בהמשך להחלטה זו, בעמדת סגל משפטית 105-28: "מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם כמידע פנים" מחודש יוני 2014 (להלן – "עמדת הסגל הקודמת" - לחוזר מקצועי בנושא לחץ/י כאן) הובהר כי להבנת סגל הרשות, החלטת הוועדה לא נועדה להחמיר ביחס לפסיקה הנוהגת ביחס לאיסור השימוש במידע פנים, הפרשנות שנוקט סגל הרשות בקשר עם הסוגיה האמורה הינה בהתאם לפסיקה הנוהגת ביחס להגדרת מידע פנים וכי הוא רואה את החלטת הוועדה כיישום של פסיקה זו.

בתקופה האחרונה סגל הרשות קיבל פניות מתאגידים מדווחים אשר לטענתם החלטת הוועדה ועמדת הסגל בעקבותיה עשויים להתפרש כפוגעים ביכולת של תאגידים מדווחים לגייס הון או חוב בשוק ההון במסגרת הנפקה לציבור. זאת, נוכח הקביעה כי נתוני הדוח הכספי הינם מטבעם מידע פנים ובשים לב לכך כי בידי תאגיד מדווח מצויים נתונים שכאלה כדבר שבשגרה בכל מועד, לרבות במועד בו הוא מפרסם תשקיף או דוח הצעת מדף.

עוד נטען בפני סגל הרשות כי גם מקום בו תאגיד מדווח מבקש לתת גילוי למידע כספי שבידיו טרם השלמת הדוח הכספי או דוח כספי מקדים אזי אין ביכולתו לעשות כן נוכח עמדת סגל רשות 104-4: "איסור פרסום מידע טרם הגשתו לרשות".

עמדת הסגל

דוח כספי כמידע פנים נוכח התפיסה המקובלת כאמור לפיה הדוח הכספי הינו מטבעו מידע פנים יובהר, כפי שצוין בעמדת הסגל הקודמת כי, סגל הרשות נוהג לבחון בכל מקרה את כל היסודות בהם נקב המחוקק להגדרת מידע פנים. בכלל זה, האם מדובר במידע שאילו היה נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי על שער נייר הערך הנדון. כך גם נוהג סגל הרשות ביחס לחשד לביצוע עבירת מידע פנים שעניינה הוא נתונים מדוחות כספיים העתידים להתפרסם על-ידי התאגיד המדווח.

לפיכך, היות הדוח הכספי בגדר מידע פנים הינו חזקה בלבד ויש לבחון כל מקרה לגופו בשים לב למידע הכלול בדוחות הכספיים ולמכלול המידע הרלוונטי בקשר לחברה.

דיווח מידע כספי חלקי במועד ההנפקה

בהתאם להוראות החוק, מקום בו תאגיד מבקש לבצע הצעה של ניירות ערך לציבור עליו לכלול בתשקיף או בדוח הצעת המדף כל מידע שעשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל השקעה בניירות הערך במועד התשקיף או דוח הצעת המדף (סעיף 16 לחוק ניירות ערך). במסגרת זו על התאגיד לבחון האם הוא נדרש לתת גילוי גם למידע כספי שמצוי בידיו לצורך הכנת דוחות כספיים עתידיים - היבט אשר מיושם רק במקרים חריגים, היות וניתן להניח כי בכל נקודת זמן יש לתאגיד מידע עודף מסוים על פני הציבור, ולכן לא כל מידע שכזה, אף אם עתיד הוא להיכלל בדוחות הכספיים העתידיים, מחייב גילוי מוקדם.

הדין מכיר בבירור בכך שהנפקות לציבור אינן חייבות להתבצע רק בסמוך לאחר פרסום דוחות כספיים. משכך לדוגמה החובה לצרף לתשקיף דוח אירועים (דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ועד מועד מתן ההיתר לתשקיף) כמו גם החובה לבצע תיקון תשקיף עקב פרסום דוחות כספיים אם אלו פורסמו לאחר שניתן היתר לפרסום התשקיף ולפני גמר התקופה להגשת הזמנות על פיו.

כל אלו מלמדים כי תאגיד רשאי לבצע הנפקה לציבור על בסיס תשקיף שנכללים בו הדוחות הכספיים האחרונים של התאגיד נכון למועד ההנפקה, ואינו מחויב כדבר שבשגרה להתייחס לנתונים מתוך דוחותיו הכספיים הבאים. מכאן שעצם הכנת הדוחות הכספיים הבאים, וכפועל יוצא מכך קיומו של מידע בתאגיד הצפוי להיכלל בדוחות אלה וטרם התפרסם, לא ימנע בדרך כלל הנפקה לציבור.

כאמור לעיל, המקרים בהם נדרש פרסום נתונים מתוך דוחות כספיים עתידיים הנם חריגים, ותאגיד אינו נדרש כדבר שבשגרה להציג במועד הצעת ניירות ערך לציבור נתונים מתוך דוחות כספיים שטרם אושרו ופורסמו. יחד עם זאת, עדיין נדרש לתת מענה לשאלה אם קיים מידע חריג הצפוי להיכלל בדוחות הכספיים הבאים, אשר מחייב גילוי מיוחד קודם להנפקה. הנושא מצריך בדיקה לגופם של דברים ואינו יכול להיגזר אך ורק מבדיקה טכנית של מועד ההנפקה ביחס למועד הצפוי לפרסום הדוחות הכספיים הבאים. ככל שמועד פרסום הדוחות הכספיים קרב, גדלה מטבע הדברים הוודאות ביחס לתוכנם, אולם אף קודם לכן יתכנו נתונים העשויים להצריך דיווח במסגרת התשקיף או דוח הצעת מדף, כפועל יוצא של מידת התגבשותם וחשיבותם.

אופן פרסום מידע כספי חלקי מדוחות כספיים

דרך המלך לפרסום מידע כספי הינה פרסום של הדוחות הכספיים המלאים בהתאם להוראות הדין או לכל הפחות באמצעות פרסומו של דוח מקדים לדוח הכספי (בהתאם לעמדת סגל הרשות בעמדת סגל משפטית 105-26: "דיווח מקדים לדוחות הכספיים" - לחוזר המחלקה המקצועית בנושא לחץ/י כאן). יחד עם זאת, לעמדת סגל הרשות אין מניעה בדין לפרסום מידע כספי שאינו עולה כדי דוחות כספיים מלאים או דיווח כספי מקדים במתכונת דיווח אחרת.

לעמדת הסגל, ככלל, תאגידים רשאים לדווח גם דיווח שכולל נתונים כספיים שאינו דוח כספי מלא או דיווח כספי מקדים, טרם השלמת הדוח הכספי, ככל שהתאגיד מעוניין בכך וסבור כי מדובר במידע מהותי, ובלבד שלא יהיה בדיווח כאמור בכדי להטעות את ציבור המשקיעים.

בעמדת סגל משפטית 105-26 הוצגו אמצעים מומלצים לדאוג לכך שהדיווח יהיה מלא ולא יטעה את הציבור, אולם הובהר כי מדובר בהמלצה בלבד. כתזכורת נציין כי בהתאם לעמדת סגל משפטית 105-26 מתכונת הדיווח כאמור תתבצע באמצעות דיווח מיידי הכולל לכל הפחות דוח על רווח או הפסד, דוח על המצב הכספי לסוף התקופה ודוח על תזרימי המזומנים (הדוחות ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם למדיניות החשבונאית שמיישמת החברה ויכללו לכל הפחות, תקופת השוואה אחת).

 להורדת עמדה משפטית 105-32 כפי שפורסמה על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של העמדה המשפטית ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא. לאור מורכבות הנושא והחשיפות הכרוכות בהתמודדות עימו מומלץ להיוועץ עם היועצים המשפטיים בכל סוגיה הנוגעת למידע פנים.