פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 25/2014

עמדת סגל בדבר מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם

חוזר מקצועי מס' 25/2014 

עמדת סגל בדבר מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם, כמידע פנים

מחלקה מקצועית – יוני 2014

רקע

בחודש דצמבר 2012 ניתנה על ידי ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך החלטה לפיה יוחסה אחריות בהפרה רשלנית של שימוש במידע פנים למנכ"ל חברה ציבורית (להלן – "ההחלטה" ו- "החברה", לפי העניין), בשל כך שבסמוך לפני פרסום דוחות כספיים, בהחזיקו בנתוני הטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים, קנה מניות של החברה.

לאחר פרסום ההחלטה, התקבלו ברשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") פניות באשר למשמעות ההחלטה ובפרט, נשאלה הרשות האם לדעתה ישנה חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי דוחות כספיים טרם פרסומם הינם בגדר מידע פנים. הטענה שעלתה בהקשר זה היא כי לנושאי משרה בחברה יש בכל נקודת זמן פרטים אודות הדוחות הכספיים הבאים, ולכן עולה לכאורה מההחלטה כי כלל אינם יכולים לבצע עסקאות בניירות ערך של החברה.

לפיכך, ביום 23 ביוני 2014 פורסמה עמדת סגל הרשות בנושא ועיקריה מפורטים להלן (להלן – "עמדת הסגל").

עמדת הסגל

בראשית הדברים הובהר בעמדת הסגל, כי וועדת האכיפה המנהלית הינה גוף מעין שיפוטי הפועל באופן עצמאי. לאור האמור, עמדה זו משקפת את דעת סגל הרשות בסוגיה העקרונית שהוצגה לפניו, והאופן בו הוא רואה את פני הדברים לאחר ההחלטה.

על פי הפסיקה הפלילית, אשר פירשה את עבירת השימוש במידע פנים, קיימת חזקה, כי מידע הכלול בדוחות כספיים בסמוך לפרסומם הינו מידע פנים. יתרה מכך, גם כאשר מדובר בנתונים חלקיים מתוך הדוח (כדוגמת נתוני רווח או מכירות), סבר בית המשפט כי חזקה זו מתקיימת גם לגביהם.

הרשות אינה רואה בהחלטה סטייה מפסיקת בתי המשפט ולהבנתה, נסיבות המקרה שבגינו ניתנה ההחלטה (לרבות הימצאות טיוטת הדוחות הכספיים הסופית בידיעת המנכ"ל והסמיכות למועד פרסום הדוחות), מקיימות באופן ברור את החזקה שנקבעה בפסיקה.

לאור האמור לעיל, פרשנות סגל הרשות הינה בהתאם לפסיקה הפלילית הנוהגת ביחס להגדרת מידע פנים והוא רואה את ההחלטה האמורה, כיישום של פסיקה זו. סגל הרשות בוחן בכל מקרה את כל היסודות בהם נקב המחוקק להגדרת מידע פנים ובכלל זה האם היה במידע כדי להשפיע משמעותית על שער נייר הערך הנדון.

סגל הרשות רואה בעיתוי ביצוע עסקה, בסמוך לפני פרסום הדוחות הכספיים, חזקה לעניין מהותיות המידע הנוגע לדוחות, אולם חזקה זו ניתנת לסתירה. כמו-כן, לעמדת הרשות כפי שקיבלה ביטוי בעמדת הסגל, נתוני הדוחות הכספיים עשויים כמובן להוות מידע פנים אף קודם לכן, כפועל יוצא של מידת התגבשותם וחשיבותם.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה בלבד של עמדת סגל הרשות ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

לקישור לעמדת סגל הרשות כפי שפורסמה לחץ/י כאן.