פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 18/2015

פרסום עדכונים והבהרות מוצעות לתקן דיווח כספי בינלאומי 15

חוזר מקצועי מס' 18/2015

פרסום עדכונים והבהרות מוצעות לתקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2015

כזכור, בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15, להלן – "התקן" או "IFRS 15") המהווה תוצר של פרויקט משותף בין ה- IASB לבין המוסד האמריקני לתקינה בחשבונאות ("FASB"). במקביל פורסם על ידי ה- FASB עדכון תקינה חשבונאי מספר 2014-09 (ASU 2014-09) בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן – "עדכון התקינה האמריקני").

התקן פורסם על מנת לתת מענה מקיף ועקבי לטיפול החשבונאי בדבר אופן ההכרה בהכנסות מחוזים עם לקוחות וייושם ככלל באופן זהה הן על ידי חברות שמיישמות את התקינה הבינלאומית ועל ידי חברות שמיישמות את התקינה האמריקנית (זאת למעט איסור האפשרות שנקבע בשעתו במסגרת הנוסח המקורי של עדכון התקינה האמריקני ליישום מוקדם של התקן לחברות המיישמות US GAAP). לחוזר מקצועי מחודש יוני 2014 הכולל סקירה של עיקרי IFRS 15 (כפי שפורסם במקור על ידי ה- IASB) לחץ/י כאן.

בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן במתכונתו המקורית, נקבע כי התקן יידרש ביישום החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו (עדכון התקינה האמריקני קבע דאז דרישה דומה בהתייחס לחברות ציבוריות בעוד שחברות שאינן ציבוריות נדרשו בישום התקן שנה אחת לאחר מכן).

ביום 19 במאי 2015 פורסמה על ידי ה- IASB טיוטת הצעה, מצומצמת היקף, שעניינה דחייה בשנה אחת של מועד התחילה המנדטורי של התקן ליום 1 בינואר 2018, לתגובות הציבור עד ליום 3 ביולי 2015 (לחוזר מקצועי מחודש מאי 2015 לעניין ההצעה לדחייה במועד התחילה של התקן כאמור לחץ/י כאן).

ביום 22 ביולי 2015 אושר על ידי ה- IASB לדחות את מועד התחילה של התקן בשנה כך שהתקן יידרש ביישום החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו, תוך הותרה על כנה של אפשרות אימוצו המוקדם[1]. פרסום התיקון בנושא צפוי להיות במהלך חודש ספטמבר 2015.

הסיבות לדחיית מועד התחילה של התקן הבינלאומי הינן כוונת ה- IASB לפרסם הבהרות לתקן הבינלאומי בעקבות תובנות העולות מדיוני הצוות המשותף העוסק בהשלכות היישום לראשונה (joint Transition Resource Group או TRG להלן – "הצוות המשותף"), כמו גם הרצון לשמור על אחידות עם מועד התחילה של עדכון התקינה האמריקני[2].

במקביל ובהמשך לאמור לעיל, ביום 30 ביולי 2015 פורסמה ע"י ה- IASB טיוטת הצעה לתיקונים (Exposure Draft) לתגובות הציבור בדבר הבהרות והקלות בקשר להוראות המעבר לתקן (להלן – "טיוטת ההצעה הנוספת"). טיוטת ההצעה הנוספת מבוססת בחלקה על תובנות העולות מדיוני הצוות המשותף העוסק כאמור לעיל בבחינת השלכות יישומו לראשונה של IFRS 15.

במסגרת טיוטת ההצעה הנוספת מוצע להבהיר את ההיבטים הבאים:

  • כיצד יש לזהות מחויבויות ביצוע בחוזה;
  • כיצד לקבוע האם צד המעורב בעסקה משמש כספק עיקרי (principal) האחראי על הספקת הסחורות או שירותים ללקוח או זה המהווה סוכן (agent) האחראי לארגון הספקת סחורות או שירותים על ידי צד אחר לכך שהלקוח יקבל את הסחורה או את השירות; וכן
  • כיצד לקבוע האם רישיון מקנה ללקוח זכות גישה או זכות שימוש (לרבות תוכנה, טכנולוגיה, זיכיון, פטנט וכדומה) בקניין רוחני (intellectual property) של ישות.

בנוסף לאמור לעיל, מוצעות גם שתי הקלות (practical expedients) בכדי לסייע במעבר ליישום התקן החדש.

הערות ותגובות הציבור בנוגע לטיוטת ההצעה הנוספת ניתן להעביר עד ליום 28 באוקטובר 2015. ב- IASB צופים להשלים את הדיונים בנוגע לטיוטה האמורה עד לתום השנה הנוכחית ולאחר השלמתם כאמור לפרסם את התיקונים הסופיים לתקן.

זאת ועוד, נציין כי לאחרונה, צוות ה- IFRS של הפירמה הבינלאומית Grant Thornton International בה חבר משרדנו, פרסם תוצאות סקר בנוגע למידת ההיערכות ליישום IFRS 15 ברחבי העולם. במסגרת הסקר נמצא כי מתוך כ- 2,600 ישויות שנדגמו, הנמנות על 35 כלכלות שונות, שיעור של כ- 25% מהישויות צופים כי תושלם ההיערכות ליישום לראשונה של התקן במועד התחילה המנדטורי המקורי (1 בינואר 2017), שיעור נמוך המלמד על הקושי של מרבית החברות ליישם את התקן במועד שנקבע בתחילה. 

עוד עולה מממצאי הסקר אודות האתגרים עימם צפויים להתמודד חברות הפועלות בענפים שונים בשנים הקרובות, כמו גם השפעת התקן על תחומים מגוונים פרט להשלכותיו בפן החשבונאי (בכלל זאת ניתן למנות השלכות רוחביות, בין היתר, בתחומי חוזים, תגמול וכן אף שינויים שיש לבחון ברמת מערכות תפעוליות שונות בארגונים).

 לקישור להודעת ה- IASB בנוגע להחלטה לדחות בשנה את מועד התחילה המנדטורי של התקן לחץ/י כאן.

 לקישור להודעת ה-IASB בנוגע לפרסום טיוטת ההצעה הנוספת בדבר הבהרות והקלות ל- IFRS 15לחץ/י כאן.

________________________ 

[1] באשר לאפשרות האימוץ המוקדם, תשומת הלב מופנית להצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים – נוסח מתוקן לאחר הערות הציבור שהתפרסמה בספטמבר 2013 (להלן – "ההצעה"), לפיה הוצע כי תקנים חדשים יהיו ניתנים לאימוץ מוקדם אלא אם הרשות, לאחר שנועצה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, תורה על איסור אימוצם המוקדם. הצעה זו טרם אושרה, אולם במידה ותאושר במתכונת זו או אחרת עשויה להיות לכך השפעה על אפשרות האימוץ המוקדם של התקן.

יתרה מכך, תוזכר גם גישת סגל הרשות לניירות ערך (אשר קיבלה ביטויה בכנס התאגידים לשנת 2014) כי לאור חדשנות התקן, מורכבותו והעובדה שלא קיים ניסיון יישומי וכן החשש מפני יישום שאינו נאות ופיתוח פרקטיקה שונה ביחס למטרות התקן, ההמלצה לחברות היא שלא לאמץ מוקדם את IFRS 15.

[2] בהקשר זה יצוין כי ביום 9 ביולי 2015 אישרה באופן דומה הוועדה האמריקנית לתקינה חשבונאית (FASB) את דחיית מועד התחילה של הפרסום האמריקני המקביל, עדכון התקינה החשבונאית בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות, כך שעבור חברות ציבוריות היישום יחל ברבעון הראשון של שנת 2018 בהתייחס לחברות קלנדריות. ישויות אחרות תהיינה רשאיות ליישם את עדכון התקינה במסגרת הדוחות השנתיים של שנת 2019 לחברות קלנדריות.