פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 10/2015

דחייה במועד התחילה המנדטורי של תקן דיווח כספי בינלאומי 15

חוזר מקצועי מס' 10/2015 – עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית 

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") מקדמת דחייה במועד התחילה המנדטורי של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)

מחלקה מקצועית - מאי 2015

כזכור, בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15, להלן – "התקן") המהווה תוצר של פרויקט משותף בין ה- IASB לבין המוסד האמריקני לתקינה בחשבונאות (FASB). במקביל פורסם על ידי ה- FASB עדכון תקינה חשבונאי מספר 2014-09 (ASU 2014-09) בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן – "עדכון התקינה האמריקני").

התקינה הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקנית (US GAAP)

אשר הינן בתוקף כיום בדבר הכרה בהכנסה יצרו לעיתים טיפול חשבונאי שאינו עקבי לגבי עסקאות דומות בעלות מהות וסביבה כלכלית דומה.

התקן פורסם על מנת לתת מענה מקיף ועקבי לטיפול החשבונאי בדבר אופן ההכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות וייושם באופן זהה הן על ידי חברות שמיישמות את התקינה הבינלאומית ועל ידי חברות שמיישמות את התקינה האמריקנית (זאת למעט איסור האפשרות ליישום מוקדם של התקן לחברות המיישמות US GAAP אשר נקבע במסגרת הנוסח המקורי של עדכון התקינה האמריקני).

בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן במתכונתו המקורית, התקן יידרש ביישום החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות שתחילתן ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו (עדכון התקינה האמריקני קבע דרישה דומה בהתייחס לחברות ציבוריות בעוד שחברות שאינן ציבוריות נדרשות בישום התקן שנה אחת לאחר מכן).

ביום 28 באפריל 2015 הוחלט על ידי ה- IASB לפרסם טיוטת הצעה מצומצמת היקף שעניינה דחייה בשנה אחת של מועד התחילה המנדטורי של התקן ליום 1 בינואר 2018. בכוונת ה- IASB להותיר על כנה את אפשרות האימוץ המוקדם של התקן. טיוטת ההצעה תפורסם להערות הציבור לתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ממועד פרסומה. בכוונת ה- IASB לסיים את הדיונים הנוגעים למועד התחילה של התקן במהלך חודש יולי 2015.

הסיבות לדחיית מועד התחילה של התקן הבינלאומי

הינן כוונת ה- IASB לפרסם הבהרות לתקן הבינלאומי בעקבות תובנות העולות מדיוני הצוות המשותף העוסק בהשלכות היישום לראשונה (joint Transition Resource Group) כמו גם הרצון לשמור על אחידות עם מועד התחילה של עדכון התקינה האמריקאי.

יצוין כי בסמוך לפני אותו מועד פורסמה על ידי ה- FASB, טיוטת הצעה לעדכון תקינה חשבונאית להערות הציבור שעניינה דחיית מועד התחילה של עדכון התקינה האמריקאי לתקופה של שנה (דהיינו, ישויות ציבוריות תהיינה רשאיות ליישם את עדכון התקינה בתקופות דיווח שנתיות המתחילות לאחר 15 בדצמבר 2017 וישויות אחרות תהיינה רשאיות ליישם את עדכון התקינה בתקופות דיווח שנתיות המתחילות לאחר 15 בדצמבר 2018).

בנוסף, בהתאם לטיוטת ההצעה, ישויות ציבוריות ושאינן ציבוריות תהיינה רשאיות ליישם את עדכון התקינה האמריקאי באימוץ מוקדם אך לא לפני מועד התחילה המקורי שנקבע במסגרתו בהתייחס לישויות ציבוריות, דהיינו, תקופות דיווח שנתיות המתחילות לאחר 15 בדצמבר 2016 (שנת 2017 לישויות קלנדריות).