פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 30/2014

קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל

חוזר מקצועי מס' 30/2014

טיוטת עמדת סגל חשבונאית מספר 21-1: קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל

מחלקה מקצועית – ספטמבר 2014

רקע

כזכור, בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", לפי העניין) טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי-קידר להערות ותגובות הציבור בנושא קיומו/אי קיומו בישראל של שוק עמוק לאג"ח קונצרניות באיכות גבוהה וזאת לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד (IAS 19, להלן – "התקן").

בחינת הנושא ע"י המוסד לתקינה וקבלת חוות הדעת מד"ר לוי-קידר הינה תוצר פנייה של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") למוסד לתקינה בתחילת 2013 בבקשה לבחון את שאלת קיומו של שוק עמוק בארץ, אשר תתבסס על חוות דעת כלכלית (זאת לאחר שלא חלה התקדמות בבחינת הנושא בשנים האחרונות ולאור העובדה שלא נעשה עד אותה עת מחקר כלכלי מקיף שמטרתו לבחון את הסוגיה).

כל זאת תוך התגבשותה של פרקטיקה הנוהגת מאז תחילת יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בארץ ואף כיום, לפיה שיעור ההיוון אשר משמש להיוון מחויבויות בגין הטבות לאחר סיום העסקה מתבסס על תשואת השוק של אגרות חוב ממשלתיות. בתמצית יצוין כי המסקנה העקרונית שהובאה במסגרת טיוטת חוות הדעת הינה כי קיים בישראל שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה אשר הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומנגד, אגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות אינן יכולות להיחשב כאגרות חוב באיכות גבוהה ולכן, לא יכול להתקיים לגביהן שוק עמוק. לחוזר מקצועי שהפיצה המחלקה המקצועית בנושא לחץ/י כאן.

לאחר שימוע ציבורי שקיימה הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה ב-27 במאי 2014 לדיון בטיוטת חוות הדעת, פרסם המוסד לתקינה ב- 5 ביוני 2014 הצעת החלטה בדבר קיומו של שוק עמוק באג"ח קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן – "ההצעה"), לרבות הטיפול החשבונאי הנדרש בעקבות החלטה כאמור.

במסגרת ההצעה נכללו התייחסויות לגבי אופן קביעת שיעור ההיוון למחויבויות להטבה מוגדרת, מועד התחילה והוראות המעבר להחלת השינוי בשיעור ההיוון בו נעשה שימוש (ככל שרלוונטי) וכן לגבי הצורך בבחינה מתמשכת בדבר קיומו של שוק עמוק בישראל. הצעה זו לא אושרה על ידי חברי הוועדה המקצועית והיא הופנתה להערות ותגובות הציבור בכתב אל המוסד לתקינה עד ליום 5 ביולי 2014. לחוזר מקצועי שהפיצה המחלקה המקצועית בנושא לחץ/י כאן.

כוונת המוסד לתקינה הייתה שלאחר המועד האחרון לקבלת תגובות הציבור להצעה, תקיים הוועדה המקצועית ישיבת סיכום על מנת לפרסם החלטה סופית בנושא במהלך המחצית השנייה של חודש יולי 2014. עם זאת, לאחר פרסום ההצעה כאמור לעיל, הועלו טענות בדבר חשש אפשרי לניגודי עניינים של חלק מחברי הוועדה המקצועית בקשר עם הסוגיה הנ"ל. לפיכך, החליטה הרשות בסוף חודש יולי 2014 למשוך את הבקשה לבחון את העניין במוסד לתקינה וחלף זאת, להעביר את הנושא לבחינה פנימית של סגל הרשות.

ביום 1 בספטמבר 2014 פרסמה הרשות כנוסח להערות הציבור את טיוטת עמדת סגל חשבונאית מספר 21-1 בדבר קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן – "טיוטת העמדה") הנוגעת לבחינת קיומו (או היעדר קיומו) של שוק פעיל באגרות חוב כאמור, בכל הנוגע ליישום התקן ובמטרה ליצור וודאות לתאגידים המדווחים בקשר עם הסוגיה הנ"ל. טיוטת העמדה דומה במסקנותיה להצעת ההחלטה שפורסמה כמצוין לעיל ע"י המוסד לתקינה לפני מספר חודשים.

במסגרת טיוטת העמדה הועלו ונדונו שתי סוגיות: האחת, האם קיים בישראל שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. והשנייה, ככל שאכן קיים בישראל שוק עמוק, מהו האופן הנאות ליישום השפעותיה החשבונאיות של קביעה זו בדוחות הכספיים. בכלל זאת, התבצעה על ידי המחלקה הכלכלית ברשות בחינת סבירותה של חוות הדעת הכלכלית של ד"ר לוי-קידר לנושא שוק עמוק שהוכנה עבור הרשות וכן מתן התייחסות לסוגיות נוספות הקשורות בכך.

עיקרי טיוטת העמדה הינם כי בישראל מתקיים שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות שקליות צמודות מדד באיכות גבוהה, שהמטבע שלהן הינו השקל, אופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור תשואה על אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה יהיה כשינוי אומדן. בהקשר זה צוין בטיוטת העמדה כי סגל הרשות לא יתערב באם חברות יישמו את שינוי האומדן האמור החל מהדוחות הכספיים לשנת 2014.

כמו כן, בהתאם לטיוטת העמדה בחינת המשך קיומו של שוק עמוק בישראל תהא על פי רוב אחת לתקופה של 3-4 שנים וכן בקרות אירוע משמעותי אשר יטיל ספק על קיומו של שוק עמוק או לחילופין לאור השלכות אפשריות שמקורן בהתפתחויות בתקינה החשבונאית הרלוונטית על האמור בטיוטת העמדה.

הערות ותגובות לטיוטת העמדה תתקבלנה עד ליום 30 בספטמבר 2014לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי טיוטת עמדת סגל חשבונאית בעניין לחץ/י כאן.

לקישור לטיוטת עמדת סגל חשבונאית כפי שפורסמה באתר הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן. יודגש כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי אינם בגדר ייעוץ מקצועי וכן אינם מהווים תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של טיוטת העמדה.