פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 18/2014

טיוטת חוות דעת בנושא קיומו של שוק עמוק לאג"ח קונצרניות

חוזר מקצועי מס' 18/2014 

טיוטת חוות דעת בנושא קיומו של שוק עמוק לאג"ח קונצרניות

מחלקה מקצועית – מאי 2014

 רקע

עם המעבר ליישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בישראל, נמדדות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה תוך שימוש בטכניקות מדידה אקטואריות וזאת בהתאם לעקרונות תקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד (IAS 19, להלן – "התקן").

התקן מונה שורה של הנחות אקטואריות (דמוגרפיות ופיננסיות) אשר נדרשות להיות מובאות בחשבון במסגרת המדידה ומציין בין היתר את שיעור ההיוון אשר נדרש להתבסס על שימוש בתשואות שוק בסוף תקופת הדיווח על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. יחד עם זאת, התקן מבהיר כי במדינות בהן "אין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה" (קרי, "שוק עמוק"), נדרש לעשות שימוש בתשואות השוק לתום תקופת הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות.

סוגיה זו עמדה ועודנה במחלוקת לאורך התקופה שחלפה ממועד היישום לראשונה של תקני IFRS בישראל ועד לתקופה הנוכחית. עד כה, על פי רוב, נעשה שימוש בשיעור ההיוון המשקף בתשואות השוק לתום תקופת הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות. סוגיה זו נדונה בעבר על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) אך הנושא הוסר מסדר היום מבלי שתתקבל בגינו הכרעה.

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד", לפי העניין) פרסמה בימים האחרונים להערות ותגובות הציבור, טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי קידר בנושא קיומו של שוק עמוק לאג"ח קונצרניות בישראל. לצפייה בטיוטת חוות הדעת לחץ/י כאן.

יצוין בתמצית כי המסקנה העקרונית המובאת במסגרת טיוטת חוות הדעת הינה כי קיים בישראל שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה אשר הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומנגד, אגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות למדד אינן יכולות להיחשב כאגרות חוב באיכות גבוהה ומשכך, לא יכול להתקיים לגביהן שוק עמוק.

הוועדה המקצועית מזמינה את הציבור להעביר הערות ותגובות בכתב אל המוסד עד ליום 2 ביוני 2014.  שימוע ציבורי בנושא יתקיים ביום שלישי, כז’ באייר, תשע"ד, ה- 27 במאי, 2014, בשעה 8:30 בלשכת רואי חשבון (רח’ מונטיפיורי 1, תל אביב). בשימוע תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי טיוטת חוות הדעת (בהתאם להודעת המוסד לתקינה לתגובות שתינתנה בכתב תהיה עדיפות בסדר ההצגה במהלך השימוע).