פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 22/2014

הצעה להחלטה בנושא שיעור ההיוון של המחויבות להטבה מוגדרת

חוזר מקצועי מס' 22/2014 

הצעה להחלטה בנושא שיעור ההיוון של המחויבות להטבה מוגדרת בהתבסס על חוות הדעת שנערכה על ידי ד"ר חיים לוי-קידר

מחלקה מקצועית – יוני 2014

בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", לפי העניין) טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי-קידר להערות ותגובות הציבור בנושא קיומו/אי קיומו בישראל של שוק עמוק לאג"ח קונצרניות באיכות גבוהה וזאת לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19, הטבות עובד (IAS 19, להלן – "התקן").

יצוין בתמצית כי המסקנה העקרונית שהובאה במסגרת טיוטת חוות הדעת הינה כי קיים בישראל שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה אשר הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ומנגד, אגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות אינן יכולות להיחשב כאגרות חוב באיכות גבוהה ומשכך, לא יכול להתקיים לגביהן שוק עמוק. לחוזר מקצועי שהפיצה המחלקה המקצועית בנושא לחץ/י כאן.

במסגרת שימוע ציבורי שקיימה הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה ב-27 במאי 2014 לדיון בטיוטת חוות הדעת, הועלו, בין היתר, על ידי המשתתפים פרשנויות שונות ועמדות לגבי הנושא. עם סיום תהליך השימוע הציבורי והאפשרות להעביר הערות ותגובות בכתב בנושא, פרסם המוסד לתקינה ב- 5 ביוני 2014 הצעת החלטה בדבר קיומו של שוק עמוק באג"ח קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן – "ההצעה"), לרבות הטיפול החשבונאי הנדרש בעקבות החלטה זו.

במסגרת ההצעה נכללים ההיבטים הבאים:

  • אופן קביעת שיעור ההיוון למחויבויות להטבה מוגדרת – לאור חוות הדעת של ד"ר לוי-קידר בנוגע לקיומו של שוק עמוק של אג"ח קונצרניות באיכות גבוהה כמובא לעיל, יש להשתמש בשיעור התשואה בסוף תקופת הדיווח על אג"ח אלה לצורך היוון המחויבות להטבה מוגדרת.
  • בהקשר זה מצוין כי מאחר שהמח"מ של אג"ח קונצרניות באיכות גבוהה נמוך ברוב המקרים מהמח"מ של מחויבויות פנסיוניות וכן מאחר שהאג"ח הקונצרניות באיכות גבוהה לצורך יישום התקן הינן צמודות (בעוד שהמחויבויות הפנסיוניות) יתכן ותהיינה נומינליות, אזי יחול הצורך לעשות שימוש בטכניקות כגון אקסטרפולציה לגבי אורך התקופה וטכניקות מקובלות למעבר משיעור היוון צמוד לשיעור היוון לא צמוד (תוך מתן גילוי הולם בדוחות הכספיים לשיעור ההיוון ולנתונים בהם נעשה שימוש).
  • מועד התחילה והוראות מעבר בעניין מועד התחילה בוחן המוסד לתקינה שתי חלופות אפשריות ליישום (החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2014 או אף מוקדם יותר, החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2014), כאשר בכל תרחיש אופן השינוי בשיעור ההיוון כמובא לעיל, יהיה בדרך של יישום למפרע.
  • בחינת המשך קיומו של שוק עמוק במוסד לתקינה בדעה כי אין זה סביר שיחולו שינויים תכופים בשוק אשר יטילו ספק בדבר המשך קיומו של שוק עמוק ומשכך דיון בשאלה אם חל שינוי משמעותי שאינו ארעי במצב השוק יתקיים אחת לשלוש שנים באמצעות בדיקה על ידי מומחה כלכלי מימוני (זאת אלא אם במהלך חלוף התקופה הנ"ל יתרחש אירוע משמעותי אשר יטיל ספק בדבר המשך קיומו של שוק עמוק בישראל, היבט אשר יצריך דיון מחודש בוועדה המקצועית ובחינה בהתאם לעניין).

הצעה זו לא אושרה על ידי חברי הוועדה המקצועית והיא מופנית להערות ותגובות הציבור בכתב אל המוסד לתקינה עד ליום 5 ביולי 2014. לאחר קבלת תגובות הציבור תקיים הוועדה המקצועית ישיבת סיכום בה יובאו כל התגובות ותתקבל החלטה סופית, אשר תפורסם לציבור במהלך המחצית השנייה של חודש יולי 2014.