article banner
דוחות לדוגמה, דצמבר 2021

דוחות לדוגמה, דצמבר 2021

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2021

הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2021 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2021 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

  • להורדת דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2021, הערוכים לפי תקני IFRS לחץ/י כאן [ 11716 kb ] - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך, כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר דגשים רלוונטיים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהשנים האחרונות בתקנות ניירות ערך. 
  • ​להורדת דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2021, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן [ 1609 kb ]- הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.
  • בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, ומידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית.

התפשטות נגיף הקורונה - בחודש דצמבר 2019 התפרצה מגפת נגיף הקורונה (COVID-19) (להלן - "נגיף הקורונה" או "האירוע" או "המשבר") וברבעון הראשון והשני של שנת 2020 התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש ינואר 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה (מגפה עולמית).

התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות, במדינות רבות ברחבי העולם. בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף.

בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה. לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם אשר מתאפיינים בתנודתיות ניכרת במחירי סחורות, ניירות ערך עלויות תעבורה אווירית וימית וכיוצא באלה. בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק למיתון.

נכון למועד תאריך פרסום דוחות כספיים לדוגמה השפעת משבר הקורונה במדינת ישראל הצטמצמה במידה ניכרת אך המשבר עודנו נותן את אותותיו על תחומי תעשיה רבים לרבות בשל השפעת וריאנטים חדשים של המגפה.

בנוסף לאמור, במדינות רבות טרם הגיעו לשיעורי התחסנות מספקים ולפיכך קיימות במדינות רבות מגבלות מסוגים שונים. לאור האמור, הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה לשנת 2021 כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים במגוון רחב של היבטים במתכונת עקבית להוראות התקנים הרלוונטיים לנושא.

עוד יצוין כי בדוחות הכספיים לדוגמה ננקטה גישה מרחיבה בכדי לתת מענה למגוון רחב של תרחישים העשויים להתקיים לאור המשבר ולפיכך נדרש להתאים את הגילויים הרלוונטיים לישות. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא.

על אף האמור לעיל יובהר כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים התייחסות לכלל התרחישים האפשריים ועל כל ישות לבחון את ההשפעות הספציפיות של משבר הקורונה על מצבה הכספי ועל תוצאות פעולותיה ולתת גילוי להשפעות המשמעותיות הספציפיות לה.

כמו כן, במועד פרסום דוחות לדוגמה אלו, משבר הקורונה נמצא עדיין בעיצומו וההגבלות המוטלות על ידי מדינת ישראל וההקלות הניתנות לגבי הגבלות אלה הינן בעלות אופי דינמי המשתנה באופן תדיר כנגזרת של השינויים באופי ובהיקף התחלואה. בשים לב לאמור, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה וזאת, עד למועד אישור דוחותיה הכספיים ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד.

נבהיר כי הדוחות הכספיים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ולפיכך הם כוללים מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך. כמו כן, כמפורט להלן נדגיש כי נדרשת הפעלה של שיקול דעת בקביעת המידע והגילויים המהותיים בלבד העשויים להיות חשובים למשקיע סביר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.