article banner
חוזר מקצועי

שיפור תקנים קיימים - 2021 תקינה ישראלית

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

שיפור תקנים קיימים - 2021 תקינה ישראלית

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "הוועדה המקצועית") אימצה בשנת 2010 את הגישה של התקינה הבינלאומית לרכז תיקונים מצומצמים בהיקפם לתקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים במסגרת שיפורים שנתיים. הוועדה המקצועית דנה לאחרונה במספר תיקונים הנדרשים לתקני חשבונאות אחרים. מאחר שהתיקונים הנדרשים מצומצמים בהיקפם, החליטה הוועדה המקצועית לכלול אותם במסגרת שיפור תקנים קיימים - 2021 כפי שפורסם בחודש פברואר 2021 (להלן - "קובץ השיפורים").

קובץ השיפורים כלל תיקונים בהתייחס לפרסומים חשבונאיים כדלקמן: תיקון תקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, תיקון תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה ותיקון תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים.

להלן סקירה תמציתית של קובץ השיפורים:

תיקון תקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

קובץ השיפורים כלל, בין היתר, תיקון לסעיף 15א לתקן חשבונאות 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות.

בהתאם לסעיף האמור, כאשר המדיניות החשבונאית של הישות התבססה על כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת), הישות רשאית לשנות את המדיניות החשבונאית שלה למדיניות חשבונאית המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני ובלבד שהשינוי התבצע במועד התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו. יישום שינוי מדיניות חשבונאית יזום כאמור בהתאם למתכונתו המקורית של הסעיף היה מחייב יישום למפרע אשר עשוי להוות הכבדה על החברות המדווחות.

מאחר שמטרת הוועדה המקצועית היא לעודד חברות המיישמות את התקינה הישראלית ליישם תקני דיווח כספי בינלאומיים עדכניים חלף הפרקטיקה המקובלת, מבלי לחייב חברות אלו ליישם את התקינה הבינלאומית במלואה, בחרה הוועדה המקצועית, קובץ השיפורים כלל תיקון אשר לפיו ישות הבוחרת ליישם מדיניות חשבונאית המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי, תידרש ליישם את הוראות המעבר שבתקן הדיווח הכספי הבינלאומי בעת אימוצו ללא קשר אם האימוץ על ידי החברה הישראלית בוצע במועד התחילה של התקן הבינלאומי או במועד מאוחר יותר.

כמו כן, החליטה הוועדה המקצועית להדגיש במסגרת סעיף 15ב כי ישות אשר בחרה בהתאם לסעיף 15א לאמץ תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני או כלל מתוך תקן דיווח כספי בינלאומי עדכני תיישם את תקני החשבונאות בשינויים המתחייבים. זאת מאחר שקיימים הבדלים בהתייחסות לתקנים, להוראות או למושגים בין התקינה הישראלית לבין התקינה הבינלאומית. לדוגמה בהתייחס לישות שאימצה את תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) חלף כלל חשבונאי מקובל בישראל, התקינה הישראלית מבחינה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית מצד החוכר בעוד שתקן דיווח כספי בינלאומי 16 אינו כולל הבחנה כאמור.

יישום הוראות המעבר יתבצע תוך ביצוע התאמות המתחייבות לתקינה הישראלית. מועד התחילה של תיקון זה הוא 1 בינואר 2021. יישום מוקדם הינו אפשרי.

בהמשך לאמור, על מנת לסייע למשתמשים ביישום התקינה הישראלית, בחודש מרץ 2021 פרסם המוסד לתקינה הנחיות ליישום התקינה הישראלית בעת אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16). (לקישור לפרסום באתר המוסד לתקינה בפורמטPDF  לחץ/י כאן

 ולחוזר המחלקה המקצועית בנושא זה בפורמטPDF לחץ/י כאן).

תיקון תקן חשבונאות מספר 19, מסים על ההכנסה

במסגרת שיפור תקנים קיימים -2017 חלק ב תוקן תקן חשבונאות מספר 34 על מנת לקבוע כי נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יסווגו במלואם כנכסים לא שוטפים או כהתחייבויות לא שוטפות, זאת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים (IAS 1) ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (IAS 12). בעת ביצוע התיקון במסגרת שיפור תקנים קיימים -2017 חלק ב, לא תוקנו סעיף 11  למבוא וסעיף 74 לתקן חשבונאות מספר 19 וסעיף 38 (יג) לתקן חשבונאות מספר 34. מטרת התיקונים היא להתאים סעיפים אלה לקביעה לגבי סיווג נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים כנכסים לא שוטפים או כהתחייבויות לא שוטפות.

 

תיקון תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים

במסגרת קובץ השיפורים תוקן גם סעיף 49(ד) לתקן מספר 34, הצגה של דוחות כספיים באופן שמבהיר כי רק בגין הפרת אמות מידה פיננסיות של התחייבויות לזמן ארוך עד סוף תקופת הדיווח אשר תוקנו בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 54 (עד למועד אישור הדוחות הכספיים), יתאפשר סיווג של התחייבויות לזמן ארוך ואין לפרש את סעיף 49(ד) כאילו הוא חל גם על התחייבויות לזמן קצר אשר לסוף תקופת הדיווח מועד פירעונן נדחה לאחר 12 חודש מסוף תקופת הדיווח.

יישום הוראות המעבר יתבצע תוך ביצוע התאמות המתחייבות לתקינה הישראלית. מועד התחילה של תיקון זה הוא 1 בינואר 2021. יישום מוקדם הינו אפשרי.

 

לקישור למסמך שיפור תקנים קיימים - 2021 כפי שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בפורמטPDF  לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של שיפור תקנים קיימים - 2021 ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.