article banner
חוזר מקצועי 6/2021

הצעה לתיקון כללי ני"ע

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

פרסום הצעה לתיקון כללי ניירות ערך

(סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפים של חברות ושותפויות), התשע"ח - 2017

רקע

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - "החוק") מסמיך את רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") וזאת, בכפוף לאישור שר האוצר, לקבוע את סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפים (להלן - "בקשות ההיתר"). מכוח הסמכה זו נקבעו כללי ניירות ערך (סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפים של חברות ושותפויות), התשע"ח-2017 (להלן - "סדרי הטיפול") העוסקים בהליך הטיפול בבקשות להתיר פרסום של תשקיפים כאמור.

סעיף 10 לסדרי הטיפול העוסק בנוהלי בדיקת התשקיף, קובע כי הטיפול בבקשות לקבלת היתר לפרסום התשקיפים שיוגשו ייעשה לפי סדר קבלת בקשות ההיתר.

ההיתר לפרסום התשקיף על ידי הרשות ניתן רק לאחר שנחה דעתה של הרשות כי נתקיימו בטיוטת התשקיף הוראות חוק ניירות ערך, תקנותיו ודרישות הרשות על פיו וניתנו כל ההיתרים על פי דין שיש לקבל לפני פרסומו, בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק.

שנת 2020 התאפיינה במגמת עלייה מתמשכת במספר בקשות ההיתר לפרסום תשקיף שהוגשו, בדגש על בקשות היתר של חברות מנפיקות לראשונה ובגידול מתמשך במספר החברות שהשלימו הנפקה ראשונית. מגמה זו התגברה במחצית השנייה של שנת 2020 והתעצמה עוד יותר בשנת 2021 (עד כדי השלמת 67 הנפקות ראשוניות עד ליום 26 ביוני 2021, בהשוואה ל- 27 ו- 11 הנפקות ראשוניות במהלך השנים 2020 ו- 2019, בהתאמה).

נוכח הכמות החריגה של בקשות היתר שהוגשו על בסיס הדוח התקופתי לשנת 2020, הרשות ניצבה בפני מגבלות מעשיות בטיפול בכל בקשות ההיתר שהוגשו במסגרת אותו רבעון, כך שבהתאם לסעיף 10 לסדרי הטיפול, מועד תחילת הטיפול במספר בקשות היתר שהוגשו אחרונות מבחינת סדר ההגשה, נדחה.

בשים לב למצב הדברים שהתהווה התגבשה אצל הרשות ההבנה כי במקרים מסוימים קיימת הצדקה להביא בחשבון שיקולים נוספים בקביעת סדר הטיפול בבקשות ההיתר, מלבד מועד קבלתן.

על כן הרשות מציעה לתקן את סדרי הטיפול ולעגן במסגרתם אפשרות לשקול, בנסיבות חריגות, סדר טיפול שונה על בסיס שיקולים נוספים כמפורט להלן.

לטובת האמור, ביום 28 ביוני 2021, פרסמה הרשות הצעה לתיקון כללי ניירות ערך (סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפים של חברות ושותפויות), התשע"ח - 2017 (להלן - "ההצעה לתיקון").

בהתאם לנוסח ההצעה לתיקון מוצע לתקן את סדרי הטיפול באופן שיותיר על כנו את הכלל הבסיסי לפיו סדר הטיפול יהיה על פי סדר קבלת בקשות ההיתר (ובכפוף לעמידת בקשת ההיתר במכלול הוראות הדין בכל הנוגע לתוכנה של בקשת ההיתר ובפרט עמידתה של טיוטת התשקיף בהוראות החוק והתקנות). יחד עם זאת, במקרים חריגים יושב ראש הרשות יהא רשאי להחליט על הקדמת סדר הטיפול בחברות מסוימות בהתקיים אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

  1. גודל התאגיד - אשר יכול שייקבע, בין היתר, על בסיס הון עצמי, מספר העובדים המועסקים בו, שווי השוק של התאגיד, היקף הגיוס המתוכנן, סך נכסיו, סך המכירות ומתכונת הדיווח העיתי שאימץ התאגיד – רבעונית או חצי שנתית.
  2. הזיקה לישראל של התאגיד, פעילותו ונכסיו, בעל השליטה בו או נושאי המשרה בו.
  3. העדר מורכבות מיוחדת בהצעה לרבות סוגי ניירות הערך המוצעים.

סגל הרשות סבור כי מאפיינים אלו עשויים להוות אינדיקציה, להשלכות שתהיינה לאי סיום הבדיקה במסגרת הרבעון בו הוגשה בקשת ההיתר, למידת ההשקעה והיקף העבודה הדרושים לצורך בדיקת מי מבין בקשות ההיתר על ידי סגל הרשות ולאינטרס בקידום מהיר של ההנפקה בראייה רחבה של תפקידי שוק ההון.

 

נוסח ההצעה לתיקון פורסם להערות הציבור. סגל הרשות מזמין את הציבור להעביר הערות ותגובות עד ליום 19 ביולי 2021.

 

לנוסח ההצעה לתיקון בקובץ PDF  כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.

 

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של נוסח ההצעה לתיקון ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

 

בברכה,

המחלקה המקצועית