article banner
עלון יעוץ כלכלי

מסלולי הפיצויים ב"אזור המיוחד" והמסלול האדום

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו ב"אזור מיוחד"

ביום 15 בנובמבר 2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד 2023, אשר פורסמו ברשומות ביום 16 בנובמבר 2023.

מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בשל מלחמת "חרבות ברזל" ליישובים המצויים באזור המיוחד, ובחלוקה למספר אזורים.

"אזור מיוחד" - רשימת היישובים והאזורים המופיעים בתוספת השנייה, השלישית או הרביעית. 

מסלולי הפיצויים המוצעים:

 שכר עבודה  

 מחזורים

 מסלול חקלאות

תנאי להגשת התביעה בכל אחד מן המסלולים הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני.

ניזוק אשר הגיש תביעה באחד המסלולים לא יוכל להגיש תביעה מתוקנת/נוספת במסלול אחר.

להמשך קריאה - לחץ/י כאן

ליצירת קשר:

ליבי נויפלד - מנהלת פיתוח עסקי, ייעוץ: 054-2661245 Libi.noyfeld@il.gt.com