פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מן העיתונות

עם הפנים לקורונה - סקר שנתי על תקציב הביקורת הפנימית

סקר שנתי על תקציבי ביקורת פנימית מצביע על המגמות בעשור האחרון, ומאפשר לצפות שאחרי הקורונה יהיה הבדל בין חברות ציבוריותבנקים ומשקיעים מוסדיים

האם בתקופת אי ודאות כלכלית משכילות הנהלות לעדכן את תקציבי הביקורת?  האם יש מפתח מקובל להיקף תקציבי ביקורת פנימית?

האם חברות שמעסיקות מבקר פנימי עובד הארגון משקיעות יותר שעות בביקורת לעומת חברות המוציאות את עבודת ביקורת פנים

למיקור חוץ? שאלות אלו ואחרות מעסיקות בכירים רבים במשק. התשובות לשאלות אלו מצויות בדיווחי החברות במסגרת דוחות הדירקטוריון השנתיים.

בשנת 2005 החל פאהן  קנה ניהול בקרה  Grant Thornton  לערוך סקרי עומק הבודקים את מצב הביקורת הפנימית בחברות ציבוריות גדולות  ובחברות ממשלתיות.  

ניתוח התוצאות לאורך שנים מאפשר להיווכח במגמות שחלו בתחום זה.

בסקר נכללו 120-75 חברות ציבוריות גדולות (שנסחרו במדד ת״א 125) וכן כ־ 15 חברות ממשלתיות.

היקף תקציבי הביקורת הפנימית

חוק הביקורת הפנימית שחוקק בשנת 1992 לא  הגדיר את היקף שעות הביקורת הנדרש מחברה ציבורית, ואת נושאי הבי־קורת. הוא הגדיר באופן כללי בלבד. בשנת  2006 נערך תיקון בתקנות ניירות ערך, והרשות החלה לדרוש דיווח על היקף העסקת המבקר הפנימי בחברה ציבורית.

עבור הגופים המוסדיים קבע אגף שוק ההון בשנים 2011-2008 מינימום שעות ביקורת פנימית על בסיס מספר פרמטרים של היקף פעילותו וגודלו של הגוף המוסדי.

להמשך קריאת הכתבה ב- PDF, לחץ כאן. [ 210 kb ]

הכתבה פורסמה בבטאון רואי החשבון ב- 21.6.21.