article banner
מהעיתונות

ביקורת פנימית וניהול סיכונים מתחרים או משתפי פעולה

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

ביקורת פנימית וניהול סיכונים מתחרים או משתפי פעולה. פורסם בגיליון ינואר 2017 של הIIA -איגוד המבקרים הפנימיים.