article banner
מן העיתונות

אחריות חברתית ופיתוח בר-קיימא של האו"ם

עברי ורבין עברי ורבין

מה בין אחריות חברתית לבין יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם?

יכולת הביצוע הגבוהה, הקשב והגמישות ביחס לשינויי מגמות, הם שעומדים בבסיס תפקידו הקריטי של המגזר העסקי ביישום אחריות חברתית ופיתוח בר-קיימא  - אשר השגתן חולקה ל-17 יעדים חדשים שנקבעו באו"ם ואומצו על ידי מדינת ישראל.

פורסם בעיתון 'הארץ', נובמבר 2016