תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 1/2024

הטבות במס לבניינים להשכרה

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

ברצוננו לעדכן כי הוארכה בשלושה חודשים, עד ליום 31/3/2024, התקופה בה ניתן להגיש בקשה ביחס למסלול השכרת דירות למגורים (בנוסחו הישן) בהתאם לפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 (להלן: "המסלול הישן"), בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע).

 נזכיר כי המסלול בנוסחו הישן מאפשר ליהנות מחבות מס בשיעור מופחת בגין השכרה או מכירה של דירות מגורים,  בשיעור של 11% לחברה ו – 20% ליחיד, בכפוף לתקופת השכרה של 5 שנים בלבד, (חלף תקופה של 15 שנים במסלול החדש). כאמור, האפשרות להגיש את הבקשות להטבות מס במסגרת המסלול הישן הייתה כאמור אמורה לפוג ביום 31/12/2023 ועתה הוארכה. בעניין זה ראו הרחבה במבזק מס שפרסמנו שמספרו 9/2023.

 נזכיר כי הארכת מועד ההגשה לעיל הינה בנוסף להקלה המאפשרת להגיש את הבקשה כאשר קיימת החלטת ועדה למתן היתר בתנאים (אך לא היתר בניה בתוקף) ולהשלים את היתר הבניה עד ליום 30/6/2024. בעניין זה ראו הרחבה במבזק מס שפרסמנו שמספרו 26/2023.