תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 26/2023

הקלה בקבלת הטבות במס לבניינים להשכרה – במסלול הישן

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

ברצוננו לעדכן כי פורסמה הקלה ביחס למסלול השכרת דירות למגורים (בנוסחו הישן) בהתאם לפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959, שעתיד לפוג בתום שנת 2023 (להלן: "המסלול הישן").

נזכיר כי המסלול בנוסחו הישן מאפשר ליהנות מחבות מס בשיעור מופחת בגין השכרה או מכירה של דירות מגורים, בשיעור של 11% לחברה ו – 20% ליחיד, בכפוף לתקופת השכרה של 5 שנים בלבד (חלף תקופה של 15 שנים במסלול החדש). בעניין זה ראו הרחבה במבזק מס שפרסמנו שמספרו 9/2023.

בקשות להטבות מס במסגרת המסלול הישן ניתן להגיש עד ליום 31.12.23, במועד ההגשה חובה לכלול, בין מסמכי הבקשה, היתר בניה בתוקף. 

לאור מצב המלחמה פורסמה הקלה לפיה:

  • יהא ניתן להגיש את הבקשה במסלול הישן עד ליום 31.12.23 גם אם בשלב זה קיימת החלטת ועדה למתן היתר בתנאים (אך לא היתר בניה בתוקף).
  •      את היתר הבניה יש לצרף לבקשה עד ליום 30.6.24.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com

עו"ד מיתר קליין                                                                       

טל': 03-7106617