תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 7/2023

תזכורת חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

אנחנו מבקשים להזכירכם כי עד סוף חודש יולי 2023 יש להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון בגין מכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה בגינם מס במקור, ושנמכרו בתקופה שבין 1 בינואר 2023 ועד 30 ביוני 2023.

המצבים השכיחים בהם תחול ההוראה ובהם לא ינוכה מס במקור יהיה: 1) יחידים וחברות אשר מנהלים את תיק ניירות הערך שלהם במוסדות כספיים וברוקרים מחוץ לישראל 2) חברות להן "פטור מניכוי מס במקור מפעילות בשוק ההון" ולכן המוסדות הכספיים בישראל לא ניכו מס במקור.

כאמור, סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות כאשר לא נוכה במקור מלוא המס מרווח ההון.

דיווח כאמור יתבצע אחת לחצי שנה, עד ליום 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנה וזאת ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח ושלא נוכה בגינם מס במקור בישראל.

לפיכך, יש להגיש את הדיווח האמור ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו במחצית הראשונה של שנת המס 2023 עד ליום 31.7.2023.

הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

1.        סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם);

2.        סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה;

3.        סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה;

4.       סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים 

5.        סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com

עו"ד מיתר קליין                                                                       

טל': 03-7106617