תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 13/2023

הקצאת מספרי חשבוניות (חוזר מס' 3)

אסף בהר אסף בהר

בהמשך לשני חוזרים שפרסמנו בנושא זה, נבקש לעדכנכם כי באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא (40 שאלות), והנחיות ליצרני תוכנה לתפעול המודול.

מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרת המודל, נקבע כי החל מיום 1.1.2024, רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה ידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבע בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למתווה הרשום בחוק. לשאלות בנושא ניתן לפנות לרשות המיסים בדוא"ל invoices@taxes.gov.il.

דוגמא לשאלות ותשובות:

  1. מהם העקרונות העיקריים של מודל חשבוניות ישראל, ומה נדרש מהספק ומהלקוח?

"החל מה-1 בינואר 2024 בהתאם ל"בקשת הספק" - תנפיק רשות המסים לעוסקים מספרי הקצאה לחשבוניות מס. מבחינת הלקוח בעסקה, קיום מספר הקצאה על גבי חשבוניות המס הינו תנאי בסיסי לניכוי מס התשומות מכל חשבוניות מס שסכומה לפני מע"מ גבוה מהתקרה שנקבעה בחוק (לשנת 2024 – 25 אלף ₪ ובהמשך תרד התקרה עד לרמה של 5,000 ₪). מבחינת הספק בעסקה, במהלך שנת 2024 כל בקשה למספר הקצאה לכל חשבוניות מס תיענה אוטומטית בחיוב. בהמשך, ייבחנו הבקשות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על מנת להבטיח כי מדובר בעסקת אמת."

  1. האם שנת 2024 היא שנת פיילוט?

"המושג פיילוט אינו קיים בחוק, ולפיכך יודגש כי שנת 2024 אינה שנת פיילוט אלא שנה בתפעול מלא על כלל העוסקים. הייחוד בשנה זו הינה העובדה כי בשנת 2024 כל בקשה להקצאה תיענה אוטומטית בחיוב."

  1. איך הספק מבקש מספר הקצאה?

"ניתן לבקש מספר הקצאה באחת משתי הדרכים הבאות:

באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות: 
הפעולה תתבצע אוטומטית מהתוכנה, במהלך הרגיל של הפקת חשבונית המס, ובתנאי שהספק משתמש בגרסה עדכנית של תכנת הנהלת חשבונות שקיבל/רכש מבית התכנה. ממפיק החשבונית לא נדרש כל שינוי התנהלות לעומת המצב טרם החוק.

 

בקשה שמוגשת עצמאית דרך יישום ייעודי שפותח ברשות המסים:
לאחר הזדהות ליישום, יש לכלול בבקשת ההקצאה את: מספר העוסק מורשה של הלקוח, הסכום לפני מע"מ, סכום המע"מ ומספר החשבונית עליה יירשם מספר ההקצאה. להחלטת מפיק החשבונית - ניתן לציין גם את פרטי העסקה.
מספר ההקצאה יינתן רק כאשר נתוני החשבונית "תקינים" כהגדרתם בדיווח המפורט (תאריך תקין, ספרת ביקורת של הלקוח, וכד')."

  1. האם רק הספק בעצמו, או כל אחד יכול לבקש מספר הקצאה בשם העסק?

"כל אדם (בגיר) שקיבל במערכת הרשאות חדשה הרשאה מהעוסק עצמו* לנושא "חשבוניות ישראל", רשאי לבקש מספר הקצאה. 

על מנת לתת ולקבל הרשאה, העוסק והמוסמך מטעמו חייבים להירשם לאזור האישי (רישום חד פעמי באמצעות המערכת לרישום לקוח לשירותים דיגיטליים), ובמידה והעוסק רוצה לתת הרשאה לאחרים - להוציא חשבונית מס, עליו לוודא שגם הם נרשמו לאזור האישי. לאחר רישום לאזור האישי, מתן ההרשאות מתבצע בהרשאות לפעולות דיגיטליות.

העוסק יוכל לתת למוסמך הרשאה לנושאים שיבחר, והמוסמך יידרש לאשר שהוא אכן "מסכים" לבצע את הפעולות. בכל עת, גם העוסק וגם מי שהוסמך מטעמו יכולים לבטל את ההרשאה. ההרשאה הינה לתקופה שיקבע העוסק, ושבועיים טרם פקיעתה, העוסק והמוסמך מטעמו יקבלו תזכורת לחידושה.

מובהר כי האחריות לביצוע הפעולות - נותרת תמיד על העוסק.

* העוסק: בחברה - הדירקטורים הרשומים, בשותפות - השותף הנציג, באיחודי עוסקים - הדירקטורים בכל חברה באיחוד." 

חשבוניות ישראל | רשות המסים בישראל (www.gov.il)