תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 2/2023

ניכוי מס תשומות ביחס לחדרי אוכל עבור העובדים

אסף בהר אסף בהר

החלטתו של בית המשפט העליון בע"א 2180/21

ניכוי מס תשומות בקשר עם הוצאות דמי שכירות, חשמל, מים וניהול שניתן ליחסן לחדרי אוכל, מטבחים וחדרי אחסון עבור העובדים.

ביום 30 בינואר 2023 פורסמה החלטתו של בית המשפט העליון בע"א 2180/21, מנהל מס ערך מוסף נתניה נ' אמדוקס ישראל בע"מ – ביחס לזכות לנכות מס תשומות בגין דמי שכירות, חשמל, מים וניהול שניתן לייחסן לחדרי אוכל, מטבחים וחדרי אחסון עבור העובדים.

בית המשפט העליון קובע כי מס התשומות בגין תשומות אלו ניתן לניכוי במלואו. בפס"ד קצר ותמציתי קובע בית המשפט העליון כי:

"התרשמותנו הייתה שפסק דינו של בית המשפט המחוזי נדרש לסוגיה זו באופן נרחב, המבוסס על הדין והעובדות ועל כן המלצתנו למערערת (מנהל מס ערך מוסף נתניה – לא במקור) לחזור בה מערעורה.

לאחר שנטלה שהות לצורך כך המערערת הודיעה כי היא עומדת על ערעורה, בהסבירה כי היא עושה כן בין השאר מטעמים שעניינם הבהרת המצב המשפטי.

בשלב זה ולאחר שחזרנו ושקלנו את הדברים לא נותר לנו אלא לאמץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי."

הערעור של מע"מ נדחה.

יוצא אפוא, כי בהתאם לפסק הדין, רשאי עוסק לנכות את מס התשומות בגין מרכיב ההשכרה, חשמל, מים, ניהול – ביחס למקום שהוקצה על-ידי המעביד לשם צריכת אוכל על-ידי העובדים – חדר אוכל.

נזכיר, כי בהתאם להוראות חוק מע"מ, זכאי עוסק לנכות מס תשומות מחשבונית מס ובלבד שהניכוי יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית. בסמכות מנהל מע"מ להאריך את מועד זה,  לתקופה של חמש שנים.

לחוזר לקוחות שפרסמנו בעת פרסום פס"ד במחוזי לחץ כאן.