תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 14/2023

אישור החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

אישור החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג – 2023

ביום 31 ביולי 2023, פורסם ברשומות החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג – 2023 (להלן: "חוק העידוד").

מטרת חוק העידוד הינה לעודד את הצמיחה של חברות הזנק ישראליות אשר הקניין הרוחני ומרכז פעילותן בישראל וזאת באמצעות מתן הטבות מס. נזכיר כי חוק העידוד מחדש את הטבות המס שהיו נהוגות עד שנת 2019, במסגרת החוק שזכה לכינוי "חוק האנג'לים".

ככלל, חוק העידוד חוקק כהוראת שעה עד לתום שנת 2026.

חוק העידוד מרכז מסלולי הטבות מס הניתנים למשקיעים בעלי פרופיל השקעה שונה. להלן יפורטו בתמצית עיקרי הטבות המס במסגרת חוק העידוד:

1.       זיכוי ממס בשל השקעה במניות חברת מו"פ

מטרה:  לעודד השקעה בחברות הזנק תושבות ישראל בשלב ה- seed  וה- pre seed.

למי ניתנת ההטבה: ליחיד, חברת מעטים ושותפות ייעודית או שאושרה על ידי רשות המסים.

מהות ההטבה: ככלל, בדומה להסדר שהיה קיים בעבר במסגרת "חוק האנג'לים", תינתן הטבה למשקיע בחברות הזנק באמצעות מתן זיכוי ממס בסכום ההשקעה המזכה, בשיעור מס רווח הון החל על המשקיע (25%/30%).

תקופת ההטבה: ככלל, ניתן לדרוש את הזיכוי בשנת ההשקעה ובשנתיים שבעקבותיה או עד למועד המכירה שלא מרצון של המניות.

חשוב לדעת:

·           אי עמידה בדרישות חוק העידוד עשויה להביא לשלילית ההטבה למפרע.

·          ככל שהחברה לא עמדה בדרישות חוק העידוד, חובה עליה למסור הודעה במועד, במידה ולא תעשה כך, תהיה חשופה לדרישה מצד רשות המסים לתשלום הטבת המס שניתנה למשקיע.

·           כפוף להתקיימות תנאים נוספים שפורטו במסגרת חוק העידוד.

2.       דחיית מס על רווחי הון בחילוף מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי

מטרה:  לעודד משקיעים יחידים להשקיע בחברות הזנק.

למי ניתנת ההטבה: ליחידים בלבד.

מהות ההטבה: משקיע שמכר מניות בחברת מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, יוכל לדרוש כהוצאה (במסגרת חישוב רווח ההון) השקעה בחברת מחקר ופיתוח אחרת, אחת או יותר, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

תקופת ההטבה: השקעה בחברות המחקר והפיתוח החדשות תהיה בתקופה של עד 12 חודשים ממועד המכירה או 4 חודשים שקדמו למועד המכירה.

חשוב לדעת:

·           כפוף להתקיימות תנאים נוספים שפורטו במסגרת חוק העידוד.

·         בכפוף לדרישות המפורטות במסגרת חוק העידוד, משקיע יידרש לבחור בין ההטבות במסגרת סעיף זה לבין ההטבות במסגרת הזיכוי ממס שניתן למשקיע בהשקעה במניות חברת מו"פ.

3.       התרת ההשקעה במניות חברה מזכה כהוצאה

מטרה:  לעודד חברות תושבות ישראל לרכוש שליטה בחברות הזנק בעלות נכס לא מוחשי מוטב (IP). חברות ההזנק הנרכשות יכול שיהיו חברות תושבת ישראל או חברות זרות (בכפוף לתנאים שפורטו בחוק).

למי ניתנת ההטבה: לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי.

מהות ההטבה: מאפשר לחברה הרוכשת לדרוש את ההשקעה במניות החברה הנרכשת כהוצאה כנגד הכנסה טכנולוגית מועדפת.

תקופת ההטבה: ניתן להפחית את עלות הרכישה במשך 5 שנים המתחילות בשנה שלאחר שנת השגת השליטה או בעת ביצוע התשלום בפועל, כמאוחר.

חשוב לדעת:  

·         ההטבה לא חלה על רכישת מניות של חברה "קרובה".

·       לגבי רכישת חברה זרה, נדרש את אישורה של רשות החדשנות לטכנולוגיה שמחזיקה החברה. בנוסף, נדרש כי הנכס הבלתי מוחשי ופעילות החברה הזרה (וכל חברת בת שלה) יועברו לחברה הרוכשת, בתוך התקופה הקבועה בחוק העידוד.

·         בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בחוק.

4.       פטור ממס לריבית המשולמת לגוף פיננסי תושב חוץ

מטרה:  לסייע לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי בגיוס אשראי מגופים פיננסים זרים.

למי ניתנת ההטבה: גוף פיננסי, תשוב מדינת אמנה ושאין לו או לקרובו מוסד קבע בישראל למתן הלוואות בסכומים מהותיים, ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק העידוד.

מהות ההטבה: ככלל, גוף פיננסי תושב חוץ שיעניק הלוואה לחברה תושבת ישראל יהיה פטור ממס על הכנסות ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה.

תקופת ההטבה: תקופת ההלוואה.

חשוב לדעת:

·         ככלל, נדרש בין היתר כי החברה שמקבלת את ההלוואה תהיה בעלות הכנסה טכנולוגית בסכום של 30 מיליון ₪ או יותר וסכום ההלוואה עולה על 10 מיליון דולר.

·         לא מתקיימים יחסים מיוחדים בין הגוף הפיננסי לחברה.

·         ההלוואה משמשת למימון פעילות החברה, לרבות רכישת מניות של חברה.

·         במידה והחברה לא תעמוד בדרישות חוק העידוד, החברה עשויה להיות חייבת בתשלום המס ממנו הופטר הגוף הפיננסי הזר, הסכום יישא ריבית והצמדה.

·         בכפוף לתנאים נוספים המפורטים בחוק. 

5.       הארכת תוקף סעיף 92א לפקודת מס הכנסה — הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מחקר ופיתוח

הארכת תוקף סעיף 92א לפקודת מס הכנסה אשר מעניק הטבה דומה להטבות האמורות לעיל, בשל השקעות בחברות מחקר ופיתוח אשר מונפקות בבורסה בישראל.

מטרה:  לעודד השקעה בחברות הזנק שיוצאות להנפקה בבורסה בישראל.

למי ניתנת ההטבה: ליחידים ולחברות

מהות ההטבה: ניתן להכיר בהשקעה בחברת המחקר והפיתוח כהפסד הון.

תקופת ההטבה: ניתן להכיר בהפסד הון בשנת ההשקעה או בשנות המס שלאחריה. 


חשוב לדעת:

ההטבה ניתנת במסגרת ההנפקה, בכפוף להתקיימות תנאים נוספים המפורטים בחוק.

ההשקעה המזכה מוגבלת לעד 5 מיליון ש"ח.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com

עו"ד מיתר קליין                                                                       

טל': 03-7106617

Metar.Klein@il.gt.com