תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 3/2023

טיוטה ראשונית של חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 – חלק המע"מ

אסף בהר אסף בהר

במזכר זה נבקש לעדכנכם בדבר מספר תיקונים אשר נכללו במסגרת טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, כמו גם, הצעה לתיקון חוק מע"מ בדבר חובת רישום ודיווח לצרכי מע"מ בישראל על-ידי תושב חוץ בגין שירותים דיגיטליים המסופקים לאדם פרטי בישראל.

 1. תיקון חוק מע"מ לצורך מניעת מעשי מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות: במסגרת המלחמה במעשי מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות, מוצע לחייב כל עוסק לדווח לרשויות מע"מ על כל עסקה שערכה מעל 5,000 ש"ח (ללא מע"מ), תוך שרשות המיסים תקצה לחשבוניות העסקה מספר ייחודי ("מודל הקצאת מספרי חשבוניות"), שרק עמו ניתן יהיה לנכות מס תשומות במערכת המקוונת. קרי, רשות המיסים תקצה באופן מקוון מספר ייחודי לחשבוניות מס בעסקאות שערכן 5,000 ש"ח (ללא מע"מ) או יותר, לבקשת העוסק. החל מכניסת המערכת המקוונת לתוקף לא ניתן יהיה לנכות מס תשומות בשל חשבונית מס בגין עסקה שערכה 5,000 ש"ח (ללא מע"מ) או יותר, אם לא הוקצה מספר כאמור. עוסק יחויב בפניה לרשות המיסים בבקשה לקבלת מספר הקצאה לחשבונית, בעסקה שערכה 5,000 ש"ח (ללא מע"מ) או יותר, על פי דרישת הרוכש.
 2. תיקון עיוותי מס בתחום התיירות: ביטול מע"מ בשיעור אפס לתיירים. מוצע לבטל את סעיפים 30(א)(8) ו-30(א)(9) לחוק מע"מ כך שיבוטל תשלום מע"מ אפס על שירותים הנרכשים על-ידי תיירים זרים בישראל ובכלל זה לינה של תייר בבית מלון, השכרת רכב, הסעדה, הדרכה, שירותים הניתנים על ידי סוכני תיירות, ושירותי תיירות מרפא.
 3. קידום האסדרה של הפעילות בנכסים דיגיטליים: פרסום תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס, קביעת הגדרה לסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל לצורך קביעת כללים לגופים המפוקחים האמורים בהתאם לסיווגם, קביעת כללים לגבי סיווג מיקום נכס דיגיטלי בהתאם לתושבוּת בעל הנכס הדיגיטלי ובהתאם לזיקה של הנכס הדיגיטלי לנכס בישראל או שירות בישראל וקביעת הוראות לגבי מועד חובת דיווח, ניכוי המס במקור ותשלום מקדמות לגבי הכנסה מנכסים דיגיטליים;
 4. ייבוא שירותים דיגיטליים: משרד האוצר מעוניין לכלול במסגרת חוק ההסדרים הצעה לפיה תחול חובת רישום ודיווח לצרכי מע"מ בישראל על תושב חוץ, המפעיל חנות מקוונת באמצעותה מסופק שירות דיגיטלי לאדם פרטי תושב ישראל. מוצע לתקן את חוק מע"מ –
   א. במכירה של שירות דיגיטלי בגין אספקת שירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה לתושב ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר מאת תושב חוץ, יהיה החייב במס – נותן השירות – תושב החוץ.
  א. ניתן השירות לעוסק או למלכ"ר או למוסד כספי יהיה החייב במס – מקבל השירות.
  ב. במכירה של טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך מאת תושב חוץ לתושב ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר, באמצעות חנות מקוונת, יהיה החייב בתשלום המס – תושב החוץ.
  ג. לקבוע חובת רישום במרשם ייעודי לגבי תושב חוץ המספק שירות או מוכר טובין כאמור לעיל.
  ד. לעניין זה, "שירותים אלקטרוניים" – שירותים הכוללים, בין היתר, אספקת תוכנות, מוצרי בידור, ספרים, מוזיקה, הגרלות, משחקים, תכניות טלוויזיה, סרטים, שידורי אינטרנט ושרותי הוראה מרחוק.

  "שירותי תקשורת" – שירותים הכוללים, בין היתר, שירותי טלפוניה, פקס, שירותי גישה לאינטרנט ושירותים דומים נוספים.

  "טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך" – טובין מוחשיים שיבואם אינו חייב במסי ייבוא כהגדרתם בפקודת המכס, למעט מס ערך מוסף.

  "חנות מקוונת" – אתר אינטרנט, תוכנה או שירות באמצעות רשת האינטרנט או רשת אלקטרונית, המספקים שירות באמצעותו נמכרים טובין מוחשיים על ידי תושב חוץ לתושב ישראל.