תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 07/2023

הקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים

אסף בהר אסף בהר

המטרה מניעת הפצת חשבוניות פיקטיביות

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024

אושר בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים (להלן: "מודל הקצאת חשבוניות").  מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס שלא כדין (חשבוניות "פיקטיביות"), במסגרת המאבק בהון השחור.

מטרת הקצאת החשבוניות הינה כי מקבל החשבונית יהא זכאי לנכות את המע"מ הכלול בחשבונית המס בכפוף לכך שעל גבי החשבונית מופיע מספר ההקצאה שהוקצה כאמור על-ידי רשות המיסים. 

המודול צפוי לפעול כדלקמן

כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע"מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש"ח (ללא רכיב המע"מ), יצטרך/יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). ללא המספר הסידורי – הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס. 

הוראת השעה תחל ביום 1 בינואר 2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים. כאשר, בשנה הראשונה מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט", כדלקמן:

עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

בתקופת הפיילוט (שנת 2024) כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לעשות כך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה כאמור.

לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על-גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). חשבונית מס כאמור ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).

בשנת 2024 – 25,000 ₪; בשנת 2025 – 20,000 ₪; 2026 – 15,000 ₪; 2027 – 10,000 ₪; 2028 – 5,000 ₪; (להלן: "הסכום הקובע").

לחוזר לקוחות שפרסמנו בפורמט PDF לחץ כאן.