תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 10/2019

דיווח על מטבעות וירטואליים בדוח הדיווח על חשבונות זרים (FBAR)

יגאל רופא יגאל רופא

למטבעות מבוזרים (המוכרים יותר כ-"מטבעות וירטואליים") ישנם מספר מאפיינים אשר מקשים על סיווגם ועל הגדרת כללי הדיווח בגינם על ידי הגופים הרגולטוריים בארה"ב. כך לדוגמה, לעיתים המטבעות הווירטואליים משמשים כאמצעי המרה אלטרנטיבי, לעיתים הם משמשמים ל"טוקניזציה" של נכסים (כגון הנפקת "תגים" דיגיטליים לבטוחות או נדל"ן), במקרים מסוימים המטבעות הווירטואליים משמשים אמצעי לשמירת ערך (store of value) ושימוש נוסף הוא כמובן שימוש במטבעות בצורתם ה"קלאסית" לביצוע עסקאות.

לאור הקושי בסיווגם עלתה ונידונה, במסגרות שונות, השאלה האם מטבעות וירטואליים חייבים בדיווח במסגרת דיווח על חשבונות בנק זרים וחשבונות השקעות (FBAR) לרשות לאכיפת פשעים פיננסיים האמריקנית (FinCEN).

ככלל, נישום אמריקאי מחויב לדווח במסגרת ה-FBAR על ערכם של כל נכסיו הפיננסים המוחזקים במוסדות פיננסים זרים (FFI) (נכסים המכונים "מטבעות FIAT"). דיווח זה נדרש, יש לציין, ככל ששווים המצטבר של כלל חשבונותיו הזרים של הנישום עולים על 10,000$ במהלך רגע נתון בשנת המס.

אילוסטרציה של 3 מטבעות ווירטואליות

ואולם, עולה השאלה האם מטבעות וירטואליים נחשבים למטבע FIAT ועל כן מחויבים בדיווח במסגרת ה-FBAR?

שאלה זו הייתה נקודה לדיון מתמשך אצל חייבי דיווח. מחד, מטבעות וירטואליים לרוב אינם מוחזקים ב-FFI, אלא ב"ארנקים וירטואליים" (שהנן תוכנות מחשב, לעיתים מקוונות בלבד, ולרוב מאפשרות פתיחת חשבונות חינמית). מנגד, כאשר הנישום משתמש בשירותיו של "חלפן כספים" (שהינו צד שלישי זר) על מנת לקנות או למכור מטבעות וירטואליים, "חלפן הכספים" פועל, על פניו, באופן דומה למוסד בנקאי זר (FFI). עם זאת, נכון להיום השאלה האם "חשבון לקוח" בתוכנה (כגון ארנק וירטואלי) נחשב לחשבון בר דיווח במסגרת ה-FBAR טרם קיבלה מענה.

לאחרונה, הרשות לאכיפת פשעים פיננסים בארה"ב (FinCEN) פרסמה הבהרה לפיה התקנות המסדירות את דיווחי ה-FBAR (31 C.F.R §1010.350(c)) אינם מגדירים מטבעות ווירטואליים המוחזקים בחשבונות זרים כנכסים פיננסיים ברי בדיווח. ומכאן, לכאורה, שמטבעות ווירטואליים אינם חייבים בדיווח במסגרת ה-FBAR.

עם זאת, מס ההכנסה האמריקאי (ה-IRS) מסווג מטבעות וירטואליים כנכסים פיננסיים ברי דיווח ומיישם עמדה זו, בין היתר, באכיפת החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים (FATCA) וטופס 8938 (הצהרה על נכסים פיננסים מחוץ לארה"ב) עליהם הוא אמון. לכן, בעוד שאופן הדיווח ל-IRS הוא דומה, ההבהרה שפרסמה FinCEN מתייחסת לדיווח במסגרת ה-FBAR בלבד.

ואולם, בהבהרה האמורה הוסיפה FinCEN כי היא נמצאת ב"בהתייעצות עם ה-IRS, [והיא] ממשיכה להעריך את ההשפעה של שילוב המטבע הווירטואלי המוחזק בחשבונות זרים בדיווח לרגולטור במסגרת ה-FBAR". לאור זאת, סביר כי עמדתה של FinCEN תשתנה בעתיד, וכי FinCEN "תיישר קו" עם עמדת ה-IRS בנושא זה.

על אף שכאמור טרם התקבלה החלטה סופית בעניין זה על ידי ה-FinCEN, עמדתה המקצועית של פאהן קנה  היא כי יש לדווח על מטבעות וירטואליים במסגרת ה-FBAR. זאת, במטרה להבטיח דיווח אחיד לרשויות לאור עמדת ה-IRS כי נכסים אלו הם ברי דיווח לצרכי דיווחי ה-IRS וכן לאור הצפי לאימוץ סיווג דומה ל-IRS על ידי FinCEN בעתיד. כמו כן, נישום אשר מחזיק מטבעות וירטואליים בפלטפורמת להחלפת כספים, לרוב יחזיק בפלטפורמה גם נכסים פיננסיים ברי דיווח לצרכי ה-FBAR, ועל כן בכל מקרה יהיה מחויב לדווח על נכסים אלו.