תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 27/2018

פנסיה חובה לעצמאים

יגאל רופא יגאל רופא

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן - "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים נקבעו, בין היתר, הוראות המחייבות עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים מהכנסתו החייבת בהקפדה כפי שיובהר להלן החל מיום 1 בינואר 2017 (להלן - "הוראות פנסיית חובה לעצמאיים").

  1. 1.       רקע

1.1    נכון להיום, חלק גדול מהעצמאים, בעיקר עצמאים בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות, אינם מפרישים תשלומים לחיסכון פנסיוני, חיסכון אשר נועד לסייע לעצמאיים לשמר את רמת הכנסתם גם לאחר יציאתם לגמלאות.

1.2    בצו הרחבה לעניין פנסיית חובה שנחתם על ידי שר התמ"ת ותחילתו מיום 1 בינואר 2008, מחויב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובדיו (להלן - "הוראות הצו"). בהתאם להוראות הצו לא חלה חובת ההפרשה לקצבה על ציבור העצמאים, כפועל יוצא, נוצר מצב, כי יש צורך בהתערבות ובחיוב הפקדות לחיסכון בקרב ציבורי העצמאיים.

  1. 2.       עיקרי הוראות פנסיית חובה לעצמאיים

2.1    עצמאי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני תשלומים מהכנסתו החייבת בהפקדה, בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, דהיינו על הכנסה של עד 4,953 ₪ לחודש, ובשיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לסך של 9,906 ₪ לחודש.

לעניין זה, "הכנסה חייבת בהפקדה" - "הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן - "פקודת מס הכנסה") לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון לאבטלה..."

2.2    לא תחול חובת ההפקדה לפנסיה על עצמאים מתחת לגיל 21, על עצמאיים שהם מעל גיל 55, וכן על עצמאים בחצי השנה הראשונה לפעילותם כעוסקים לפי סעיף 53 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ן-1975.

2.3    תשלומים לקופת גמל לקצבה כאמור, יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

2.4      לתשומת לב כי במידה ולא יופקדו סכומים כאמור, הדבר יגרור קנסות.