תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 19/2018

חשבונית מס בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ

יגאל רופא יגאל רופא

ב-22/05/2018 פרסמה החטיבה המקצועית ברשות המיסים, החלטת מיסוי 6369/18 בדבר חשבונית מס מרוכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ.

במסגרת ההחלטה אושר לחברה להוציא חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה שתשולם לספקים הזרים במהלך אותו חודש בשל יבוא הנכסים הבלתי מוחשיים ויבוא השירותים.

העובדות

 • חברה פרטית, תושבת ישראל, רשומה כ"עוסק" על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
 • במסגרת פעילותה, רוכשת החברה מספקים תושבי חוץ, ביניהם גם חברות קשורות וצדדים שלישיים, שירותים ונכסים בלתי מוחשיים שונים כגון, רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי תחזוקה בקשר לתוכנות בהן משתמשת החברה, שירותים מקצועיים שונים, שירותי מטה, שירותי HUB, שירותים משפטיים, שירותי תקשורת, שירותי רגולציה ועוד. (להלן: "השירותים והנכסים הבלתי מוחשיים").

תמצית ההחלטה ותנאיה

  א.    תקנה 6ג לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "התקנות") ותקנה 6ד לתקנות קובעות את אופן הדיווח במס בשל יבוא נכסים בלתי מוחשיים ובשל יבוא שירותים.

  ב.     מנגנון הדיווח בשל הייבוא כאמור, כאשר המס אינו נגבה על ידי הסוחר המוסמך כאמור בתקנה 6ג(א) לתקנות, נקבע בתקנה 6ג(ד) לתקנות באופן הבא:

 1. אם המייבא הוא עוסק – יוציא חשבונית ערוכה על שמו (להלן: "חשבונית עצמית"), וידווח על היבוא בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 לתקנות בשל עסקאותיו וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.
 2. אם המייבא אינו עוסק – ידווח על היבוא באופן שיש לדווח על עסקת אקראי כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

   ג.     בשל העובדה, כי חובת הדיווח בהתאם לתקנה 6ג ו-6ד לתקנות חלה בשל מספר רב של תשלומים המשולמים על ידי החברה מידי חודש בחודשו לספקים רבים, הרינו לאשר כי החברה תהא רשאית להוציא חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה אשר תשולם לספקים הזרים במהלך אותו חודש בשל יבוא הנכסים הבלתי מוחשיים ויבוא השירותים (להן: "חשבונית המס העצמית המרכזת") וזאת בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

 1. בחשבונית המס העצמית המרכזת יצוין בצורה בולטת המשפט: "חשבונית מס עצמית מרכזת על פי הקלה מרשות המיסים ועל פי החלטת מיסוי מספר 6369/18".
 2. חשבונית המס העצמית המרכזת תוצא אחת לחודש בשל ייבוא השירותים ו/או ייבוא הנכסים הבלתי מוחשיים אשר תמורתם שולמה באותו חודש.
 3. חשבונית המס העצמית המרכזת תיכלל בדיווח התקופתי המוגש למע"מ בגין אותו החודש.
 4. בחשבונית המס העצמית המרכזת יפורטו בצורה מסודרת ובשורה נפרדת הפריטים שלהלן:
 • התאריך.
 • שם הספק ומענו.
 • הסכום אשר שולם במהלך אותו חודש לרבות עמלת הסליקה, ככל והתשלומים נעשו באמצעות חברת סליקה.
 • תיאור הנכס הבלתי מוחשי ו/או תיאור השירות.
 1. לחשבונית המס העצמית המרכזת תצורף אסמכתא המעידה על התשלומים אשר נשאה בהם החברה בקשר עם היבוא.

  ד.     מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות אישור לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס העצמית המרכזת. ניכוי מס התשומות לגבי כל תשלום ותשלום יהא בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 38 ו-41 לחוק ובכפוף לכל דין.

  ה.    כמו כן מובהר, כי אין באישור זה קביעה כי לספקים הזרים אין עסקים או פעילות בישראל לעניין סעיף 1 ו- 30(ג) לחוק מע"מ ולעניין מינוי נציג לפי סעיף 60 לחוק מע"מ.

   ו.     בנוסף מובהר, כי אין האמור באישור זה כדי לקבוע את מעמדם של הספקים הזרים לעניין קיומו של "מוסד קבע" בישראל ו/או קביעה לעניין מחירי העברה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

  ז.     אישור זה ניתן בתנאי שיוקפד על מילוי נאות של כל יתר ההוראות בדבר ניהול פנקסים. אישור זה יהיה בתוקף לשלוש שנים או עד לביטולו, הכול לפי המוקדם. כמו כן, על החברה לדווח למחלקה המקצועית – מע"מ על כל שינוי אשר יחול באופי העסק ובהיקפו אשר לגביהם אושרה ההקלה.

  ח.    עוסק הרואה עצמו עומד בתנאי ההסדר כמתואר לעיל יהיה רשאי לפעול בהתאם לתנאי ההסדר על כל תנאיו.

  ט.    הסוגיה ועמדת רשות המיסים הובאה בתמצית בלבד.

   י.     החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

 

להחלטת המיסוי: לחץ כאן