תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 29/2018

האפשרות להעברת דירה בבעלות חברה צפויה להסתיים

יגאל רופא יגאל רופא

האפשרות להעברת דירה בבעלות חברה

המשמשת את בעל המניות לידיו צפויה להסתיים

כזכור, במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "התיקון") התווסף סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") הקובע כללים ביחס למיסוי בעל מניות מהותי בשל "משיכה מחברה". מועד תחילת הוראות סעיף 3(ט1) הינו החל מיום 1.1.2017.

לעניין זה –

"בעל מניות מהותי", בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה, הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחד, ב-10% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה בחברה.

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

במסגרת סעיף 3(ט1) נקבע כי יראו כ"משיכה מחברה", בין היתר, נכס שהועמד לשימושו של בעל המניות המוהתי בו או קרובו כאשר לעניין זה נכס כולל, בין היתר, דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי בה. לעניין שימוש בנכס נקבע כי מועד אירוע המס יחול בתום השנה שבה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות המהותי בו.

כחלק מהתיקון נקבעו הוראות מעבר ביחס לתחולת הוראות סעיף 3(ט1) ביחס לדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי לפני יום 1 בינואר 2017 הקובעות ארבעה חלופות לאופן מיסוי השימוש בדירה כאמור בידי בעל המניות המהותי בה, כדלקמן:

  1. השבת הדירה לחברה - על דירה כאמור שהושבה באופן מלא על ידי בעל המניות לשימוש החברה עד לתאריך 31 בדצמבר 2018 לא יחולו הוראות סעיף 3(ט1) לעניין חיוב בעל המניות בהכנסה במועד החיוב, אך בעל המניות יחויב בשווי שימוש בגין התקופה שמיום 1 בינואר 2017 ועד למועד בו השיב באופן מלא את הדירה לשימוש החברה
  2. המשך שימוש בדירת החברה -  היה ובחר בעל המניות להמשיך ולהשתמש בדירת החברה גם לאחר יום 31 בדצמבר 2018 יחולו הוראות סעיף 3(ט1) כאמור לעיל. יודגש כי לעניין מועד החיוב, מועד החיוב הראשון בגין העמדת הנכס לשימוש בעל המניות יהיה יום 31 בדצמבר 2018 ובכל שנה לאחר מכן כמפורט לעיל.
  3. העברת הדירה מבעלות החברה לבעלות בעל המניות עד ליום 31 בדצמבר 2018 ודחיית מס השבח למועד מכירת הדירה - במסגרת הוראות המעבר נקבע כי לבעל המניות אפשרות לבחור להעביר את הדירה מבעלות החברה לבעלותו תוך דחיית מס השבח בגין העברה וללא חיוב מס רכישה בידי בעל המניות, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2018. בהוראות המעבר נקבעו הוראות לעניין חוק מיסוי מקרקעין אשר יחולו בעת מכירת הדירה על ידי בעל המניות המהותי.
  4. העברת הדירה מבעלות החברה לבעלות בעל המניות עד ליום  31 בדצמבר 2018 ותשלום מס השבח במועד העברת הדירה - האפשרות הרביעית העומדת בפני בעל המניות היא להעביר את הדירה מבעלות החברה לבעלותו עד ליום 31 בדצמבר 2018 ותשלום מס השבח בגין ההפרש בין שווי השוק של הדירה לבין העלות המופחתת של הדירה המועברת בספרי החברה במועד העברת הדירה.

במקביל להעברת הדירה לבעל המניות כאמור לעיל, תיזקף לבעל המניות הכנסה שתסווג כהכנסה מדיבידנד או ממשכורת או מעסק, לפי העניין, כאמור על פי החישוב שנקבע בהוראות המעבר בהתאם לחוק ההתייעלות.

על בעל המניות לבחון את מטרת החזקת הדירה העתידית מבחיתנו, ואת החלופות שהוצגו לעיל. במידה ומטרתו הינה להחזיק בדירה למשך שנים רבות, ישנו יתרון בהעברת הדירה לבעלותו הפרטית מהחברה.

נבקש להזכירכם כי יש לבחון את האופציות המוצגות ולבחור בחלופה האופטימלית עד לצפי תום תקופת הוראות המעבר, ביום 31 בדצמבר 2018.