תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 9/2018

עדכון בנושא מועדי דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה

יגאל רופא יגאל רופא

מועדי הגשת טופס הצהרת מעביד/מנכה

נבקש להביא לידיעתכם כי רשות המיסים שלחה עדכון בעניין מועדי הגשת טופס הצהרת מעביד/מנכה על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת 2017, (להלן: "דוחות ניכויים").


יצוין, כי דוחות ניכויים כאמור ייחשבו כדוחות שהוגשו רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על ידי המעביד/המשלם או המייצג.
בהתאם לעדכון רשות המסים, דוחות ניכויים לשנת 2017 ששודרו עד ליום 31/05/2018,אשר טפסי ההצהרה עבורם הוגשו עד ליום 31/10/2018, יראו אותם כהוגשו במועד ולא יוטל עיצום כספי עד למועד זה.
מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 31/05/2018 אך שידר אותם עד ליום28/06/2018 והגיש טפסי ההצהרה עד למועד זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 28/6/2018, ולא הגיש את טפסי ההצהרה עד ליום זה, יחשב כמי שלא הגיש את הדוחות במועד, ויוטל עליו עיצום כספי בהתאם לסעיף 195ב(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הסעיף") כמפורט בסעיף.


את טפסי ההצהרה ניתן לשלוח למוקד הניכויים הארצי- מחלקת התפעול, באחת מהדרכים המופיעות בסעיף 4 בהודעת רשות המסים המצ"ב.
 
לצפייה בהודעת רשות המיסים  בפורמט PDFלחץ/י כאן.