תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 30/2018

הוראות ביצוע מס הכנסה

יגאל רופא יגאל רופא

הנחיה בדבר זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ביום 11 בנובמבר 2018 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 על ידי רשות המיסים (להלן: "הוראת הביצוע") ביחס להשמדת מלאי.
לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות כדוגמת: בלאי, השחתה, התיישנות וכו' אשר יש להשמידו.

 כמו כן, ישנם מצבים בהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים. בהוראת הביצוע נקבעו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי.
בהתאם להוראת הביצוע נישום שהניח את דעתו של פקיד השומה כי פעל על פי האמור בהוראת הביצוע יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.

 
להלן עיקרי הדברים כפי שהובאו בהוראת הביצוע:

  1. נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי יודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו.
  2. בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול השמדת מלאי. בנוסף לכך, במידה והטובין המיועד להשמדה נרכש במהלך השנה ולאחר עריכת רשימת המלאי האחרונה, יש לציין זאת בפרוטוקול המלאי בצירוף האסמכתאות של רכישת פריט זה.
  3. פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי על פי המועדים הקבועים בסעיף  25להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973 משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו 1976.
  4. כמו כן, יישמרו כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור.
  5. במקרים חריגים בהם נוצר הצורך להשמיד מלאי באופן מידי מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים ולא ניתן להודיע 30 יום מראש כפי שנדרש כאמור לעיל, יש לידע את פקיד השומה הרלוונטי באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד. 

יישום הוראת הביצוע יחל ממועד פרסומה.
 
למעבר להוראות ביצוע מס הכנסה 14/2018  -  בפורמט PDF לחץ כאן.